Деловодна информация
01958
И2-260 28/07/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
28/07/2016 (дд/мм/гггг)
01958-2016-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Антон 000777255
ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ №1
село Антон BG412 2089 България
инж. Стоян Грчев +359 71862300
obanton@abv.bg +359 71862500

Интернет адрес/и

www.antonbg.com

http://www.antonbg.com/index.php?option=com_content


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.antonbg.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изработване на инвестиционен проект във фаза "технически" и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община
71320000      
Услуги

„Изработване на инвестиционен проект във фаза "технически" и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Антон, Подобект 1: SFO 1450 (І-6,Пирдоп-Розино/-Душанци-Граница общ. (Пирдоп-Антон): участък от км 0+000 до км 3+000 с приблизителна дължина 3.000 км; Подобект 2: SFO 1002 (I-6 ПИРДОП-Розино/-Антон-/ІІІ-606): участък от км 0+000 до км 6+800 с приблизителна дължина 6.800 км., във връзка с подготовката на община Антон за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ Общата дължина на участъците предвидени за реконструкция възлиза на около 8.8 км.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
290000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Община Антон

Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител за „Изработване на инвестиционен проект във фаза "технически" и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Антон, Подобект 1: SFO 1450 (І-6,Пирдоп-Розино/-Душанци-Граница общ. (Пирдоп-Антон): участък от км 0+000 до км 3+000 с приблизителна дължина 3.000 км; Подобект 2: SFO 1002 (I-6 ПИРДОП-Розино/-Антон-/ІІІ-606): участък от км 0+000 до км 6+800 с приблизителна дължина 6.800 км., във връзка с подготовката на община Антон за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ Изпълнителят, при необходимост трябва да окаже съдействие на Възложителя при съгласуване на изготвените инвестиционния проект със съответните контролни органи, експлоатационни дружества и други необходими инстанции съгласно изискванията на нормативната база.Инвестиционния проект във фаза „технически проект“ трябва да отговарят на следните изисквания:- На чл. 139, ал.5 от ЗУТ - Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;-към строежите по чл.169 от ЗУТ;-ЗУТ и подзаконовите актове по прилагането му. -Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите актове към него.трябва да съдържат минимум:-всички проектни части, необходими за реализиране на обекта, предвидени в техническите спецификации (Заданието за проектиране) от Възложителя, подписани от правоспособни проектанти;-обяснителна записка по всяка проектна част, която следва да изяснява и обосновава приетите технически решения, да цитира нормативнатите документи, използвани при проектирането, чертежи и детайли;-сметна документация по всяка проектна част - количествени и количествено-стойностни сметки.-Други по преценка на изпълнителя.Проектантите трябва да упражняват авторски надзор, в съгласие с Възложителя по време на строителството по всички части на работните проекти съгл.чл.162 от ЗУТ. Проектите да бъдат комплектовани с КС и КСС за всички видове строително-монтажни работи. Отделните части на работния проект да се представят в 4 екземпляра на хартиен носител и 2 цифрови носителя (CD).
Прогнозната стойност на поръчката е определена съгласно ПРОЕКТО НАРЕДБА от м. април 2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и е
в размер до 290 000,00 лева без ДДС (двеста и деветдесет хиляди лв.), формирана както следва
Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически“ – 232 000 лева (двеста и тридесет и две хиляди лева) без ДДС.
Упражняване на авторски надзор по време на строителството – 58 000 лева (петдесет и осем хиляди лева) без ДДС.
Общата дължина на участъците предвидени за реконструкция възлиза на около 8.8 км.
Критериите по-долу
 
ДА - Показател „Методология на изпълнение на проектирането и организация на персонала” (ПК)    30%
- Показател „Предложен срок за из изготвяне на инвестиционния проект“ (ПС)    20%
Цена
50 %
II.2.6) Прогнозна стойност
290000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Мярка 7, подмярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Очаква се проекта да се финансира от Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се поставят изисквания
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Изисква се застраховка „Професионална отговорност“ или еквивалент с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт.

Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ или еквивалент с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт. За доказване на поставеното изискване участниците представят доказателства за наличие на Валидна застраховка за «Професионална отговорност» по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.?
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата;2.Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, в сферата на проектантските услуги;Участникът да прилага системи за управление на качеството;
.продължава от раздел III.1.3. Изисквано минимално/ни ниво/а: ...3.2.внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или ISO 14001:2015 с обхват на проектантска дейност или еквивалент. Доказват се с Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качество ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 с обхват на проектантска дейност и Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или ISO 14001:2015 с обхват на проектантска дейност. сертификатите да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган. Приемат се еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.


1.Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, с предмет 1еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността. Доказва се със представяне на : Списък на услугите, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, попълнени в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 1б от ЕЕДОП.2. Да разполага с проектантски екип от следните експерти:2.1. Ръководител проектантски екип/Главен проектант с:-Висше строително образование, степен „магистър“ по специалност „Пътно строителство“ или еквивалентна;-професионален опит минимум 3 г.;-да притежава пълна проектантска правоспособност за 2016г., съгласно чл.230 от ЗУТ и по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалентна;-опит като Ръководител проектантски екип/Главен проектант на поне 1 инвестиционен проект в сектор „Пътища“. 2.2. Инженер „Пътно строителство“ с:-Висше строително образование, степен „магистър“ по специалност „Пътно строителство“ или еквивалентна;-професионален опит минимум 3 г.;-да притежава пълна проектантска правоспособност за 2016г., съгласно чл.230 от ЗУТ и по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалентна; 2.3. Инженер по част “Геодезия“ с:-Висше строително образование, степен „магистър“ по специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“ или еквивалентна;-професионален опит минимум 3 г.;-да притежава пълна проектантска правоспособност за 2016г., съгласно чл.230 от ЗУТ и по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалентна;2.4. Инженер по част „Отводняване“ с:-Висше строително образование, степен „магистър“ по специалност „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалентна;-професионален опит минимум 3 г.;-да притежава пълна проектантска правоспособност за 2016г., съгласно чл.230 от ЗУТ и по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/ или еквивалентна; Експерт - Проектант по част „Конструктивна “ с:Висше образование, степен „магистър“ по специалност „Конструкции” или еквивалентна.Общ професионален опит: минимум 3 (три) години;Експерт - Проектант по част „ПУСО“Инженер - технически правоспособно лице, притежаващо лиценз за преминато обучение позволяващо изготвяне на проект по част „ПУСО“.Общ професионален опит в областта: минимум 3(три) години Експерт - Проектант по част „ПБЗ“Инженер - технически правоспособно лице, притежаващо лиценз за преминато обучение позволяващо изготвяне на проект по част „ПБЗ“Общ професионален опит в областта: минимум 3(три) години;Проектантите по останалите проектни части, описани в техническата спецификация (Задание за проектиране) да притежават необходимата квалификация. Допустимо е при наличие на съответните сертификати и удостоверения за проектантска правоспособност един проектант да изработи повече от една проектна част.По отношение на ключовите експерти – чужденци се прилагат разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. Доказва се с представяне на: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата, попълнени в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т.6 и т.2 (когато е приложимо) от ЕЕДОП.3. Да притежава: 3.1.внедрена система за управление на качество ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 с обхват на проектантска дейност или еквивалент. ..продължава в раздел III.1.3. Списък и кратко описание на критериите за подбор
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

не

Предвид факта, че настоящата обществена поръчка е открита преди приемане на нормативните документи, свързани с реализирането на проекта, предмет на поръчката, за целите на изпълнението на настоящата поръчка: възникнали след откриването на процедурата правила и указания на Управляващия орган на „ПРСР 2014-2020 г.”, които поставят клаузи от изготвения проект на договор в противоречие с тях или клаузи от проекта на договор уреждат по различен начин отношенията между страните, имат предимство пред клаузите на настоящата документация и договор. В този смисъл възникването на нови правила и условия в нормативен документ, договорът за безвъзмездна финансова помощ, както и всякакви други документи и указания от УО, свързани с размера на цената по проекта на договор, начина на плащане, начина на отчитане, както и всякакви други условия от настоящата процедура, продиктувани от новите правила се считат за основание за промяна на сключения договор по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП/нов/
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
ДА

не

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

ДА

не

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/09/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/09/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

село Антон, пл. Съединение №1, етаж:2 заседателна зала на НЧ "Христо Ботев 1925"

На публичното заседание по отваряне на офертите могат да присъстват участниците в продедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

На основание чл.10, ал.2 от ЗОП, Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и Възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. Участникът, определен за изпълнител сключва договор/и за подизпълнение с подизпълнител/ите, посочени в офертата му. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: -банкова гаранция – изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя;
- парична сума, преведена по сметка на Община Антон:....................... В нареждането за плащане следва да бъде записан текста: "Гаранция за добро изпълнение на обществена поръчка „...................“”, на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на Община Антон и със срок на валидност – 30 дни след окончателното приемане на работата по договора. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или застраховката или оригинали на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на самия договор. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/07/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва