Деловодна информация
00147
03 00 - 107 09/08/2016 (дд/мм/гггг)
не
00147-2016-0018 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Трън 000386790
пл. „Владо Тричков” №: 1
Трън BG414 2460 България
инж. Евгения Такова +359 77319616
obshtina_tran@mail.bg +359 77787315

Интернет адрес/и

http://tran.bg/

http://tran.bg/op.php?place=202


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://tran.bg/op.php?place=202
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на нов електрически автомобил за нуждите на община Трън“.
34110000      
Доставки

Доставка на нов електрически автомобил за нуждите на община Трън. Превозното средство, обект на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: 1. Автомобилът да е фабрично нов, неупотребяван; 2. Автомобилът да отговаря на технически стандарти в ЕС или еквиваленти. 3. Автомобилът да е снабден с кабел с обикновен щепсел, с който може да се зарежда от стандартен контакт тип Шуко. 4. Автомобила следва да отговаря на посочените в техническата спецификация изисквания.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
37500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр. Трън, Община Трън, Република България, пл. "Владо Тричков" №1.

Доставка на нов електрически автомобил за нуждите на община Трън. Превозното средство, обект на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: 1. Автомобилът да е фабрично нов, неупотребяван; 2. Автомобилът да отговаря на технически стандарти в ЕС или еквиваленти. 3. Автомобилът да е снабден с кабел с обикновен щепсел, с който може да се зарежда от стандартен контакт тип Шуко. 4. Автомобила следва да отговаря на посочените в техническата спецификация изисквания, по отношение на двигател, тип батерия, капацитет на батерия, пробег на еднократно зареждане с ток, максимална скорост, брой места, климатик, спирачни системи и др., както следва:
Категория превозно средство М 1
Двигател Изцяло електрически
Тип батерия литиева батерия
Капацитет на батерията минимум 15 kWh
Пробег на еднократно зареждане с ток минимум 100 км
Максимална скорост минимум 80 км/ч
Брой места до 5
Климатик да
ABS да
Странични предни електроуправляеми стъкла да
Централно заключване да
Електроуправляеми външни огледала да
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
37500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Автомобилът следва да бъде доставен с извършена предпродажбена подготовка, зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и материали, с необходимите за регистрацията документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език, с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да е производител, или официален представител на производителя на предлаганата марка превозно средство.

В случай, че не е производител, участникът трябва да е оторизиран представител на производителя на предлаганата марка превозно средство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/09/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/09/2016 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 09:00 часа на 08.09.2016г., в община Трън, гр. Трън, площад "Владо Тричков" № 1, сградата на общинската администрация.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
1. Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за който са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията по чл. 54, ал. 1 и посочените обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, както следва: 1.1.Когато уч. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, 1л. 321, 321а и чл. 352 – 353е от НК; 1.2.Когато участника е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по предходната точка в държава членка или трета страна; 1.3.Когато участника има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на уч., или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която уч. е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 1.4.Когато е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 1.5.Когато е установено, че: а) уч. е представил док. с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на осн. за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) уч. не е представил изискваща се инфо, свързана с удостов. липсата на осн. за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 1.6.Когато уч. е с установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на дог. за оп е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от КТ или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която уч. е установен; 1.7.Когато е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 1.8.Когато уч. е обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от ТЗ или е преустановил дейността си, а в случай че е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 1.9.Когато участника е опитал да: а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или б) получи инфо., която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка
2. Основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за др. лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
3. Основанията за отстраняване по настоящата т. 2 се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от тези основания.
4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители или ще използва ресурсите на трети лица, посочените изисквания се прилагат и по отношение на тях.
5.При подаване на оферта участникът декларира липсата на осн. за отстраняване и съотв. е с критериите за подбор, чрез представяне на ЕЕДОП. В ЕЕДОП се предоставя съответната инфо., изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят инфо.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.197, ал.1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва