Деловодна информация
00267Община Пловдив
16РОП73 03/08/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
03/08/2016 (дд/мм/гггг)
00267-2016-0078 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл.Стефан Стамболов№1
Пловдив BG421 4000 България
Тихомира Узунчева +359 32656800
otdel_op@abv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160725gnxv3624705
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на ОП „Общински пазари“ - гр. Пловдив
09310000      
Доставки

Предмет на настоящата поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на осем обекта, стопанисвани от ОП „Общински пазари“ гр. Пловдив. В качеството си на координатор на стандартна балансираща група – да осигурява прогнозиране потреблението на обектите стопанисвани от ОП „Общински пазари“ - гр. Пловдив и да извършва планиране и договаряне на конкретни количества стока, съобразно ПТЕЕ. Възложителят, чрез ОП "Общински пазари", ще бъде непряк член на стандартна балансираща група на изпълнителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
70833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив

Предмет на настоящата поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на осем обекта, стопанисвани от ОП „Общински пазари“ гр. Пловдив. В качеството си на координатор на стандартна балансираща група – да осигурява прогнозиране потреблението на обектите стопанисвани от ОП „Общински пазари“ - гр. Пловдив и да извършва планиране и договаряне на конкретни количества стока, съобразно ПТЕЕ. Възложителят, чрез ОП "Общински пазари", ще бъде непряк член на стандартна балансираща група на изпълнителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
70833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава лиценз, издаден от КЕВР за търговия с електрическа енергия съгласно чл.39 от ЗЕ, включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“. Представя се заверено копие от валиден лиценз, издаден от КЕВР за търговия с електрическа енергия, съгласно чл.39 от ЗЕ, включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участниците трябва да имат успешно изпълнена минимум 1(една) доставка, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка (доставка на електрическа енергия).

Доказателства за извършените доставка/и се представя под формата на документ, издаден от получателя/ползвателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Същият следва да съдържа информация относно обема и периода на конкретните извършени доставки, както и изпълнителя, който ги е реализирал.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на страните по него, са съгласно проекта на договора – Приложение №3, и техническото и ценовото предложение на изпълнителя- съответно Приложение № 1 и Приложение № 2, както и съгласно българското законодателство. Описанието на предмета на поръчката, финансовите условия и условията за сключване на договор са определени в Част I, Раздел II от документацията за обществена поръчка.
Източник на финансиране на обществената поръчка е Община Пловдив като плащанията по договора ще се извършват от бюджета на ОП"Общински пазари".
Преди сключване на договор, определеният изпълнител следва да предостави гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/09/2016 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

16/12/2016 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/09/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административна сгрда на Община Пловдив - гр.Пловдив 4000, пл.Стефан Стамболов №1, ет.3, стая №36

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Изисквания за личното състояние на участниците: Възложителя отстранява от участие в настоящата процедура всеки участник, за когото е налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл.54, ал.1 и по чл.55, ал.1 т.3-5 от ЗОП, възникнали преди и по време на процедурата. Когато участникът е обединение, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл.57, ал.3 от ЗОП.
Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на §2, т.34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл.65, ал.1 от ЗОП, следва да се има предвид, че основанията да отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и за третите лица.
Участникът, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и по чл. 55, ал.1, т.3-5 от ЗОП има право да предприеме мерки за доказване на надеждност, съгласно чл.56, ал.1 от ЗОП. Когато мерките за доказване на надеждност са предприети преди подаване на офертата за участие, същите се описват в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).Като доказателствата за надеждността на участника се представят документи по чл.45, ал.2 от ППЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва