Деловодна информация
02709ТП ДГС Говежда
410 01/08/2016 (дд/мм/гггг)
не
02709-2016-0091 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение Държавно горско стопанство /ТП ДГС/ - Говежда към Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ - Враца 2016174760176
с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана
с. Говежда BG312 3474 България
инж. Милко Еделов Благоев +359 882598240
dgs_dovejda@abv.bg +359 882598240

Интернет адрес/и

http://www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160714BtAI7297841
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горските територии съгласно чл.165, ал.1 от Закона за горите

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Текущ ремонт на съществуващи горски пътища и строителство на временен горски път, осигуряващи достъп до обекти, включени за ползване през 2016 г. на територията на ТП ДГС Говежда по три обос. позиции
45230000      
Строителство

Предметът на обществената поръчка е "Текущ ремонт на съществуващи горски пътища и строителство на временен горски път, осигуряващи достъп до обекти, включени за ползване през 2016 г. на територията на ТП ДГС "Говежда" по три обособени позиции: Обособена позиция №1: " Текущ ремонт на съществуващ горски път "Инсталацията - Рога - Яворов преслап"; Обособена позиция №2: Текущ ремонт на съществуващ горски път " Буков брод - Трещена река - Яворов преслап"; Обособена позиция №3:Строителство на временен горски път "Коларски дол". Изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка, ще се извърши в съответствие с техническите изисквания на Наредба № 5/31.07.2014 г. за строителство в горските територии без промяна на предназначението им/Издадена от Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие, Обн. ДВ. бр.68/15.08.2014г., изм. ДВ бр.106 от декември 2014 г./ и при спазване на нормативните изисквания съгласно действащото в Р България законодателство
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
19500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
3

II.2) Описание 1

Текущ ремонт на съществуващ горски път "Инсталацията - Рога - Яворов преслап" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45230000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

земл. Дълги дел, общ. Георги Дамяново

Текущ ремонт на съществуващ горски път "Инсталацията - Рога - Яворов преслап" с дължина 11 км,чрез почистване на паднали дървета, скали, камъни, земни маси, насипване, изкопаване и изравняване на появили се ровини, коловози и отнесени непроходими участъци на пътя, както и изграждане при необходимост на водостоци на доловете. Прогнозно количество за изкоп,пробутване и изравняване - 80 ч. , за превоз машини - 200 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
15

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Текущ ремонт на съществуващ горски път " Буков брод - Трещена река - Яворов преслап" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45230000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

земл. Дълги дел, общ. Георги Дамяново

Текущ ремонт на съществуващ горски път "Буков брод - Трещена река - Яворов преслап" с дължина 8 км, чрез почистване на паднали дървета, скали, камъни, земни маси, насипване, изкопаване и изравняване на появилите се ровини, коловози и отнесени непроходими участъци на пътя, а също така и доставка и полагане на несортиран инертен материал.Прогнозно количество: за изкоп, пробутване и изравняване - 60 ч., за доставка и полагане на несортиран инертен материал - 250 куб.м., за превоз на машини - 200 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9100      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Строителство на временен горски път "Коларски дол" 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45230000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

зелм. Дълги Дел, общ. Георги Дамяново

Строителство на временен горски извозен път "Коларски дол " с ширина 4 метра и прогнозна дължина 0,8 км,чрез изкопно-насипни дейности, а именно: механизирано изкопаване и пробутване на скални и земни почви, разбиване на скали,изкореняване на дънери, напрва на дървени скари и водостоци, подравняване и направа на необходимите уширения по пътищата и други дейности възникнали по време на строителството. Прогнозно количество - за строителство - 50 ч., за почистване - 10 ч., за превоз машини - 200 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
15

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят няма изисквания относно годността /правоспособността/ за упражняване на професионална дейност на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма изисквания по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем , идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.На основание чл. 67, ал.5 във връзка с чл.64, ал.1, т.1 и чл. 63, ал.1, т.1а от ЗОП, е необходимо участникът да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка. Доказателствата за извършено строителство се представя под формата на удостоверения за добро изпълнение,които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.За изпълнението на предмета на обществената поръчка е необходимо участникът да разполага с техническо оборудване: за обос. позиция №1: верижен трактор /булдозер/ с обръщателна дъска с минимална мощност 160 к.с., за обос. позиция №2: верижен трактор /булдозер/ с обращателна дъска с минимална мощност 160 к.с., машина /багер или фадрома/ за товарене на инертни материали и товарен автомобил за превоз на инертни материали; за обос. поз. №3 - верижен трактор /булдозер/ с обръщателна дъска с минимална мощност 160 к.с., или колесен или верижен багер с обхват на работа 360 градуса и обем на кофата 0,5 куб. м.На основание чл.67, ал.5, във връзка с чл.64, ал.1, т.9 и чл.63, ал.1, т.8 от ЗОП е необходимо участникът да представи декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката.


1.Минималното изискване, поставено от възложителя е участникът да е изпълнил, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, поне една дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тези на поръчката.
2.Минималното изискване за всяка обособена позиция е участникът да разполага : за обос. позиция №1: минимум един верижен трактор /булдозер/ с обръщателна дъска с минимална мощност 160 к.с., за обос. позиция №2:минимум един верижен трактор /булдозер/ с обращателна дъска с минимална мощност 160 к.с.,минимум една машина /багер или фадрома/ за товарене на инертни материали и минимум един товарен автомобил за превоз на инертни материали; за обос. поз. №3 - минимум един верижен трактор /булдозер/ с обръщателна дъска с минимална мощност 160 к.с., или колесен или верижен багер с обхват на работа 360 градуса и обем на кофата 0,5 куб. м. Когато участникът подава оферти за повече от една обособена позиция, то той трябва да разполага с техническо оборудване равно или по-голямо от броя на обособените позиции за които участва.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка, да се извърши в съответствие с техническите спецификации и техническите изисквания на Наредба № 5/31.07.2014 г. за строителство в горските територии без промяна на предназначението им/Издадена от Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие, Обн. ДВ. бр.68/15.08.2014г., изм. ДВ бр.106 от декември 2014 г./ и при спазване на нормативните изисквания съгласно действащото в Република България законодателство.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/08/2016 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

31/08/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Говежда, с. Говежда, общ. Георги Дамяново

Офертите се отварят на публично заседание на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.Присъстващите се легитимират чрез представяне на документ за самоличност, пълномощно или служебна карта в приложимите случаи.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Източник на финансиране - средства от стопанската дейност на стопанството .2. Плащанията по договорите ще се извършва в пет дневен срок от депозирането на фактура от изпълнителя. 3. Изискванията на възложителя към личното състояние на участниците е съгласно Раздел III от документацията „Изисквания към участниците“.4. Основания за отстраняване на участниците: Възложителят отстранява участници от процедурата на основание чл. 54 от ЗОП.Съгласно чл. 107 ЗОП възложителят отстранява от процедурата: участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията; участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката; участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП; участници, които са свързани лица.5. Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранции в размер на 5 на сто от стойността на договора без ДДС в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 ЗОП, които да обезпечат изпълнението му. 6.Възложителят допуска подаване на оферти по една или повече от обособените позиции, по преценка на участника, като максималният брой позиции, по които може да се подаде оферта съвпада с общия брой позиции / три /.7. Участниците могат да получат информация: за задълженията свързани с данъци и осигуровки от Националната агенция по приходите /www.nap.bg/, за задълженията свързани с опазване на околната среда от Министерството на околната среда и водите /http://www3.moew.government.bg/, за задълженията свързани със закрила на заетостта и условията на труд от Министерство на труда и социалната политика /http://www.mlsp.government.bg/

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в сроковете по чл.197 от Закона за обществените поръчки
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва