Деловодна информация
00147
03 00 - 98 27/07/2016 (дд/мм/гггг)
не
00147-2016-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Трън 000386790
пл. „Владо Тричков” №: 1
Трън BG414 2460 България
инж. Евгения Такова +359 77319616
obshtina_tran@mail.bg +359 77787315

Интернет адрес/и

http://tran.bg/

http://tran.bg/op.php?place=202


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://tran.bg/op.php?place=202
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на многофамилни жилищни сгради на ул. „Мурговица“ № 4, 5 и 6, в гр. Трън в изпълнение на "НПЕЕМЖС"
71521000      
Услуги

„Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на многофамилни жилищни сгради на ул. „Мурговица“ № 4, 5 и 6, в гр. Трън в изпълнение на "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
13233.11      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
71324000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр. Трън, Община Трън, Република България

Поръчката включва следните дейности:
• Дейност 1 - Оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите на фаза работен проект
• Дейност 2 - Изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, на строително-ремонтните и монтажни работи, съгласно приетия и одобрен работен проект от Дейност 1 в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в България.
Обекта е четвърта категория строеж, съгласно с чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗУТ с обща разгъната застроена площ 3528,83 кв.м.
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13233.11      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
200

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

1. Поръчката се финасира със средствата по “Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежават валиден Лиценз за упражняване на строителен надзор, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.) или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на чл. 166, ал. 2 и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентен документ за чуждестранни участници, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз или на друга държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.
ДОКАЗВАНЕ: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1). В случай че информацията не е достъпна за проверка в публичен регистър към декларираните данни участникът следва да приложи копие на валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.) или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) или еквивалентен документ за чуждестранните участници.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи справка за оборот от услуги в областта на консултантски услуги по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителство през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността. Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: икономическо и финансово състояние т.2а) от ЕЕДОП.

1. Участникът трябва да е реализирал оборот от услуги в областта на консултантски услуги по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителство през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер минимум 10 000 (десет хиляди) лева без ДДС.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите, с посочване на стойностите, датите и получателите. Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, Т. 1б) от ЕЕДОП. Към декларираните данни участникът следва да приложи доказателства за извършените услуги.
2. Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи списък на специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата в това число:
• Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка)
• Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)
• Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)
• Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в проекти сходни с предмета на поръчката)
Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП.
3. Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, буква Г: стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП. В случай че информацията не е достъпна за проверка в публичен регистър към декларираните данни участникът следва да приложи копие на валиден сертификати за система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участника не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случаи участника трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.


1. Участникът трябва да е изпълнил/извършил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, поне една услуга еднаква или сходна с предмета на поръчката. Под услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира услуга/услуги, включващи заедно и/или поотделно консултантски услуги по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителство.
2. Всеки участник трябва да разполага с екип, включващ минимум следните експерти:
2.1) Ключов експерт – архитект;
2.2) Ключов експерт – строителен инженер – конструктор;
2.3) Ключов експерт – строителен инженер – електро;
2.4) Ключов експерт – строителен инженер – ВиК
2.5)Ключов експерт – ОВК
2.6) Ключов експерт – по здравословни и безопасни условия на труд;
2.7) Ключов експерт – Инженер „Пожарна техника и безопасност“
При изпълнение на поръчката посочените специалисти следва да са вписани в Списъка на екипа на правоспособните физически лица, неразделна част от Удостоверението/Лиценза за осъществяване на строителен надзор.
!!! Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от инженерно-техническия състав отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия ръководен инженерно-техническия състав).
3. Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват сходен на предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/08/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/08/2016 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

фертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 09:00 часа на 19.08.2016г., в община Трън, гр. Трън, площад "Владо Тричков" № 1, сградата на общинската администрация.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
1. Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за който са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията по чл. 54, ал. 1 и посочените обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, както следва: 1.1.Когато уч. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, 1л. 321, 321а и чл. 352 – 353е от НК; 1.2.Когато участника е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по предходната точка в държава членка или трета страна; 1.3.Когато участника има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на уч., или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която уч. е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 1.4.Когато е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 1.5.Когато е установено, че: а) уч. е представил док. с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на осн. за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) уч. не е представил изискваща се инфо, свързана с удостов. липсата на осн. за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 1.6.Когато уч. е с установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на дог. за оп е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от КТ или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която уч. е установен; 1.7.Когато е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 1.8.Когато уч. е обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от ТЗ или е преустановил дейността си, а в случай че е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 1.9.Когато участника е опитал да: а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или б) получи инфо., която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка
2. Основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за др. лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
3. Основанията за отстраняване по настоящата т. 2 се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от тези основания.
4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители или ще използва ресурсите на трети лица, посочените изисквания се прилагат и по отношение на тях.
5.При подаване на оферта участникът декларира липсата на осн. за отстраняване и съотв. е с критериите за подбор, чрез представяне на ЕЕДОП. В ЕЕДОП се предоставя съответната инфо., изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят инфо.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/07/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва