Деловодна информация
01026
15-14-87 22/08/2016 (дд/мм/гггг)
не
01026-2016-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Искър 000413942
гр. Искър,Община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров” № 38
Искър BG314 5868 България
Теменужка Василева; Бистра Минковска +359 0879010314
iskar@atlantis.bg +359 065162196

Интернет адрес/и

http://iskarbg.nit.bg

http://iskarbg.nit.bg/proceduri/pr-04/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://iskarbg.nit.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на оборудване, технически средства и консумативи – тонери и касети ”
30000000      
Доставки

„Доставка на оборудване, технически средства и консумативи – тонери и касети” както следва:
Флипчарт - 2 бр.;
Лаптоп – 12 бр.;
Мултимедиен проектор - 2 бр.;
Екран за мултимедията – 2 бр.;
CD радиокасетофон – 2 бр.;
Мултифункционално устройство 3in1 - 2 бр.;
Фотоапарат - 2 бр.;
Тонер касета HP55a – 4 бр.;
Тонер касета Brother TN2220 - 2 бр.,
за нуждите на ДГ “Мара Балева” гр. Искър за изпълнението на дейностите по Проект BG05M2OP001-3.001-0039 „Приятели”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
10383.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Искър, община Искър, област Плевен – ДГ “Мара Балева” гр. Искър и с. Д. Луковит за ДГ „Щастливо детство”

„Доставка на оборудване, технически средства и консумативи – тонери и касети” както следва:
4.1. Флипчарт - 2 бр.;
4.2. Лаптоп – 12 бр.;
4.3. Мултимедиен проектор - 2 бр.;
4.4. Екран за мултимедията – 2 бр.;
4.5. CD радиокасетофон – 2 бр.;
4.6. Мултифункционално устройство 3in1 - 2 бр.;
4.7. Фотоапарат - 2 бр.;
4.8. Тонер касета HP55a – 4 бр.;
4.9. Тонер касета Brother TN2220 - 2 бр.,
за нуждите на ДГ “Мара Балева” гр. Искър и за ДГ „Щастливо детство” с. Д. Луковит за изпълнението на дейностите по Проект BG05M2OP001-3.001-0039 „Приятели”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, съгласно Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА не    не
Цена
най-ниска цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10383.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
27

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG05M2OP001-3.001-0039 Приятели

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка Възложителят не поставя минимално изискване за икономическо и финансово състояние и за годност

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изискване за технически и професионални способности
1.1. Участникът, да е изпълнил доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най – много за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
Под „идентичен или сходен предмет“ се разбират дейности по доставки на специализирана техника.
За доказване на това изискване участниците следва да представят:
Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка – Образец № 2.4
Списъкът на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка е част от изискуемия ЕЕДОП, част ІV. „Критерии за подбор“, раздел „Общо указание за всички критерии за подбор“.
1.2. Участникът или негов подизпълнител да прилага система за управление на качеството – да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват, съответстващ на вида на доставката.
За доказване на това изискване участниците следва да представят:
Заверено копие от Сертификат в превод на български език


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Устройствата да отговарят на всички стандарти в Република България относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност, включване към електрическата мрежа.
Устройствата да имат включена безплатна софтуерна поддръжка на системния софтуер (BIOS, firmware, драйвери и т.н.) в рамките на жизнения им цикъл. Тази поддръжка да е свободно достъпна от Web сайта на производителя (Web сайтът да поддържа версия на един или повече езици на ЕС, сред които английски език).
Всички предложени устройства да имат осигурена безплатна гаранционна поддръжка на мястото на експлоатация за 2 години без т.1, т.8 и т.9 от Техническата спецификация. Срок на реакция до 48 часа. Да бъдат посочени условията за гаранционно и след гаранционно поддържане.
Към устройствата да има комплектована подробна документация (на хартиен или електронен носител) включваща както описание на хардуерната функционалност, така и документация на софтуера, включен към съответното устройство.
Предлаганите компютър
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/09/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/09/2016 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. Искър, община Искър, област Плевен, Заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени лица, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Опаковката включва документите по чл.39 от ППЗОП - Документи за съответствие с критерийте за подбор и Техническо предложение, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа „Ценовото предложение” на участника, съгл. чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП.
Съдържание на опаковката:
1. Списък на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от лицето, представляващо участника – образец № 1
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – образец № 2 в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.
3. Декларация по ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС - образец № 2.1;
1.2.2. Декларация за липсата конфликт на интереси - образец № 2.2;
1.2.3. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП- образец № 2.3.
1.3. При участник-обединение, което не е юридическо лице - копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и информацията по чл. 37, ал.4, т.1-3 от ППЗОП във връзка с конкретната обществена поръчка;
1.4. Доказателства за извършени доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най –много за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата (референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците) – образец №2.4;
„Техническо предложение“ - образец №3, съдържащо:
1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя;
3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец №3.1;
4. декларация за срока на валидност на офертата - образец №3.2;
5. декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - образец №3.3;
6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП - образец №3.4;
7. друга информация и/или документи, изискани от Възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката - ( брошури или снимки )
Отделен плик с надпис „Предлагани ценови параметри" - образец №4.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1 от ЗОП жалбата се подава в 10- дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 - срещу решението за откриване напроцедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва