Деловодна информация
425МБАЛ Света Петка АД гр.Видин
2801 03/08/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
03/08/2016 (дд/мм/гггг)
425-2016-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечеие Света Петка АД 105515902
ул.Цар Симеон Велики 119
Видин BG311 3700 България
Евгения Нешева +359 94606025
mbal_vidin@abv.bg +359 94606025

Интернет адрес/и

www.mbal-vidin.com

www.mbal-vidin.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.mbal-vidin.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

лечебно завадение по чл.9,ал.1, т.1 от ЗЛЗ

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по обща и клинична патология при МБАЛ Света Петка Ад гр.Видин
33140000      
Доставки

: Откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по обща и клинична патология при МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин" съобразно нуждите на лечебното заведение с цел избор на доставчик и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, съгласно прогнозно-количествената спецификация и обособени позиции подробно посочени в спецификацията към документацията.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
283000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Медицински консумативи 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Болнична Аптека

„Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по обща и клинична патология, при МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин"
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реактиви 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

БОлнична Аптека

„Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по обща и клинична патология, при МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин"
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
133000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

До участие се допускат всички участници, за които не са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП и които отговарят на всички предварително обявени от Възложителя условия. Всички изисквания, изискуеми документи и декларации по образец са посочени в утвърдената от Възложителя документация.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към кандидатите или участниците в процедурата относно техните икономически и финансови възможности.

Възложителят не поставя изисквания към кандидатите или участниците в процедурата относно техните икономически и финансови възможности.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Разрешение за производство, внос или за регистрация на търговия на едро с медицински консумативи и/или изделия и/или лабораторни реактиви, заедно с приложенията от които да е видно, че участникът има право да търгува със съответните продукти за които подава оферта. Разрешителни и лицензии, свързани с изпълнението (разрешение за употреба в страната, разрешение за продажба, сертификат за качество) за всеки офериран продукт (където е приложимо). Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти. Всички изисквания, изискуеми документи и декларации по образец са посочени в утвърдената от Възложителя документация.

Разрешение за производство, внос или за регистрация на търговия на едро с медицински консумативи и/или изделия и/или лабораторни реактиви, заедно с приложенията от които да е видно, че участникът има право да търгува със съответните продукти за които подава оферта. Разрешителни и лицензии, свързани с изпълнението (разрешение за употреба в страната, разрешение за продажба, сертификат за качество) за всеки офериран продукт (където е приложимо). Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти. Всички изисквания, изискуеми документи и декларации по образец са посочени в утвърдената от Възложителя документация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Доставките ще се изпълняват от изпълнителя в срок, предложен от същия / в дни/, до 3 дни, след получаване на писмена заявка от възложителя по факс, електронна поща или друг начин, а за спешните и по телефона в срок до 24 часа след получаване на заявката. Доставките следва да се извършват само в количествата, посочени в съответната заявка. Доставката следва да се изпълнява съгласно клаузите на договора, проект на който представлява неразделна част от настоящата документация.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/09/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/09/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателна зала на МБАЛ "Света Петка" АД, гр.Видин, ул."Цар Симеон Велики" 119, ет.1

Съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.197 и сл. от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва