Деловодна информация
01026
15-14-78 08/08/2016 (дд/мм/гггг)
не
01026-2016-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Искър 000413942
гр. Искър,Община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров” № 38
Искър BG314 5868 България
Теменужка Василева; Бистра Минковска +359 0879010314
iskar@atlantis.bg +359 065162196

Интернет адрес/и

http://iskarbg.nit.bg

http://iskarbg.nit.bg/proceduri/pr-02/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://iskarbg.nit.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Възлагане на специализиран превоз на деца, ученици и учители от други населени места до ОДЗ „Мара Балева“ гр. Искър, СУ „Христо Смирненски” гр. Искър и до ОУ „Васил Левски” с. Долни Луковит, община И
60000000      
Услуги

„Възлагане на специализиран превоз на деца, ученици и учители от други населени места до ОДЗ „Мара Балева“ гр. Искър, СУ „Христо Смирненски” гр. Искър и до ОУ „Васил Левски” с. Долни Луковит, община Искър, през учебните 2016/2017 г., 2017/2018 г. и 2018/2019 г. по предварителни маршрутни разписания“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
90150      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Мястото за изпълнение на поръчката – следните населени места: гр. Плевен, гр. Искър, с. Долни Луковит, с. Писарово и с.Староселци;

Възлагане на специализиран превоз на деца, ученици и учители от други населени места до ОДЗ „Мара Балева“ гр. Искър, СУ „Христо Смирненски” гр. Искър и до ОУ „Васил Левски” с. Долни Луковит, община Искър, през учебните 2016/2017 г., 2017/2018 г. и 2018/2019 г. по предварителни маршрутни разписания, съгласно Техническите спецификации.
Критериите по-долу
 
ДА НЕ    НЕ
Цена
ЦЕНА
II.2.6) Прогнозна стойност
90150      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка Възложителят поставя минимално изискване за годност/правоспособност за упражняване на професионална дейност :
Участникът да притежава Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на РБ или Лиценз за международен автомобилен превоз на пътници;
За доказване на това изискване участниците следва да представят:
Заверено копие на лиценз на Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на РБ или Лиценз за международен автомобилен превоз на пътници
Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването по чл. 49 от ЗОП се доказва от участника в обединението, който ще изпълни превоза на ученици и учители.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка Възложителят не поставя минимално изискване за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изискване за технически и професионалните способности
1. Участникът, да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата поне 1 (една) услуга с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката.
Забележка: Под „идентичен или сходен предмет“ се разбират услуги за обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от републиканската и/или областната и/или общинската транспортна схеми, както и специализиран превоз на ученици.
2. Участникът да разполага със собствени, наети или лизингови автобуси/микробуси, с които се извършват превозите на деца, ученици и учители, както следва:
за ОДЗ „Мара Балева“ г. Искър
-1 брой с до 12 места, плюс един резервен с до 12 места
за СУ „Христо Смирненски” гр. Искър
- 2 /два/ броя, с до 22 места, плюс един резервен с до 22 места;
- 1 брой с до 12 места, плюс един резервен с до 12 места
за ОУ „Васил Левски” с. Долни Луковит
- 1 брой с до 12 места, плюс един резервен с до 12 места
3. Участникът следва да разполага с 5-ма на брой водачи на автобуси и лице, което ще извършва предпътен преглед за проверка на техническата изправност на основание чл. 62б от Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен презо на пътници и товари на теиторията на Репулика България.
4. Участникът следва да разполага със собствена или наета база за ремонтно-сервизно обслужване на автобуси.
Участникът ще бъде отстране от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил декларация с невернси данни;


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/08/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/09/2016 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. Искър, община Искър, област Плевен, Заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени лица, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Съгласно т.7 от Указанията за участие в процедурата

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1 от ЗОП жалбата се подава в 10- дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 - срещу решението за откриване напроцедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва