Деловодна информация
01958
И2-270 02/08/2016 (дд/мм/гггг)
не
01958-2016-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Антон 000777255
пл. Съединение №1
село Антон BG412 2089 България
инж. Стоян Гарчев +359 71862300
obanton@abv.bg +359 71862500

Интернет адрес/и

www.antonbg.com

http://www.antonbg.com/index.php?option=com_content


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.antonbg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=93
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Предоставяне на консултантски услуги по проект Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Антон, Подобект 1: SFO 1450 (І-6,Пирдоп-Розино/-Душанци-Граница общ. (Пирдоп-А
79400000      
Услуги

Община Антон ще проведе, чрез публично състезание, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по проект „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Антон, Подобект 1: SFO 1450 (І-6,Пирдоп-Розино/-Душанци-Граница общ. (Пирдоп-Антон): участък от км 0+000 до км 3+000 с приблизителна дължина 3.000 км; Подобект 2: SFO 1002 (I-6 ПИРДОП-Розино/-Антон-/ІІІ-606): участък от км 0+000 до км 6+800 с приблизителна дължина 6.800 км.“ на Община Антон по Мярка 07 - „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на „Програма развитие на селските райони 2014-2020г.“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
117000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Община Антон

Община Антон ще проведе, чрез публично състезание, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по проект „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Антон, Подобект 1: SFO 1450 (І-6,Пирдоп-Розино/-Душанци-Граница общ. (Пирдоп-Антон): участък от км 0+000 до км 3+000 с приблизителна дължина 3.000 км; Подобект 2: SFO 1002 (I-6 ПИРДОП-Розино/-Антон-/ІІІ-606): участък от км 0+000 до км 6+800 с приблизителна дължина 6.800 км.“ на Община Антон по Мярка 07 - „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на „Програма развитие на селските райони 2014-2020г.“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Дейност 1:
Изготвянето на Заявлението за подпомагане и комплектоването на необходимите документи за проектното предложение ще се извърши след датата на получено при Изпълнителя, уведомително писмо от Възложителя за стартиране изпълнението на съответните дейности. Към Заявлението за подпомагане задължително се включват анализ за икономическа и екологична устойчивост на проекта, както и анализ на устойчивостта на инвестицията.
> Дейност 2: Предоставяне на консултантски услуги за разработване на
документации за обществени поръчки за одобрените по проектното предложение разходи и последващи дейности по управление, изпълнение и отчитане на проекта както и подготовката на заявки за плащане, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г.
Критериите по-долу
 
ДА (П2) МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ    50%
Цена
50 %
II.2.6) Прогнозна стойност
117000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Подмярка 7.2. от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Очаква се проекта да се финансира от Подмярка 7.2. от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се поставят изисквания
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставят

не се поставят
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Опит в изпълнение на сходни услуги през последните три години. 2 да има на разположение квалифициран екип за изпълнение, 3. Да прилага внедрена система за управление на качеството
Продължение от Раздел III.1.2. "Изисквано м инимално ниво нива"Възложителят приема екв. сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.


1.През последните 3 (три) години, назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнявал консултантски услуги по разработване и/или управление на проекти и/или разработване на тръжни документации, финансирани по донорски програми и/или национални източници или европейски и други източници на финансиране.Посочените услуги трябва да са изпълнени преди датата на подаване на офертата от участника.Доказване: участниците следва да попълнят съответната част от Раздел В : Технически и професионални способностиЧаст IV “Критерии за подбор“ от приложения образец на ЕЕДОП.2 3.2.Участникът следва да разполага с екип от специалисти от съответните области с достатъчно опит, стаж и с необходимата професионална квалификация за да осигурят точно, качествено и своевременно изпълнение на поръчката. За изпълнението на поръчката участника е длъжен да осигури, най-малко: 1. РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА Кв-я и умения- Да притежава завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” или екв. образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Проф.направление в областта на икономиката или „Хуманитарни науки” или „Социални, стопански и правни науки” или „Природни науки, математика и информатика” или „Технически науки”. Проф. опит – Да има мин. три години проф. опит в областта на висшето си образование; 2.ЕКСПЕРТ – ФИНАНСИСТ Кв-я и умения-Да притежава завършено висше с образователно-квалификационна степен „магистър” или екв. образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Проф.о направление в областта „финанси” или счетоводство” или други в областта на икономиката.Проф.опит – Да има мин. три години проф. опит в областта на висшето си образование; 3. ЕКСПЕРТ – СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР Кв-я и умения•Да притежава завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” или екв. образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Област на висше образование: специалност „Пътно строителство” или екв.. Проф.опит – Да има мин. три години проф.опит в областта на висшето си образование; 4. ЕКСПЕРТ – ЮРИСТ Кв-я и умения Да притежава завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” или екв. образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. Област на висше образование: „право”.Проф. опит – Да има мин. три години проф. опит в областта на висшето си образование;Доказване: Участниците следва да попълнят съответната част от Раздел В : Технически и професионални способностиЧаст IV “Критерии за подбор“ от приложения образец на ЕЕДОП.Посочените от участника експерти могат да съчетават повече от една експертна позиция в предложения екип за изпълнение на услугите, ако отговарят на поставените от Възложителя минимални изисквания за съответната позиция.3.3.3. Всеки участник трябва да е сертифициран по стандарт: ISO 9001:2008 Система за управление на качеството с обхват консултантски услуги по разработване и/или управление на проекти и/или разработване на тръжни документации, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП;За целта участниците следва да представят: Заверено копие на сертификат ISO 9001:2008 Система за управление на качеството или еквив., или еквивалентни мерки съгласно съгласно чл. 64, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП.Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българскаслужба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Продължава в Раздел III.1.2. "Списък и кратко описание на критериите за подбор"
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

не

Предвид факта, че настоящата обществена поръчка е открита преди приемане на нормативните документи, свързани с реализирането на проекта, предмет на поръчката, за целите на изпълнението на настоящата поръчка: възникнали след откриването на процедурата правила и указания на Управляващия орган на „ПРСР 2014-2020 г.”, които поставят клаузи от изготвения проект на договор в противоречие с тях или клаузи от проекта на договор уреждат по различен начин отношенията между страните, имат предимство пред клаузите на настоящата документация и договор. В този смисъл възникването на нови правила и условия в нормативен документ, договорът за безвъзмездна финансова помощ, както и всякакви други документи и указания от УО, свързани с размера на цената по проекта на договор, начина на плащане, начина на отчитане, както и всякакви други условия от настоящата процедура, продиктувани от новите правила се считат за основание за промяна на сключения договор по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП/нов/
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

ДА

не

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/08/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/08/2016 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

село Антон, пл. Съединение №1 в заседателна зала на етаж 2 НЧ "Христо Ботев 1925"

На публичното заседание по отваряне на офертите могат да присъстват участниците в продедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

На основание чл.10, ал.2 от ЗОП, Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и Възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. Участникът, определен за изпълнител сключва договор/и за подизпълнение с подизпълнител/ите, посочени в офертата му. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на1 (един) % от стойността на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: -банкова гаранция – изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя;
- парична сума, преведена по сметка на Община Антон:IBAN – BG44UNCR75273359158630 BIC – UNCRBGSF при УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК, офис Пирдоп В нареждането за плащане следва да бъде записан текста: "Гаранция за добро изпълнение на обществена поръчка „...................“”, на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на Община Антон и със срок на валидност – 30 дни след окончателното приемане на работата по договора. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или застраховката или оригинали на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на самия договор. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва