Деловодна информация
02699ДГ 20, София
75 25/08/2016 (дд/мм/гггг)
не
02699-2016-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Детска градина /ДГ/ № 20 „Жасминов парк” 000666162
ул.”Бесарабия” № 46
София BG411 1517 България
Мария Христова +359 2-9450595
cdg20@abv.bg +359 2-9450595

Интернет адрес/и

www.dg20.eu

www.dg20.eu


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.dg20.eu
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти по предварирелна заявка за нуждите на Детска градина /ДГ/ № 20 „Жасминов парк”
15800000      
Доставки

Доставка на хранителни продукти по предварирелна заявка за нуждите на Детска градина /ДГ/ № 20 „Жасминов парк”, с място на изпълнение на доставките: същия адрес
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Детска градина /ДГ/ № 20 „Жасминов парк”, гр.София, район "Подуяне", кв."Левски", ул."Бесарабия" 46

По заявка на Възложителя
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Валидни към датата на издаване на сертификатите регистрации по чл.12 от ЗХ, издадени от ОДБХ и включващи стоките от предмета на поръчката в обхвата на сертифицираната дейност. Доказателства за наличието на склад на територията на гр.София, с хладилна техника или хладилно помещение, поддържащи постоянна температура, необходими за съхраняване на хранителните продукти за срока на поръчката. Представят се валидни санитарни разрешителни съгласно изискванията на ДВСК и РИОКОЗ – “Удостоверение за регистрация” на името на участника и документи удостоверяващи собствеността на съответния обект в гр.София. В случай, че складовите помещения с хладилна техника и хладилните помещения, не са собственост на участника се прилага договор за наем, от чийто срок е видно, че те ще са на разположение на участника за срока на поръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът да има минимален оборот от дейности, сходни с предмета на възлаганата поръчка за предходните две години 2014г. и 2015г. общо или от датата на учредяване/започване на дейността, в размер на не по-малко от 150 000 лв. /сто и петдесет хиляди лева/ без ДДС. Сходни с предмета на поръчката са дейности, свързани с осъществяване на доставка на хранителни продукти - доказва се с попълнени данни в Образец № 9. Съответствието на това изискване се доказва от участника с публикуваните от него ГФО в Търговския регистър. Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Справка - декларация, съдържаща списък на основните договори за доставка, извършени през последните две години: 2014г. и 2015г., сходни с обекта на доставката, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение (подписана, датирана и подпечатана). Референциите да съдържат данни за: срока на изпълнение на договора/начална и крайна дата/, предмета на поръчката и че същия е изпълнен без забележки. Кандидатите следва да представят валидни сертификати към датата на провеждане на процедурата за внедрена система за управление и проследяване на доставките, която ще прилага при изпълнение на поръчката, която включва: Сертификат за внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентно и сертификат за внедрена и сертифицирана система за управление на безопасността на храните, съгласно стандарт ISO 22000:2006 или еквивалентно, с област на приложение, съхранение, транспорт и търговия на едро с хранителни продукти, обхващащ предмета на поръчката.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Доставки след предварителна заявка на Възложителя
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/09/2016 (дд/мм/гггг)   12:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

15/10/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/09/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Физкултурен салон в ДГ № 20 „Жасминов парк”, гр.София, район „Подуяне”, кв.”Левски”, ул.”Бесарабия” № 46

Отварянето на офертите е публично, съгласно одобрената документация и там могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

в 10-дневен срок от публикуване в РОП на обявлението за откриване на поръчката
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва