Деловодна информация
3558
ЗР-22-554 04/08/2016 (дд/мм/гггг)
не
3558-2016-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

7-мо СОУ Кузман Шапкарев 000016976
гр. Благоевград, ул. Илинден №13
Благоевград BG413 2700 България
Лилия Стоянова Стоянова +359 73831538
sedmo@abv.bg +359 73887778

Интернет адрес/и

www.7sou-blagoevgrad.com.

http://7sou-blagoevgrad.com/proekt_dokumenti.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://7sou-blagoevgrad.com/proekt_dokumenti.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Осигуряване и доставяне на закуски и обяд на учениците в 7-мо СОУ „Кузман Шапкарев“ гр. Благоевград
55524000      
Услуги

„Осигуряване и доставяне на закуски и обяд на учениците в 7-мо СОУ „Кузман Шапкарев“ град Благоевград по предварителни заявки за три последователни учебни години. Храната се приготвя в обект на изпълнителя и се доставя в залата за хранене в сградата на 7-мо СОУ „Кузман Шапкарев“. Храната се приготвя ежедневно по предварителна заявка. Настоящата поръчка се обособява в две позиции: Обособена позиция І – “Осигуряване и доставяне на закуски на учениците от І до ІV клас” за планирани 469 ученика и Обособена позиция ІІ – “Осигуряване и доставяне на обяд на ученици от І до VІI клас обучаващи се целодневно“ за планирани 112 ученика обучаващи се целодневно.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
241517      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Обособена позиция І – “Осигуряване и доставяне на закуски на учениците от І до ІV клас” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55524000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

7-мо СОУ "Кузман Шапкарев" - гр. Благоевград, ул. "Илинден" №13 - зала за хранене

Обособена позиция І – “Осигуряване и доставяне на закуски на учениците от І до ІV клас” с прогнозна стойност на обособената позиция – в размер на 121 565 лева (сто двадесет и една хиляда петстотин шестдесет и пет лева) без ДДС, като стойността на 1 закуска не може да надвишава 0,54 лв. без ДДС. Храната се приготвя ежедневно по заявка и се доставя в сградата на училището до 8.30 ч.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
121565      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
16/09/2016 (дд/мм/гггг) / 31/05/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция ІІ – “Осигуряване и доставяне на обяд на ученици от І до VІI клас обучаващи се целодневно“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55524000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

7-мо СОУ "Кузман Шапкарев", гр. Благоевград, ул. "Илинден" №3 -зала за хранене

Обособена позиция ІІ – “Осигуряване и доставяне на обяд на ученици от І до VІI клас обучаващи се целодневно“ обучаващи се целодневно с прогнозна стойност на обособена позиция – в размер на 119 952 лева (сто и деветнадесет деветстотин петдесет и два лева) без ДДС, като стойността на 1 обяд не може да надвишава 2,1 лв. без ДДС. Храната се приготвя ежедневно и се доставя по предварителна заявка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
119952      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
16/09/2016 (дд/мм/гггг) / 15/06/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да има минимален общ оборот, реализиран от предоставяне на услуги с предмет, идентичен или еквивалентен с предмета на настоящата поръчка, за последните три финансови години в размер не по-малко от размера на стойността за всяка от обособените позиции.
Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника.
1. Баланс и ОПР и справка за оборота на услугите с предмет сходен с настоящата поръчка за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Да разполага с обект за производството на храни, регистриран по реда на по чл.12 от Закона за храните и с право да извършва дейността „кетъринг“.
2. Да разполага с техническо оборудване за извършване на услугата - минимум 1 (един) брой транспортно средство, регистрирано по реда на Закона за храните.
3. Нает персонал, като и в екипа на Изпълнителя следва да има поне едно лице, което да притежава необходимото образование и/или квалификация в областта на общественото хранене, съгласно изискванията на чл.8 от Наредба №37 от 2009 г.за здравословното хранене на учениците.
4. Участникът да притежава опит в изпълнението на дейности с предмет идентичен или еквивалентен с настоящата обществена поръчка за последните три години. Участникът трябва да докаже за всяка от позициите, за която участва наличието поне на 3 договора с идентичен характер на поръчката или еквивалентен на него.
Документи доказващи техническите и професионални способности на Участника.
1. Копие на удостоверението за регистрация по чл.12 от Закона за храните на обекта, от който ще се приготвя и доставя храната, даващо право да се извършват дейности за производство и/или търговия с групите с храни, които са съвместими с изискванията за здравословно хранене на учениците. Копие от документ за собственост или договор за наем. Копие на удостоверението, даващо право на участника да извършва дейността кетъринг.
2. Описание на техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката с приложени талони на МПС, а ако същите не са собствени на участника - посочване на основанието, даващо му право да ги ползва и прилагане на доказателства.
3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния екип, който ще отговаря за изпълнението, както и удостоверение/диплом да съответната квалификация на лицето по т.3.
4. Списък на договори, които са с предмет, идентичен или еквивалентен с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят сключва договор с определения изпълнител, при условие че изпълнителят отговаря на изискванията определени от възложителя в раздел Раздел VIII от документацията на настоящата обществена поръчка. Условията са свързани с представянето на следните документи: Свидетелство за съдимост – за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1 от ЗОП. Удостоверение от органите по приходите (НАП) и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника – за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3 от ЗОП; Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” – за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 6 от ЗОП. Възложителят няма да изисква от лицето определено за изпълнител да представя документ, когато обстоятелствата в него са достъпни чрез публичен безплатен регистър.Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, които да обезпечи изпълнението на договора в размер на 2% от неговата стойност.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/08/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/08/2016 (дд/мм/гггг)   12:00 (чч:мм)

Седмо СОУ Кузман Шапкарев

Лилия Стоянова Стоянова
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от процедурата участник за когото са налице обстоятелства по чл. 54 ЗОП и посочва допълнителни основания по чл. 55 ЗОП, а именно ще отстранява участник: 1. обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 2.опитал е да повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка, като основанията тези основания се отнасят и за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи (чл. 55, ал. 1 и 3 ЗОП).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно 197, ал.1 от ЗОП, жалба може да се подаде в 10 дневен срок от: 1. изтичане на срока по чл.100, ал.3 ,т.1 Решението за откриване и/или Решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; 2. след получаване на решението за определяне на изпълнител или прекратяване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва