Деловодна информация
373
3645 01/08/2016 (дд/мм/гггг)
не
373-2016-0019 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699202/ +359 42699270
rector@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160801YTlI722689
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на текущ ремонт на обект: „Покрив Корпус № 8 на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
45261100      
Строителство

Изпълнението на настоящата обществена поръчка включва извършване на текущ ремонт на обект: „Покрив Корпус № 8” на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“, съгласно техническа спецификация на Възложителя, част от указанията.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
62107.88      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45261000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

сградата на Ветеринарномедицински факултетет, гр. Стара Загора, Студентски град

Изпълнението на настоящата обществена поръчка включва извършване на текущ ремонт на обект: „Покрив Корпус № 8” на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“, съгладно техническата спецификация на Възложителя.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
62107.88      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят поставя изискване участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи I-ва група, четвърта категория. Ако участникът е обединение, изискването се отнася до този член на обединението, за когото се предвижда извършването на СМР.
Обстоятелствата по тази точка се доказват чрез:
- Заверено копие от Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи I-ва група, четвърта категория или еквивалентен документ от съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или еквивалентен документ на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, съответстващи на изпълнение на строежи от посочена група и категория. Попълва се част IV р-л А, т. 1 от ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят поставя изискване участникът да има сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума на вида строеж съгласно нормативните изисквания или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията строеж – предмет на поръчката. Участникът следва да гарантира, че в случай, че действието на застраховката изтече по време на изпълнение на договора за възлагане на поръчката, то нейното действие ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на изпълнение на строителството.

- Заверено копие от сключената застрахователна полица (застрахователен сертификат) и при необходимост Декларация за подновяване действието на застраховката. Попълва се част IV р-л Б, т. 5 от ЕЕДОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум едно строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбират дейности по ремонт и укрепване на покривни конструкции.
2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалентен, с обхват строителство.
3. Участникът следва да прилага система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001 или еквивалентен, с обхват строителство.
4. Участникът следва да прилага система за управление на здравето и безопасността на труда при работа OHSAS 18001 или еквивалентен, с обхват строителство.
5. Участникът следва да разполага с технически и ръководен персонал с професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената поръчка и пряко ангажирани с изпълнението на строителството, а именно: Технически ръководител, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) завършено образование съгласно изизскванията на чл. 163а от ЗУТ: висше инженерно образование или средно специално техническо образование или еквивалентно – при чуждестранни участници;б) 3 (три) години професионален опит (общ професионален опит – минимум 3 години; специфичен опит: като технически ръководител на екип/обект – минимум на 1 проект/обект, сходен с предмета на поръчката през последните 5 години;Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) образователна степен: висше инженерно образование или средно специално техническо образование или еквивалентно – при чуждестранни участници;б) 3 (три) години професионален опит (общ професионален опит – минимум 3 години; специфичен опит: като специалист/координатор по безопастност и здраве – минимум на 1 година в областта на строителството;в) да притежава актуален документ за завършен курс/обучение по здравословни и безопастни условия на труд в строителството или еквивалент;Отговорник по контрола на качеството, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) 3 (три) години професионален опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на СМР; б) да притежава валиден към датата на подаване на офертата документ за преминат курс за контрол на качеството на изпълнение на строителството и/или за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопастност или еквивалент в) и/или документ, удостоверяващ, че лицето заема длъжност и/или са му възложени функции на отговорник по контрола на качеството.


1. Списък-декларация на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка. Участниците следва да попълнят Част IV, Раздел В, т. 1а от ЕЕДОП. Удостоверение/я за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания или копия на документи, удостверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.
2. Заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалентен документ, с обхват строителство.
3. Заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001 или еквивалентен, с обхват строителство.
4. Заверено копие от валиден Сертификат за внедрена интегрирана система за управление на на здравето и безопасността на труда при работа OHSAS 18001 или еквивалентен, с обхват строителство.
5. Списък на експертите – технически и ръководен персонал. Списъкът следва да съдържа имена, образование, квалификация, професионален и специфичен опит на лицата, информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско или друго). Участниците следва да попълнят Част IV, Раздел В, т. 2 от ЕЕДОП; изискуемите документи за всеки от експертите, като доказателства за техния опит и квалификация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/08/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

27/02/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

31/08/2016 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Заседателна зала - ет. 2 на Тракийски университет, Студентски град, Ректорат

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва