Деловодна информация
00147
03 00 - 111 11/08/2016 (дд/мм/гггг)
не
00147-2016-0019 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Трън 000386790
пл. „Владо Тричков” № 1
Трън BG414 2460 България
инж. Евгения Такова +359 77319616
obshtina_tran@mail.bg +359 77787315

Интернет адрес/и

http://tran.bg/

http://tran.bg/op.php?place=202


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://tran.bg/op.php?place=202
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изграждане на тенис-корт в УПИ І кв.29 по ПУП на гр. Трън
45236112      
Строителство

„Изграждане на тенис-корт в УПИ І кв.29 по ПУП на гр. Трън“
Дейностите, предмет на строително-монтажните работи включват:
- Игрище за тенис на корт с площ от 607 м2.
- Подпорни стени и стълбища с площ от 407,00 м2.
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложените към документацията техническа спецификация, количествени сметки и проектна документация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236112      
45262620      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр. Трън, Община Трън, Република България

Дейностите, предмет на строително-монтажните работи включват:
- Игрище за тенис на корт с площ от 607 м2.
- Подпорни стени и стълбища с площ от 407,00 м2..
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложените към документацията техническа спецификация, количествени сметки и проектна документация.
Критериите по-долу
 
ДА П1 - Технологична последователност на строителните процеси    20
П2 - Срок за изпълнение на поръчката    20
П3 - Срок за реакция за отстраняване на повреди и дефекти при аварийна нужда    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

1. Финансирането на обществената поръчка се осигурява от бюджетните средства на Община Трън.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки участник трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на строежи I група, V категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.
ДОКАЗВАНЕ: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1). В случай че информацията не е достъпна за проверка в публичен регистър към декларираните данни участникът следва да приложи копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи справка за оборот от строително-монтажни работи през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността. Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: икономическо и финансово състояние т.2а) от ЕЕДОП.

1. Участникът трябва да е реализирал минимум 100 000 лева без ДДС оборот от строително-монтажни работи през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите. Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 1а) от ЕЕДОП. Към декларираните данни участникът следва да приложи копия на удостоверения за добро изпълнение на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи списък на специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата в това число:
• Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка)
• Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)
• Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)
• Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в проекти сходни с предмета на поръчката)
Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП.
3. Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, буква Г: стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП. В случай че информацията не е достъпна за проверка в публичен регистър към декларираните данни участникът следва да приложи копие на валиден сертификат за система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участника не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случаи участника трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.


1. През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, всеки участник трябва да е изпълнил минимум 1 (един) обект идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под идентични или сходни с предмета на поръчката обекти, следва да се разбира строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на спортни терени и/или площадки.
2. Участникът трябва да докаже, че за изпълнение на обществената поръчка разполага с инженерно-технически състав, включващ минимум следните експерти:
- Ръководител на обекта (1 бр.) – строителен инженер, професионален опит от минимум 5 (пет) години и участие, като „ръководител или зам. ръководител на обект” на минимум 1 обект с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка;
- Технически ръководител (1 бр.) – лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ, притежаващо професионален опит от минимум 3 (три) години и участие като „технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка;
- Експерт по контрол на качеството (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството;
- Експерт по безопасност и здраве (КБЗ) (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Под обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка следва да се разбира строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на спортни терени и/или площадки.
3. Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват сходен на предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/09/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/09/2016 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 09:00 часа на 10.09.2016г., в община Трън, гр. Трън, площад "Владо Тричков" № 1, сградата на общинската администрация.

получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
1. Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за който са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията по чл. 54, ал. 1 и посочените обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, както следва: 1.1.Когато уч. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, 1л. 321, 321а и чл. 352 – 353е от НК; 1.2.Когато участника е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по предходната точка в държава членка или трета страна; 1.3.Когато участника има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на уч., или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която уч. е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 1.4.Когато е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 1.5.Когато е установено, че: а) уч. е представил док. с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на осн. за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) уч. не е представил изискваща се инфо, свързана с удостов. липсата на осн. за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 1.6.Когато уч. е с установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на дог. за оп е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от КТ или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която уч. е установен; 1.7.Когато е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 1.8.Когато уч. е обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от ТЗ или е преустановил дейността си, а в случай че е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 1.9.Когато участника е опитал да: а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или б) получи инфо., която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка
2. Основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за др. лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
3. Основанията за отстраняване по настоящата т. 2 се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от тези основания.
4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители или ще използва ресурсите на трети лица, посочените изисквания се прилагат и по отношение на тях.
5.При подаване на оферта участникът декларира липсата на осн. за отстраняване и съотв. е с критериите за подбор, чрез представяне на ЕЕДОП. В ЕЕДОП се предоставя съответната инфо., изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят инфо.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва