Деловодна информация
00765
15-01-17 01/08/2016 (дд/мм/гггг)
не
00765-2016-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Брацигово 000351565
ул.Атанас Кабов № 6А
Брацигово BG423 4579 България
Цонка Кушлева +359 35522065
op@bratsigovo.bg +359 35522101

Интернет адрес/и

www.bratsigovo.bg

www.bratsigovo.bg/op.php


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.bratsigovo.bg/op.php
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изработване на тхнически проект за път III-377 Пещера -Брацигово-Равногор-Вълча поляна-Нова махала-/Пещера-Батак,в участъка от км 22+165 до км 34+660 и упражняване на авторски надзор на СМР
71320000      
Услуги

Община Брацигово е взела решение да се изготви технически проект за изграждане на път “III-377“ Пещера – Брацигово – Равногор – Вълча Поляна – Нова Махала-/Пещера – Батак, в участъка от км 22+165 до км 34+660, който осигурява най-пряката транспортна връзка между общините Брацигово и Батак, и също така обслужва прилежащите територии и населени места.
Целта на проекта е изграждане на пътна настилка с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя в разглеждания участък.
Проектът да се разработи с технически елементи съответстващи на проектната скорост 40 км/час (по изключение 30 км/час) и настоящето техническо задание, съгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища при условието за максимално придържане към съществуващото трасе.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
130000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

община Брацишгово

Участниците трябва да разработят технически проект съдържащ следните части :
•Част Пътна ;
•Част: Отводнителни съоръжения ;
•Част: Принадлежнасти на пътя;
•Част : Геоложки проучвания;
•Част : Земеустройствени проблеми(ПУП);
•Част: сигнализация с пътни знаци и хоризонтална маркировка;
•Част : Изпълнение на строителството –временна организация на движението;
•Част : План за безопасност и здраве;
•Част : План за управление на отпадъците;
•Част КСС- Подробна и обобщена количествена сметка по видове пътно ремонтни работи;
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    70
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
130000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Услугата се очаква да се финансира със средста от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да разполагат с лица които да имат пълна проектанска правоспособност за изпълнение на отделните части на проекта. Доказва се със заверено копие на Удостоверение за пълна проектанска правоспособност на лицата, които ще участват в изпълнение на поръчката.Удостоверенията се прилагат към ЕЕДОП,където се посочват лицата които ще изпълняват поръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците трябва да притежават валидна застраховка за „Професионална отговорност „ за проектант, съгласно чл.171 от Закона за устройството на територията, с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката.
Доказване: Участниците следва да посочат информацията в част IV Критерии за подбор,буква Б: Икономическо и финансово състояние ,т.5 от ЕЕДОП както и да представят доказателство за наличие на посочената задстраховка.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да има на разположение технически лица по следните части от проекта :
•Част: Пътна ;
•Част: Отводнителни съоръжения;
•Част: Принадлежнасти на пътя;
•Част: Геоложки проучвания;
•Част: Земеустройствени проблеми(ПУП) ;
•Част: сигнализация с пътни знаци и хоризонтална маркировка;
•Част: Изпълнение на строителството –временна организация на движението;
•Част: План за безопасност и здраве;
• Част: План за управление на отпадъците;
•Част КСС- Подробна и обобщена количествена сметка по видове пътно ремонтни работи;
Доказване-участниците предоставят информация за техническите лица ангажирани в изпълнението на поръчката в ЕЕДОП .
2. Участикът да има внедрена система за ISO 9001: 2008 за управление на качеството или еквилавент с обхват „Проектиране на национални пътища,улици,съоръжения (мостове,надлези,подлези). Консултански услуги и инженерингова дейност.
Доказване: участниците предоставят информация за внедрена система за управление на качеството ISO 9001: 2008 с обхват „Проектиране на национални пътища, улици, съоръжения (мостове, надлези, подлези). Консултански услуги и инженерингова дейност в ЕЕДОП както и да представят заверено копие за наличието на посочения сертификат. 3. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката най - много за последните три години;Под идентичен или сходен с предмета на поръчката да се има в предвид проектиране на пътища,улици,съоръжения (мостове,надлези,подлези);


Минимално изискване - Участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем идентична или сходна с тази на поръчката най - много за последните три години;
Под идентичена или сходна с предмета на поръчката да се има в предвид
дейност по проектиране на пътища,улици,съоръжения (мостове,надлези,подлези); Доказва се с посочване на информация в ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги в областта на проектирането съгласно законодателството на държавата, в която то е установено,което отговаря на изискванията на предвидени в Закона за обществените поръчки /ЗОП/,Правилника за прилагана на ЗОП и на изискванията на възложителя посочени в настоящата документация за участие.
2.Не може да участва в настоящата процедура за обществена поръчка участник,при когото са налице обстоятелствата по чл.54 ал.1 от ЗОП ,а именно:
- е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, запрестъпление по чл.180а,чл.159а-159г,чл.172,чл.192а,чл.194-217,чл.219-252, чл.253-260, чл.301- 307,чл.321,321а и чл.352-353е от Наказателния кодекс;
Продължава в Раздел " Допълнителна информация"
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/08/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 30

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/08/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Брацигово,сградата на Младежки дом ,ул.Христо Смирненски № 1

На отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Процедурата на отваряне е съгласно чл. 181, ал. 2 от ЗОП,
а действията на комисията съгласно чл.61 т. 1-7 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от III.2.2. Условия за изпълнение на поръчката:
- е осъден с влязла в сила присъда ,освен ако е реабилитиран,за престъпление, аналогично на тези по предходното обстоятелство,в друга държава членка или трета страна;
- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2,т.1 от Данъчно процесуалния кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника,или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
-е налице неравнопоставеност я в случаите по чл. 44, ал. 5;
-е установено, че:
а)е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
-е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл.118,чл.128,чл.245 и чл.301-305 от Кодекса на труда или аналогични задължения , установени с акт на компетентен орган,съгласно законодателството на държавата,в която кандидатът или участникът е установен;
- е налице конфликт на интелреси, който не може да бъде отстранен.
3.Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.55 ал.1 от ЗОП,а именно:
- обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
- лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
- сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
-доказано е, че е виновен за неизпълнението на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции,с изключение на случаите,когато неизпълнението засяга по –малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
- опитал е:
а)да повлияние на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197 ал.1,т.1 от ЗОП , обявлението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва