Деловодна информация
00579
0804-1007 05/08/2016 (дд/мм/гггг)
не
00579-2016-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА СТРУМЯНИ 000024713
2825 с. Струмяни, пл. “7-ми Април” №1
Струмяни BG413 2825 България
Василка Панкова +359 07434-3108
strumyani_oba@yahoo.com +359 04734-3105

Интернет адрес/и

http://strumyani.org/

http://strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 3:
15000000      
Доставки

Предмет на обществената поръчка е Доставка на хранителни продукти и перилни и миещи препарати за нуждите на социалните и образователните заведения на територията на община Струмяни разделена на следните обособени позиции:
Позиция №3 - Плодове и зеленчуци
Позиция №7 - Перилни и миещи препарати
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
63600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Плодове и зеленчуци 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

ДСП - СТРУМЯНИ, ОДЗ - МИКРЕВО И ДВХПР - РАЗДОЛ

КАРТОФИ КГ 5560
КРОМИД – ЛУК /СТАР/ КГ 3000
КРОМИД – ЛУК /ЗЕЛЕН/ БР 600
ЗЕЛЕ КГ 3400
ЧУШКИ КГ 1200
МОРКОВИ КГ 1335
ДОМАТИ КГ 1600
КРАСТАВИЦИ КГ 1500
МАРУЛЯ БР 1000
ЯБЪЛКИ КГ 4790
ПОРТОКАЛИ КГ 3440
БАНАНИ КГ 1600
ДИНИ КГ 1500
ГРОЗДЕ КГ 750
ЛИМОНИ КГ 80
МАНДАРИНИ КГ 1900
КАЙСИИ КГ 960
ЧЕРЕШИ КГ 1200
ПРАСКОВИ КГ 1100
СПАНАК КГ 600
ТИКВА - БЯЛА КГ 600
ПАТЛАДЖАН КГ 800
ПРАЗ КГ 750
ЧЕСЪН КГ 65
ЗЕЛЕН ФАСУЛ КГ 400
КАРТОФИ - ПРЕСНИ КГ 300
КРУШИ КГ 1000
МАГДАНОЗ /100ГР./ ВРЪЗКА БР 1000
ЯГОДИ КГ 560
ПЪПЕШИ КГ 1600
ОРЕХИ КГ 15
КИВИ КГ 900
СУШЕНИ ПЛОДОВЕ КГ 25
КОПЪР / 100 ГР./ ВРЪЗКА БР 500
ТИКВА - ЗЕЛЕНА КГ 250
Критериите по-долу
 
ДА Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2)    20 %
Цена
60 %
II.2.6) Прогнозна стойност
48000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 3: 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

ДСП - Струмяни, ОДЗ - Микрево и ДВХПР - Раздол

ПРАХ ЗА РЪЧНО ПРАНЕ /0,750/ БР 50
ПРАХ /1 КГ/ КГ 175
ОБИКНОВЕНА БЕЛИНА /1 ЛИТЪР/ - ДЕЗИНФЕКТАНТ Л 1350
БЕЛИНА ЗА ПЕРАЛНИ МАШИНИ /0,900Л/ БР 175
ВЕРО /1 ЛИТЪР/ Л 780
ТЕЧЕН САПУН – ПОМПА /0,400/ БР 400
ТЕЧЕН САПУН / 1 ЛИТЪР/ ПЪЛНИТЕ БР 15
ВЕРО /0,500/ - ГЕЛ БР 30
ТОАЛЕТЕН САПУН /0,125/ БР 900
ГЪБИ ЗА МИЕНЕ НА ЧИНИИ - МАЛКИ БР 425
ГЪБИ ЗА МИЕНЕ НА ЧИНИИ - ГОЛЕМИ БР 300
ТЕЛЧЕТА – НЕРЪЖДАЕМИ НА БРОЙКА БР 230
ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ НА ПРАХ ЗА КУХНЕНСКИ УРЕДИ /0,500/ БР 105
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА РЪЖДА /0,500/ БР 38
БРОНЗ /0,100/ БР 60
КРУШКИ – ОБИКНОВЕНИ /60;100- ВАТА/ БР 350
МЕТЛИ /ОБИКНОВЕНИ/ БЕЗ ДРЪЖКИ БР 35
МЕТЛИ С ДРЪЖКИ /ПЛАСМАСОВИ/ БР 130
ПАРЦАЛ С ДРЪЖКА БР 200
ПРЕПАРАТ ЗА СТЪКЛО – 0,500 МЛ БР 109
ХЛОРНА ВАР /КГ/ КГ 10
ОМЕКОТИТЕЛ /1 ЛИТЪР/ Л 140
ЧЕТКИ ЗА ПОД БР 50
ЧЕТКИ ЗА МИЕНЕ НА ПРОЗОРЦИ БР 35
АРОМАТИЗАТОРИ ЗА ВЪЗДУХ/250ГР.СПРЕЙ/ БР 125
СОДА КАУСТИК НА КРИСТАЛИ /КГ/ КГ 15
САНИФОРТ /ХАПЧЕТА ОПАКОВКА 1 КГ – 100 БР./ КУТИЯ 25
ПРЕПАРАТ ЗА ОТПУШВАНЕ НА МИВКА /0,800/ БР 85
АРОМАТИЗАТОРИ ЗА ТОАЛЕТНИ ЧИНИИ БР 285
ГИДОРИИ /МАЛКИ, КОМПЛЕКТ ОТ 3 БР/ БР 120
КОФИ – ПЛАСМАСОВИ С ЦЕДКА БР 40
КОФИ - АЛУМИНИЕВИ БР 20
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПОД И ПОДОВИ НАСТИЛКИ Л 850
ТОРБИ ЗА СМЕТ МАЛКИ – 20Л. БР 275
ТОРБИ ЗА СМЕТ СРЕДНИ – 35 Л. БР 3000
ТОРБИ ЗА СМЕТ ГОЛЕМИ - /80Л-120Л/ БР 2800
ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ – ОБИКНОВЕНА ДВУПЛАСТОВА В ПАКЕТ ПО 4 БР. БР 2150
ДАМСКИ ПРЕВРЪЗКИ /ПАКЕТ 10 БР./ ПАКЕТ 190
ЕДНОКРАТНИ ПОКРИВКИ /ГОЛЕМИ/ БР 3175
ВЛАЖНИ КЪРПИ /ГОЛЯМА ОПАКОВКА/ БР 150
НОСНИ КЪРПИ /СТЕК 10 БР./ СТЕК 60
БОЯ ЗА КОСА /100ГР/ БР 275
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТОАЛЕТНИ – ТЕЧЕН /0,750/ БР 450
ПРАХ ЗА АВТОМАТИЧНА ПЕРАЛНЯ 2,5 КГ БР 95
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТОАЛЕТНИ НА ПРАХ БР 25
ПРЕПАРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕТЕ /0,500/ БР 93
КИСЛОЛ БР 83
САЛФЕТКИ /1 ОПАКОВКА Х250 БР/ ОПАК. 210
ЕДНОКРАТНИ ЧАШКИ /1 СТЕК Х50 БР/ БР 3030
ЕДНОКРАТНИ ЧИНИЙКИ /РАЗМЕР 20-27/ БР 2300
КЕСИЙКИ ЗА ЧИНИЙКИ /ОПАКОВКА -100БР/ ОПАК. 115
ШАМПОАН – 1 ЛИТЪР БР 195
ТЕСТ – ГЕЛ 0,400 БР 1835
ПРАХООБРАЗЕН ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КУХНЕНСКИ ПРИБОРИ /0,500/ БР 45
ДЕЗИНФЕКТАНТ С ИЗБЕЛВАЩО ДЕЙСТВИЕ – ТЕЧЕН 1 ЛИТЪР БР 210
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ФУРНИ 1 ЛИТЪР БР 50
ДОМАКИНСКИ РЪКАВИЦИ БР 25
ЕДНОКРАТНИ РЪКАВИЦИ БР 150
МЕТЛИ /ОБИКНОВЕНИ/ С ДРЪЖКИ БР 25
ПЛАСМАСОВИ КОШОВЕ ЗА ОТПАДЪЦИ С КАПАК БР 13
МЕТЛИ БЕЗ ДРЪЖКИ / ПЛСМАСОВИ/ 50
ПАРЦАЛ БЕЗ ДРЪЖКА БР 100
ДРЪЖКИ ЗА МЕТЛИ И ПАРЦАЛИ БР 25
ОБЕЗМАСЛИТЕЛ 1 ЛИТЪР СПРЕЙ БР 50
ТЕЧЕН САПУН 5 ЛИТРА БР 20
ПРЕПАРАТ ЗА МЕБЕЛИ Л 18
Критериите по-долу
 
ДА Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2)    20 %
Цена
60 %
II.2.6) Прогнозна стойност
15600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците в процедурата следва да са вписани в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, а за чуждестранните лица - аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят посавя следното изискване: Участникът да е реализирал общ оборот, включително и оборот в сферата на поръчката / съответната обособена позиция/ за последните три години равен или по-голям от стойността на максималната прогнозна стойност на съответната обособена позиция

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да разполага с
- минимум един обект за производство и/или търговия на едро с храни, регистриран съгласно чл. 12 от Закона за храните (за участниците, които предлагат оферти по обособена позиция № 3 – плодове и зеленчуци). Обстоятелството се описва в ЕЕДОП – час ІV Критерии за подбор, Буква В „Технически и професионални способности”, т. 9 и се доказва с представяне на Удостоверение за регистрация на обекта и документ за собственост или договор за наем на обекта, валиден за срока на договора на настоящата обществена поръчка.
- минимум едно моторно-превозно средство за превоз на стоки (за участниците, представящи оферти за обособена позиция № 3 – плодове и зеленчуци транспортното средство следва да разполага с валидно удостоверение за специализирано транспортно средство, издадено от ОДБХ). Обстоятелството се описва в ЕЕДОП – част ІV Критерии за подбор, Буква В „Технически и професионални способности”, т. 9. Това обстоятелство се доказва с прилагане на копия от регистрационен талон, удостоверяващ собствеността и общата товароносимост на специализираното превозни средства, както и валидно разрешително за превоза на името на участника съгласно изискванията на БАБХ/ОБДХ (за участие по обособена позиция № 3 – плодове и зеленчуци). В случай, че транспортното средство не е собствено, се прилага заверен копие от договор за наем, в който да е удостоверено, че то ще е на разположение на участника за срока на договора.
б) участникът да е изпълнил минимум едни договор с предмет, сходен с предмета на поръчката (съответната обособена позиция) през последните три години. Обстоятелството се описва в ЕЕДОП – част ІV Критерии за подбор, Буква В „Технически и професионални способности”, т. 1б и се доказва с референция/препоръка за добро изпълнение на посочените в списъка договор.
в) участникът да разполага с наличен персонал.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/08/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/08/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

с.Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, зала на общински съвет

Василка Панкова - ст. експерт
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Краен срок - 15.08.2016 за жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; десет дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва