Деловодна информация
00338
АО-05-03-6613 02/08/2016 (дд/мм/гггг)
не
00338-2016-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Разград 000505910
бул.Бели Лом № 37А
Разград BG324 7200 България
и Веселка Дакова и инж.Емилия Георгиева-Михайлова +359 84-618171/+359 84-618183
kmet@razgrad.bg +359 84-660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160802PlHr1702584
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Разград 000505910
бул.Бели Лом № 37А, деловодство,стая 06, партерен етаж
Разград BG324 7200 България
Пламена Тодорова, Силвия Янева +359 84618213
obshtina@razgrad.bg +359 84-660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Ремонт на тротоари"
45233161      
Строителство

Поръчката обхваща извършване на ремонтни работи на тротоари в гр.Разград и населени места на община Разград до изчерпване на финансовите средства, които Възложителят може да осигури за 2016 и 2017 г. За гр.Разград изпълнението на поръчката включва изготвяне на проектни документации в посочен в Техническата спецификация обхват и изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт на тротоари по ул. "Бузлуджа"/ двустранно ляв и десен тротоар, от бул. „България“ до бул.“Априлско въстание“ и от бул.“Априлско въстание“ до бул.“Южен булевард“/ ;тротоар пред входовете на бл .“Аврора 2 „ гр.Разград ;ул. "Св.Климент"/ двустранно ляв и десен тротоар, от ул.“Паркова“ до ул.“Априлов“ /. За селата на територията на Община Разград поръчката обхваща изпълнение на строително- монтажни работи за ремонт на тротоари в с.Топчии, с.Островче и др. съобразно финансовите средства на Възложителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
215000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233161      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Тротоарни участъци в гр.Разград и населените места на територията на Община Разград съобразно изискванията на възложителя.

Поръчката обхваща извършване на ремонтни работи на тротоари в гр.Разград и населени места на община Разград до изчерпване на финансовите средства, които Възложителят може да осигури за 2016 и 2017 г.
За гр.Разград изпълнението на поръчката включва изготвяне на проектни документации в посочен в Техническата спецификация обхват и изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт на тротоари по ул. "Бузлуджа"/ двустранно ляв и десен тротоар, от бул. „България“ до бул.“Априлско въстание“ и от бул.“Априлско въстание“ до бул.“Южен булевард“/ ;тротоар пред входовете на бл .“Аврора 2 „ гр.Разград ;ул. "Св.Климент"/ двустранно ляв и десен тротоар, от ул.“Паркова“ до ул.“Априлов“ /. След тяхното изпълнение и установяване на действителната строителна стойност, в рамките на свободния финансов ресурс на Възложителя ще се извърши ремонт на други тротоарни участъци в гр.Разград до изчерпване на обявените финансови средства, с които разполага Възложителя.
Участъците и редът за изпълнение се определят от Възложителя.
За селата на територията на Община Разград поръчката обхваща изпълнение на строително- монтажни работи за ремонт на тротоари в с.Топчии, с.Островче и др. съобразно финансовите средства на Възложителя. Редът за изпълнение по троторните участъци се определя от Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
215000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В раздел II.2.5) е посочен избраният критерий за възлагане: икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане: най-ниска цена съгласно методиката за оценка към документацията на поръчката.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за включените в предмета на поръчката видове СМР. За чуждестранни лица се изисква вписване в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за строителство / за чуждестрнни лица –еквивалент по чл.171а от ЗУТ/.
Документи, с които се доказва изискването: Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност“ - заверени от участника копия от валидна застрахователна полица, съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ (застраховка професионална отговорност ) или екв. по чл.171а от ЗУТ.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изискване: Участникът да е изпълнил дейности, идентични или сходни с тези на поръчката - за строителство - за последните 5 години от датата на подаване на офертата. Документи, с които се доказва изискването: Списък на строителството по образец на възложителя, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Сходно с предмета на поръчката строителство е ново строителство, реконструкции или ремонти, включващи изпълнение на тротоарни настилки.
2. Изискване: Участникът да разполага с ключов персонал с професионална компетентност за изпълнението на поръчката за строителство:
1.Технически ръководител на обекта – висше образование, със специалност транспортно/пътно строителство или ССС/ПГС , или еквивалентна, или средно образование с четиригодишен курс на обучение със специалност транспортно/пътно строителство или архитектура и строителство или еквивалентна. За позицията се изисква минимум 3 години професионален опит, от който участие като „технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка;
2. Технически ръководител по част геодезия – висше образование, със специалност геодезия, или еквивалентна, или средно образование с четиригодишен курс на обучение със специалност геодезия или еквивалентна.
3. Координатор по безопасност и здраве - да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; с висше или средно образование с четиригодишен курс на обучение в областта на строителството /или екв./, с една година професионален опит в сферата на строителството, с удостоверение по Безопасност и здраве по Наредба 2/2004 .
Едно лице може да съвместява повече от една позиция, ако отговаря на съответните изисквания.
Документи, с които се доказва изискването: Списък на ключовият персонал с посочена професионална компетентност на лицата - образование, професионална квалификация и професионален опит по образец на възложителя.
3. Изискване: Участниците да прилагат система за управление на качеството, като са сертифицирани по стандарт за управление на качеството ISO 9001: 2008/ БДС EN 9001:2008 / или еквивалент, за строителство. Документи, с които се доказва изискването: Копие от Сертификат, удостоверяващ съответствието на участника със стандарт за управление на качеството, издаден от независими акредитирани лица при спазване изискванията съгласно чл.64 /5/, /6/, /7/ и /8/ от ЗОП, с обхват строителство.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка следва да представи при подписване на договора, гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му без вкл.ДДС, съгласно действащата нормативна уредба и изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. Възложителят изисква от определения изпълнител представянето на гаранция, обезпечаваща авансовото плащане, покриваща размера на авансовото плащане, съгласно действащата нормативна уредба и изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/09/2016 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/09/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

В сградата на Община Разград, 7200, гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 1, зала № 102

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Финансирането на поръчката се осигурява със собствени бюджетни средства до изчерпване на обявените финансови средства, с които разполага Възложителя.
Поръчката се изпълнява до размера на средствата, които възложителят може да осигури за нейното изпълнение през 2016 и 2017 г. Осигурените средства по бюджета за 2016 г. са в размер на 167 799.99 лева /сто шестдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и девет лева и деветдесет и девет стотинки/ без вкл.ДДС. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя.
Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.1,3,4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП и във всички случаи, в които съгласно действащото законодателство третиращо участие в процедури по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му или в документацията на обществената поръчка е предвидено отстраняване от участие в процедура по обществена поръчка. Възложителят прилага възможността по чл.55, ал.4 от ЗОП и чл.56 ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, глава XXVII от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва