Деловодна информация
00272
 
не
00272-2016-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА РУЖИНЦИ 000159682
С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31
С.РУЖИНЦИ BG311 3930 България
ЕВТИМ ЕВТИМОВ +359 93242283
rujinci@abv.bg +359 93242604

Интернет адрес/и

http://obshtina-ruzhintsi.com/

http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/47-оп-id


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/47-оп-id
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изготвяне на технически проекти за ремонт, реконструкция и мерки за енергийна ефективност на общинска сграда с. Ружинци и общинско училище „Никола Вапцаров“ с. Ружинци“ с две обособени позиции: 1. Об
71320000      
Услуги

Изготвяне на технически проекти за ремонт, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност, съгласно техническо задание и в съответствие с Наредба № 4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по части: „Архитектурна“; „Конструктивна“; „Водоснабдяване и Канализация“; „Отопление, вентилация и климатизация“; „Енергийна ефективност“; „Електро“; „План за безопасност и здраве“; „Пожарна безопасност“; „План за управление на строителните отпадъците“. Обемът и съдържанието на проекта и приложените към него чертежи и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обектите на предвидените по проекта СРР. Проектите трябва да са в пет оригинални екземпляра– на хартиен носител и един на CD. Съдържанието на цифровия вид трябва напълно да отговаря на информацията на хартиения носител в пълен обем и като съдържание на проекта. Проектите на хартиен носител трябва да бъдат подписани от правоспособни проектанти по съответните специалности и съгласувани.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
79500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Изготвяне на технически проект за ремонт, реконструкция и мерки за енергийна ефективност в общинска сграда с. Ружинци (бивша болница) за създаване на Социален център община Ружинци 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Ружинци, общ.Ружинци, обл.Видин

Изготвяне на технически проект за ремонт, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност, съгласно техническо задание и в съответствие с Наредба № 4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по части: „Архитектурна“; „Конструктивна“; „Водоснабдяване и Канализация“; „Отопление, вентилация и климатизация“; „Енергийна ефективност“; „Електро“; „План за безопасност и здраве“; „Пожарна безопасност“; „План за управление на строителните отпадъците“. Обемът и съдържанието на проекта и приложените към него чертежи и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обектите на предвидените по проекта СРР. Проекта трябва да е в пет оригинални екземпляра– на хартиен носител и един на CD. Съдържанието на цифровия вид трябва напълно да отговаря на информацията на хартиения носител в пълен обем и като съдържание на проекта. Проекта на хартиен носител трябва да бъде подписан от правоспособни проектанти по съответните специалности и съгласувани. Проектантът е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на СМР и да участва в съответните комисии.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
28500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
20

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.(ПРСР 2014-2020г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на европейските райони.

Община Ружинци открива настоящата обществена като към момента финансиране не е осигурено. В случай, че ПРСР 2014-2020 г. не осигури финансиране, Възложителят си запазва правото да търси друг източник на финансиране за осъществяване на дейностите по проекта.

II.2) Описание 1

Изготвяне на технически проект за ремонт, реконструкция, мерки за енергийна ефективност и изграждане на нови санитарни възли и нов физкултурен салон в общинско училище „Никола Вапцаров“ с. Ружинци 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Ружинци, общ.Ружинци, обл.Видин

Изготвяне на технически проект за ремонт, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност, съгласно техническо задание и в съответствие с Наредба № 4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по части: „Архитектурна“; „Конструктивна“; „Водоснабдяване и Канализация“; „Отопление, вентилация и климатизация“; „Енергийна ефективност“; „Електро“; „План за безопасност и здраве“; „Пожарна безопасност“; „План за управление на строителните отпадъците“. Обемът и съдържанието на проекта и приложените към него чертежи и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обектите на предвидените по проекта СРР. Проекта трябва да е в пет оригинални екземпляра– на хартиен носител и един на CD. Съдържанието на цифровия вид трябва напълно да отговаря на информацията на хартиения носител в пълен обем и като съдържание на проекта. Проекта на хартиен носител трябва да бъде подписан от правоспособни проектанти по съответните специалности и съгласувани. Проектантът е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на СМР и да участва в съответните комисии.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
51000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
20

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.(ПРСР 2014-2020г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на европейските райони.

Община Ружинци открива настоящата обществена като към момента финансиране не е осигурено. В случай, че ПРСР 2014-2020 г. не осигури финансиране, Възложителят си запазва правото да търси друг източник на финансиране за осъществяване на дейностите по проекта.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма

няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил успешно услуги с идентичен или сходен предмет през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Услуга с идентичен и/или сходен предмет е услуга по изготвяне на работен и/или технически проект за ремонт и/или изграждане на нова сграда.
Доказване: Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателствата за извършената услуга.
2. Участникът трябва да разполага със ключови експерти и персонал за изпълнение на дейностите.
3. Участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO9001:2008 / ISO9001:2015 или еквивалент с обхват с предмет изработване на инвестиционни проекти.
Сертификатът трябва да е издаден от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП.
Участникът може да представи еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка (чл. 64, ал. 6 ЗОП).
Участник може да се позове на капацитета на трето/и лице/лица за доказване съответствие с минималните изисквания за икономическо и финансово състояние и технически и професионални способности.
Участникът трябва да разполага с документи за поетите от третите лица задължения.


1. Участникът трябва да е изпълнил успешно най-малко една услуга с идентичен или сходен предмет през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Услуга с идентичен и/или сходен предмет е услуга по изготвяне на работен и/или технически проект за ремонт и/или изграждане на нова сграда.
Доказване: Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателствата за извършената услуга.
2. Участникът трябва да разполага със следните ключови експерти и персонал за изпълнение на дейностите:
Ръководител на проектантския екип - строителен инженер и/или архитект, притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 5 годишен специфичен професионален опит като проектант на минимум два обекта с предмет, сходен с предмета на настоящата обособена позиция от процедурата за избор н изпълнител - изготвяне на работен и/или технически проект за ремонт и/или изграждане на нова сграда.
- 1 бр. инженер със специалност „конструкции на сгради и съоръжения ” или еквивалентна специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен придобита в държава, в която няма съответната специалност, притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 3 годишен опит в таз] област, както и специфичен професионален опит като проектант на минимум два обект; с предмет сходен с предмета на настоящата процедура за избор на изпълнител.
-1 бр. инженер със специалност „ВиК” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита ) държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 3 годишен опит в тази област, както и специфичен професионален опит като проектант на минимум два обекта с предмет сходен с предмета на настоящата процедура за избор на изпълнител?
-1 бр. инженер със специалност „Електротехническа“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита ) държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 3 годишен опит в тази област, както и специфичен професионален опит като проектант на минимум два обекта с предмет сходен с предмета на настоящата процедура за избор на изпълнител
-1 бр. инженер със специалност „Отопление, вентилация и климатизация“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита ) държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 3 годишен опит в тази област, както и специфичен професионален опит като проектант на минимум два обекта с предмет сходен с предмета на настоящата процедура за избор на изпълнител
-1бр. инженер със специалност „Пожарна безопасност“ или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита ) държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 3 годишен опит в тази област, както и специфичен професионален опит като проектант на минимум два обекта с предмет сходен с предмета на настоящата процедура за избор на изпълнител.
Участникът може да предложи и неключови експерти, към които възложителят не поставя минимални изисквания за допустимост.
Доказване: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност.
3. Участникът да има внедрена система за управление на качеството ISO9001:2008 / ISO9001:2015 или еквивалент с обхват с предмет изработване на инвестиционни проекти.
Сертификатът трябва да е издаден от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Срок за изпълнение на услугата не следва да бъде по-дълъг от 20 календарни дни.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

31/08/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/09/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала на община Ружинци, адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.196 и последващи от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва