Деловодна информация
00575
26-1549-14 23/08/2016 (дд/мм/гггг)
не
00575-2016-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА РАКОВСКИ 000471543
пл. България № 1
Раковски BG421 4150 България
Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт на Община Раковски и инж. Веселин Мандраджийски - Гл. експерт Инвеститорски контрол +359 31512369/+359 31512260/+359 882828194
oa@rakovski.bg +359 31512361

Интернет адрес/и

www.rakovski.bg

http://rakovski.bg/page.php?20


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://rakovski.bg/page.php?20
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
ОБЩИНА РАКОВСКИ 000471543
пл. България № 1
Раковски BG421 4150 България
Валентина Бойкина - Младши експерт - деловодство +359 31512087
oa@rakovski.bg +359 31512361

Интернет адрес/и

www.rakovski.bg

http://rakovski.bg/page.php?20

Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, община Раковски: ул. "Райко Даскалов" и ул. "Христо Ботев"
45000000      
Строителство

Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, община Раковски: ул. "Райко Даскалов" и ул. "Христо Ботев".
Необходимите КС и инвестиционни проекти са качени на страницата на Възложителя и достъпът до тях е безплатен и неограничен.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1829808      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

град Раковски, Община Раковски

Основна цел на проекта е да реши изграждането на улична настилка, както и повърхностното отводняване.
Следните три участъка от ул. „Райко Даскалов” са предвидени за реконструкция:
• Източна част от км 0+000 до км 0+630 /начало след кръстовище с ул. „Завет” и ул. „Перник”, край преди кръстовище с ул. „Г. Раковкски”/
• Западна част от км 0+000 до км 0+904 /начало при кръстовище след ул. „Първи май”, край преди кръстовище с ул. „Родопи”/
• Южна част от км 0+000 до км 0+380 /начало след кръстовище с ул. „Завет”, край преди кръстовище с ул. „Р.Даскалов” източна част и ул. „Т. Икономов”/.
Улицата е с добре развити ситуационни характеристики и не се налага промяна в ситуационно отношение – запазва се съществуващото положение. Ситуационно улицата представлява прави, хоризонтални криви и чупки.
Обща дължина: източна част – 630 м., западна част – 904 м., южна част – 380 м.
Теренът е равнинен. Надлъжният наклон е между 0,2-0,7 %.
Улицата е със силно компрометирана и закаляна трошенокаменна настилка с ширина 7.00 м. По дължина на участъка се наблюдават повърхностни деформации. По улицата има новоизградена канализационна мрежа.
За ул. „Христо Ботев” се предвиждат двустранно тротоари, както следва:
- ляво от км 0+000 до км 0+195 с ширина 2.00м до пътния бордюр и оформяне на зелена площ до застроителната линия.
- ляво от км 0+195 до км 0+306 с ширина 2.00м до застроителната линия и зелена зона до пътния бордюр.
- дясно от км 0+000 до км 0+195 с ширина 2.00м до застроителната линия и зелена зона до пътния бордюр.
- дясно от км 0+195 до км 0+306 с променлива ширина между пътния бордюр до застроителната линия.
Надлъжен профил
Нивелетата е проектирана в теоретичната ос, като се държи сметка и за нивото в ръбовете на настилката. Нивелетното решение на настилката осигурява правилна геометрична форма на пътната повърхност, добро отводняване и възможно най-малко количество асфалтови смеси. Нивелетата е проектирана с плавни нивелетни линии, съгласно техническите изисквания на „Норми за проектиране на пътища” и „Норми за планиране и проектиране на комуникационно – транспортните схеми на населените места”. Нивелетата е съобразена с изискванията на Техническото задание за проектиране, като е осигурена трошенокаменна настилка от 40 см и двупластова настилка от неплътен и плътен асфалтобетон.
Проектната скорост е 50 км/ч.
Изготвени са и са представени нивелетни решения в табличен вид чрез програма PLATEA.
Количествата на видовете работи са дадени във ведомости и в количествената сметка на обекта.
Предвижда се заустване на страничните улици с дължина до края на кривата оформена от пътните бордюри.
Напречен профил
Напречният профил на участъка е проектиран при спазване на изискванията на „Норми за планиране и проектиране на комуникационно – транспортните схеми на населените места”.
Приетите напречни наклони на настилката в правите са 2.0-2.5 %. Наклонът на настилката в кривата е приет в зависимост от конкретната стойност на радиуса.
Приетите напречни наклони на настилката в кривата са близки до съществуващите с цел намаляване количествата на СМР.
ОТВОДНЯВАНЕ
За отвеждане на повърхностните води от улиците се предвижда отвеждането им в
новоизградена дъждоприемна канализация, като нивото на дъждоприемните решетки се съобразява с пътната нивелета на конкретната точка. Предвидено е корекцията на нивото на ревизионните шахти да се коригира съобразно пътната нивелета.
Забележка: Всички материали, влагани по време на строителните дейности, следва да отговарят на БДС или еквивалентен такъв. По време на изпълнение на възлаганите дейности следва да се предвиди временна организация на движението и спазване на здравословните и безопасни условия на труд, както и спазване на действащата нормативна уредба в Република България и Европейския съюз, касаеща предмета на поръчката.
Критериите по-долу
 
ДА СИ – срок за изпълнение    25
ТП – технологична последователност на строителните процеси    15
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1829808      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Финансиране и начин на плащане: при откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не е осигурено финансиране, поради което в проекта на договор е предвидена клауза за отложено изпълнение, на основание чл. 114 ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

3.3. Изисквания за правосопособност за упражняване на професионална дейност –
Участникът следва да е регистриран в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите, за изпълнението на обекти - II група, четвърта категория, а за участник чуждестранно лице – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.
Забележка: Изискването по т. 3.3. се доказва от всеки участник в обединението, който ще изпълнява СМР. Изискването по т. 3.3. се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват СМР.
Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, като се посочва информация относно вписването на участника в съответния професионален регистър в държавата членка, в която е установен, и дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точното наименование на документа.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

3.2.1. Участникът трябва да има реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 1 500 000 лв. общо за последните две приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката е оборот, който е реализиран от извършени строително-монтажни работи по изграждане, основен ремонт, техническо възстановяване, рехабилитация и/или реконструкция на пътна/улична мрежа. Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП.
3.2.2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност за извършване на СМР в размер на 100 000 /сто хиляди/ лв., покриваща минималната застрахователна сума за строежи четвърта категория или еквивалент.
Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, като се прави точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата и обхват.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

3.4.1. Участникът следва да има изпълнено строителство през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко на два обекта за изпълнение на строителство, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка.
Забележка: Под „строителство, идентично или сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира: изграждане, основен ремонт, техническо възстановяване, рехабилитация и/или реконструкция на пътна/улична мрежа.
Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП.
3.4.2. Участникът трябва да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката:
а) Технически ръководител на обекта:
• Да е строителен инженер, специалност „Пътно строителство” или еквивалентна;
• Да има най-малко 5 години опит като технически ръководител, да има изпълнени минимум 2 обекта, в които да има дейности, сходни с предмета на обществената поръчка.
б) Експерт „Пътно строителство”:
• Да има инженерно-техническо образование, специалност „Пътно строителство” или еквивалентна;
• Да има най-малко 5 години опит по специалността.
в) Отговорник за контрола на качеството:
• Да има висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна.
• Да притежава правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент /актуално удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството/.
• Да има най-малко 5 години опит в контрола по качеството на строителни обекти.
г) Експерт по безопасност и здраве в строителството:
• Да притежава удостоверение за безопасност и здраве в строителството съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условията на труд при извършване на СМР;
• Да има най-малко 5 години опит като специалист по здравословни и безопасни условия на труд.
д) Геодезист
• Да има висше образование специалност "Геодезия";
• Да има най-малко 5 години опит по специалността.
е) Строителни техници - 2 бр:
• Да имат квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна;
• Да имат най-малко 5 години опит по специалността.
Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, като трябва да се посочат изчерпателни данни и информация за лицата с точно позоваване на документите, свързани с придобиване от екипа на изискуемата професионална компетентност и опит.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Общи условия - При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица: Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, който ще предоставят.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/09/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/09/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Раковски, Община Раковски - Заседателна зала - етаж ІІ, стая № 3

На публичното заседание могат да присъстват представители на участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Финансиране и начин на плащане: при откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не е осигурено финансиране, поради което в проекта на договор е предвидена клауза за отложено изпълнение, на основание чл. 114 ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението може да се подава в срока по чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва