Деловодна информация
00267Община Пловдив
16РОП71 02/08/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
02/08/2016 (дд/мм/гггг)
00267-2016-0077 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов № 1
Пловдив BG421 4000 България
Аделина Хасова +359 32656752
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160727jyEf3655408
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ВХОДНО – ИЗХОДНИТЕ ТОЧКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ
32323500      
Доставки

Дейностите, предмет на обществената поръчка включват проектиране, изграждане, внедряване и гаранционна поддръжка на система за видеонаблюдение и контрол на единадесет входно – изходни точки на територията на град Пловдив. Предмета на поръчката следва да се реализира при спазване на „Насоки за определяне на местата за изграждане на системи за видеонаблюдение и на минимални функционални и технически изисквания към системите“, утвърдени със Заповед №81213-391/21.04.2016г. на Министъра на вътрешните работи на Република България.
Подробно описание на дейностите, техническите характеристики и изисквания за изпълнение на поръчката са представени в техническите спецификации на възложителя - Част ІІ от документацията за обществената поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
266666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32323500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Дейностите, предмет на обществената поръчка включват проектиране, изграждане, внедряване и гаранционна поддръжка на система за видеонаблюдение и контрол на единадесет входно – изходни точки на територията на град Пловдив. Предмета на поръчката следва да се реализира при спазване на „Насоки за определяне на местата за изграждане на системи за видеонаблюдение и на минимални функционални и технически изисквания към системите“, утвърдени със Заповед №81213-391/21.04.2016г. на Министъра на вътрешните работи на Република България.
Подробно описание на дейностите, техническите характеристики и изисквания за изпълнение на поръчката са представени в техническите спецификации на възложителя - Част ІІ от документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на Етап І (С1)    10
Срок за изпълнение на Етап ІІ (С2)    10
Срок за гаранционна поддръжка на системата (Г)    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
266666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
135

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

-

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка по смисъла на чл. 63, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП.
2. Участникът трябва да прилага система/и за управление на качеството по смисъла на чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП.
Доказване на съотвествието с критериите за подбор:
За доказване на опита по т.1 се предоставя списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на доставките и/или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчката. Списъкът се предоставя чрез попълването на изискуемата информация в Част ІV, Раздел В, поле 1б) от ЕЕДОП. Списъкът следва да съдържа информация за стойностите, датите и получателите на доставките и/или услугите като в офертата се прилагат доказателства за извършените и посочени в списъка доставки и/или услуги. Доказателствата се представят под формата на валидни документи и/или информация, от които да е видно изпълнението на минимално изискуемия от възложителя обем и вид дейности.
За доказване на прилаганата система за управление на качеството по т.2 се попълва изискуемата информация в Част ІV, Раздел Г от ЕЕДОП. Когато участникът/икономическият оператор посочи в ЕЕДОП наличието на сертификат, издаден от лице по чл. 64, ал. 5 от ЗОП, доказващ, че участникът/икономическият оператор отговаря на стандарта за осигуряване на качеството, посочени от възложителя, към офертата следва да бъде приложено копие от съответния сертификат. В случай, че сертификата е наличен в електронен формат не е необходимо в офертата да бъде представяно копие на хартиен носител, но в ЕЕДОП следва да бъде посочена информация за: уеб адрес; орган или служба, издаващи документа; точно позоваване на документа (регистрационен номер или друга идентификация); Когато участникът не е посочил наличието на сертификат и прилага еквивалентни мерки за осигуряване на качеството към офертата се прилагат доказателства, че прилаганите мерки са еквивалентни на изискваните от възложителя.


1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата си за участие, участникът следва да е изпълнил проектиране и изграждане на системи за видеонаблюдение на обща стойност минимум 260000 (двеста и шейсет хиляди) лева без включен ДДС. Не е задължително предмета на една изпълнена дейност да включва едновременно проектиране и изграждане, но е задължително участникът да е изпълнявал, както проектиране, така и изграждане на системи за видеонаблюдение.
2. Участникът трябва да прилага система/и за управление на качеството в съответствие с изискванията на действащите стандарти от серията ISO 9001 или еквивалентна, с обхват, свързан с проектиране и изграждане на системи за видеонаблюдение. Не е задължително една система за управление да обхваща и двата вида дейности – допуска се прилагането на две системи, едната от които да бъде с обхват, свързан с проектиране, а другата – с изграждане на системи за видеонаблюдение.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор за възлагане на същата, който е представен в Част ІІІ от документацията за обществената поръчка.
Финансовите условия и условията за сключване на договор са определени в Част І,Раздел ІІ от документацията за обществената поръчка като източник на финансиране на обществената поръчка е Община Пловдив.
Преди сключване на договор, определеният изпълнител следва да предостави гаранция за изпълнение в размер на 5% от тойността на договора без включен ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/09/2016 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2016 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/09/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболбов № 1, дирекция "Обществени поръчки" - ет. 2, стая 80

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване. На публичното заседание ще бъде оповестено съдържанието на всяка постъпила оферта, както и предложенията на участниците по съответните показатели за оценка, съдъжащи се в техническите и ценовите им предложения.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Изисквания към личното състояние на участниците: Възложителя отстранява от процедурата всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 - 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на §2, т. 34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за третите лица.
2. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, оценката на техническите и ценовите предложения ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор, поради което разглеждането, оценката и класирането на офертите ще се извърши при спазване реда предвиден в чл. 61 от ППЗОП.
3. Всички условия, свързани с провеждането и изпълнението на обществената поръчката (вкл. изискванията за подготовка и съдържание на офертите, методиката за оценка и др.) са подробно разписани в документацията за обществената поръчка, която е достъпна за неограничен и пълен пряк достъп на профила на купувача на Община Пловдив, на адреса посочен в Раздел І.3) от настоящото обявление.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва