Деловодна информация
00808
92-01-6 24/08/2016 (дд/мм/гггг)
не
00808-2016-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 000695096
бул.Д-р Г. М. Димитров № 52А
София BG411 1797 България
Вяра Хранова +359 888555066
Vyara.Hranova@damtn.government.bg +359 29861707

Интернет адрес/и

http://www.damtn.government.bg

http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=b
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
ДА http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Ремонтни строително-монтажни работи в сградите предоставени за ползване или собственост на ДАМТН” в шест обособени позиции
45000000      
Строителство

Настоящата обществена поръчка се възлага за нуждите на ДАМТН като ремонтните строително-монтажни работи.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
223500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
6

II.2) Описание 1

„Отделяне с контролни електромери на помещенията на ДАМТН в сградата на ул. "Мургаш" № 5, гр. Варна, Корпус 1, III и IV етаж и Корпус 2 – работилница“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

В сградата на ул.“Мургаш“ №5, гр. Варна, Корпус 1,III и IV етаж и Корпус 2 – работилница

Основните дейности са свързани с отделяне на ползваните от ДАМТН помещения с контролни електромери и влагане на необходимите за това материали.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/12/2016 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочена е в документацията за реда и условията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни строително-монтажни работи в сградите предоставени за ползване или собственост на ДАМТН” в шест обособени позиции.
„Ремонтни строително-монтажни работи в сградите предоставени за ползване или собственост на ДАМТН” в шест обособени позиции

II.2) Описание 1

“Ремонтни строително-монтажни работи в сградите на ДАМТН в гр. Варна“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Сградите на ДАМТН в гр. Варна

Ремонтни дейности свързани с демонтажни и монтажни работи, хамалски услуги и извозване на отпадъци до депо.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
130000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/12/2016 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочена е в документацията за реда и условията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни строително-монтажни работи в сградите предоставени за ползване или собственост на ДАМТН” в шест обособени позиции.

II.2) Описание 1

“Ремонтни строително-монтажни работи в сградите на ДАМТН в гр. София“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

В сградите на ДАМТН в гр. София.

Ремонтни дейности свързани с демонтажни и монтажни работи.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
46000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/12/2016 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочена е в документацията за реда и условията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни строително-монтажни работи в сградите предоставени за ползване или собственост на ДАМТН” в шест обособени позиции.

II.2) Описание 1

“Ремонтни строително-монтажни работи в сградите на ДАМТН в гр. Кърджали и гр. Ямбол“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425
BG343

В сградите на ДАМТН, намиращи се в гр. Кърджали и гр. Ямбол“.

Ремонтни дейности свързани с демонтажни и монтажни работи.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/12/2016 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочена е в документацията за реда и условията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни строително-монтажни работи в сградите предоставени за ползване или собственост на ДАМТН” в шест обособени позиции.

II.2) Описание 1

“Ремонтни строително-монтажни работи в сградите на ДАМТН в гр. Плевен, гр. Велико Търново, гр. Габрово“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG321
BG322

В сградите на ДАМТН, намиращи се в гр. Плевен, гр. Велико Търново, гр. Габрово.

Ремонтни дейности свързани с демонтажни и монтажни работи.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/12/2016 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочена е в документацията за реда и условията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни строително-монтажни работи в сградите предоставени за ползване или собственост на ДАМТН” в шест обособени позиции.

II.2) Описание 1

“Ремонтни строително-монтажни работи в сградите на ДАМТН в гр. Русе“ 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

В сградите на ДАМТН, намиращи се в гр. Русе.

Ремонтни дейности свързани с демонтажни и монтажни работи.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/12/2016 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочена е в документацията за реда и условията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни строително-монтажни работи в сградите предоставени за ползване или собственост на ДАМТН” в шест обособени позиции.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и обявените изисквания на Възложителя в обявлението и в настоящата документация.
Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението и 3. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.
В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо/юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обеденението за целите на настоящата обществена поръчка.
В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допускат варианти на офертата. Оферта може да се подава за една, няколко или всички обособени позиции.
До изтичане на срока за подаване на заявления за участие или офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. „Свързани лица“ по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП са тези по смисъла на §1, т. 13 и 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
Обстоятелства относно личното състояние на участниците, които водят до отстраняване са посочени в т. 11 от документацията.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване към икономическото и финансовото състояние на участника.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил поне три обекта с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката по обособената позиция, за последните три години.
Това обстоятелство се удостоверява в ЕЕДОП, като се представя и Списък на строителните дейности, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка/обособената позиция, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертите, придружен с доказателства за извършените строителни дейности и посочване на стойностите, датите и получателите. Информацията се посочва в Част ІV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, Т. 1а) от ЕЕДОП. Към декларираните данни участникът следва да приложи доказателства за извършеното строителство.
За доказване на това изискване участникът представя: заверени копия на удостоверения и/или препоръки за добро изпълнение като в тях се посочват стойността, датата и мястото, вида и обема на РСМР, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.
Изисквания към лицата, отговарящи за РСМР:
Участникът следва да разполага с технически ръководител, който ще ръководи изпълнението на РСМР, като критерият за подбор е да има опит минимум 2 години като технически ръководител и най-малко строително средно специално образование или еквивалент, да има опит в управленска/координираща позиция на минимум два обекта с предмет еднакъв или сходен с предмета и обема на поръчката по обособената позиция;
Участникът следва да разполага с лице/специалист с придобита квалификация, който ще отговаря за осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд.
Обстоятелствата се удостоверяват в ЕЕДОП Част ІV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности, Т. 6, б. „б“, като се посочват изчерпателни данни и информация с точното позоваване на документи, свързани с придобиване на изискуемата професионална компетентност.
За доказване на обстоятелствата участникът представя заверени копия на документи, свързани с придобиване от екипа на изискуемата професионална компетентност/копие на трудова книжка, копие от диплома, сертификат или удостоверение за проведено обучение, професионална автобиография с посочени длъжности, основни дейности и отговорности в тях/. Участникът представя Списък на служителите/експертите, които ще отговарят за извършване на РСМР.
Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от Възложителяза доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. Документите се представят само за участниците в обединението, чрез които се доказва съответствието си с критериите за подбор.
Участникът следва да има внедрени системи за управление на качеството по следните стандарти:
ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи;
ISO 14001:2004 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи;
OHSAS 18001:2007 или еквивалент за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи;
Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, част ІV, буква Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление и се доказва с представяне на заверено копие от съответния сертификат.
Участникът е длъжен да направи оглед и да се запознае с техническите условия на обектите, в които ще бъдат извършвани дейностите по настоящата обществена поръчка.
Редът и начина на извършване на огледите са посочени в т.12.3.4. от документацията.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/09/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/09/2016 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52А

Комисия по чл. 103 от ЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбата може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на 5-дневния срок по чл. 100, ал. 5 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва