Деловодна информация
00956Община Ценово
1331 26/07/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
26/07/2016 (дд/мм/гггг)
00956-2016-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ценово 000530671
ул. Цар Освободител № 66
с. Ценово BG323 7139 България
Цветомир Крумов Петров +359 81222020
obshtina_cenovo@abv.bg +359 81222002

Интернет адрес/и

http://www.tsenovo.eu/

http://www.tsenovo.eu/izgotviane-inv-proekt-faza-raboten-i-uprajniavane-avt-nadzor


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.tsenovo.eu/izgotviane-inv-proekt-faza-raboten-i-uprajniavane-avt-nadzor
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изготвяне на инв.проект във фаза "работен" и упраж. на авторски надзор на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения ... продължение в поле Допълнителна информа
71320000      
Услуги

В обхвата на поръчката са следните дейности:
А. Проектиране:
•Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Новград, с. Караманово и с. Джулюница, община Ценово, област Русе и съдържание съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
•Получаване на всички необходими становища и разрешения съгл. българското законодателство;
•Работният проект следва да се представи в 4 оригинални екземпляра на хартиен носител в удобен за ползване мащаб и един екземпляр на ел. носител. Съдържанието на ел. носител да съответства на хартиения.
Б. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ - съгл. одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба.
Повече информация относно обема на услугите се съдържа в Техническите спецификации, публикувани на сайта.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
103267.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71320000      
71247000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Община Ценово - С. ЦЕНОВО, С. ДОЛНА СТУДЕНА, С. БЕЛЦОВ, С. БЕЛЯНОВО, С. КРИВИНА, С. ПИПЕРКОВО, С. КАРАМАНОВО, С. НОВГРАД И С. ДЖУЛЮНИЦА

В обхвата на поръчката са следните дейности:
А. Проектиране:
•Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Новград, с. Караманово и с. Джулюница, община Ценово, област Русе и съдържание съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
•Получаване на всички необходими становища и разрешения съгл. българското законодателство;
•Работният проект следва да се представи в 4 оригинални екземпляра на хартиен носител в удобен за ползване мащаб и един екземпляр на ел. носител. Съдържанието на ел. носител да съответства на хартиения.
Б. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ - съгл. одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба.
Обявената прогнозна стойност на поръчката се явява максимална обща стойност за офериране от уч-ците при подаване на оферта. Същата е разпределена, както следва:
-Изготвяне на работен проект – 86 056.00 лева без ДДС
-Упражняване на авторски надзор – 17 211.00 лева без ДДС
Оферти, надвишаващи посочените стойности, както като цяло, така и по отделните дейности, ще бъдат отстранени от участие.
Средствата за изпълнение на настоящата поръчка ще бъдат осигурени от ПРСР 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на европейските райони.
!ВАЖНО
Община Ценово открива настоящата обществена като към момента финансиране не е осигурено. В случай че, ПРСР 2014-2020 г. не осигури финансиране, Възложителят си запазва правото да търси друг източник на финансиране за осъществяване на дейностите по проекта. Във всички случаи разплащането при изпълнението на договора се осъществява до размера на осигурените средства, макар това да води до промяна на схемата на плащане. За целите на прилагането на това условие възложителят приема като предварително обявено условие, че правилата на установения източник на финансиране се превръщат и в правила на изпълнението на поръчката, включително и по отношение на схемата на плащане, като за целта страните по договора подписват допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
1.Предвид факта, че процедурата е открита преди приемане на оконч. нормативни документи, свързани с реализирането на проекта, предмет на поръчката, за целите на изпълнението на настоящата поръчка: възникнали след откриването на процедурата правила и указания на УО на ПРСР 2014-2020 г., които поставят клаузи от изготвения проект на договор в противоречие с тях или клаузи от проекта на договор уреждат по различен начин отношенията между страните, имат предимство пред клаузите на проекто-договора. В този смисъл възникването на нови правила и условия в нормативен документ, договорът за безвъзмездна финансова помощ, както и всякакви други документи и указания от УО, свързани с р-ра на цената по проекта на договор, начина на плащане, начина на отчитане, както и всякакви др. условия от настоящата процедура, продиктувани от новите правила се считат за основание за промяна на сключения договор по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като обхватът и естествето на възможните измениня, както и условията, при които те могат да се използват не трябва да води до промяна в предмета на договора.
2.В случаите на настъпване на горните факти, страните се съгласяват да отразят новите договорености по между си, които са функция на настъпилите изменения в доп. споразумение към сключения договор. Горните изменения следва да повтарят изрично и точно правилата, отразени в документите по т.1 и те единствено могат да бъдат предмет на изменението на договора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
103267.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на европейските райони.

!ВАЖНО
Община Ценово открива настоящата обществена като към момента финансиране не е осигурено. В случай, че ПРСР 2014-2020 г. не осигури финансиране, Възложителят си запазва правото да търси друг източник на финансиране за осъществяване на дейностите по проекта.
Във всички случаи разплащането при изпълнението на договора се осъществява до размера на осигурените средства.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не залага изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

Възложителят не залага изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът, през последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.
2. Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен технически персонал от квалифицирани ключови експерти - специалисти-проектанти, които да се ангажират с изпълнение на поръчката.


1. Участникът, през последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, като под „дейности с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира изготвяне на минимум 1 (един) инвестиционен проект за ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или изграждане на улици и/или пътища и/или мостове и/или други обекти от транспортната инфраструктура.
2. Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен технически персонал от квалифицирани ключови експерти - специалисти-проектанти, които да се ангажират с изпълнение на поръчката. Минимални изисквания:
1. Експерт по част „Геодезия“- висше образование - придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” в областта на строителното инженерство, специалност „Геодезия” или еквивалент; пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно ЗППК.
2. Проектант част „Пътна“;- висше образование - придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност „Пътно строителство” или еквивалент; - ППП от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно ЗППК;
3. Експерт по част „ Организация на движението“– висше образование – придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” в областта на строителното инженерство, специалност „Пътно строителство“ или еквивалент;- ППП от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно ЗППК.
4. Експерт по част „План за безопасност и здраве“ - висше образование – придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” в областта на строителното инженерство, ППП от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно ЗППК.
5. Експерт по част „Пожарна безопасност“- следва да притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/, придружено от Удостоверение за завършен курс по пожарна безопасност съгласно Наредба Iз-1971 от 29.10.2009 г. за Строителнотехническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожарили- следва да притежава Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност;
6. Експерт по част „План за управление на строителните отпадъци“- да притежава Сертификат за завършен курс на обучение по Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;- пълна проектантска правоспособност, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;
Забележка: При участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с минималните изисквания за технически и професионални способности се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
При участие на подизпълнители, същите следва да отоговарят на горепосочените изисквания за технически и професионални способности по т. 2.3. съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.!!!Съгласно чл. 65 от ЗОП уч-ците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Участниците декларират съответните обстоятелства в ЕЕДОП-Обр.1
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Срокът за изпълнение на проектирането е по предложение на уч-ка, като същият, в своето Предл. за изпълнение на поръчката следва да оферира Срок за изготвяне на инвестиц. работен проект, в кал. дни. Предложеният от уч-те срок НЕ подлежи на оценка и не може да бъде повече от 40 кал. дни.
В случай че, уч-к посочи срок за изготвяне на инвестиционния работен проект по-дълъг от определения максимален срок от 40 кал. дни, ще бъде отстранен от участие.
Срокът за осъществ. на авторски надзор започва да тече от датата на откриване на строит. площадка за обекта и приключва с подписване на Акт обр. 16.
Гаранцията за изпълнение на договора е в р-р на 1% от стойността на договора без ДДС.
Същата може да се предостави в една от следните форми:
1.Парична сума;
2.Банкова гаранция;
3.Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията по гаранцията за изпълнение са описани в Указанията за подготовка на офертите неразделна част от Документацията.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

31/08/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/09/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Оферти се подават на адреса на Община Ценово, гр. Ценово, ул. Цар Освободител 66, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Стойността за изготвяне на раб. проект следва да се изплати по следния начин и условия:(1) Възнаграждението по договор за работния проект се изплаща по следния ред: а/ 100 /сто/ % окончателно плащане на цената за изготвяне на работния проект се извършва в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от изпълнение на следните кумулативно дадени условия -Изработен работен проект, приети от Възложителя с двустранен приемо-предавателен протокол без възражения по изпълнението; - сключен договор за безвъзмездна финансова помощ за финансиране изпълнението на проекта; и - Представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ надлежно оформена фактура - оригинал.
(2). Възнаграждението по договора за Авторския надзор се изплаща по следния ред: а/ 100 /сто/ % окончателно плащане на цената за упражняване на авторски надзор се извършва в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от изпълнение на следните кумулативно дадени условия: - Приключили дейности по упражняване на авторски надзор, приети от Възложителя с двустранен приемо-предавателен протокол без възражения по изпълнението; - сключен договор за безвъзмездна финансова помощ за финансиране изпълнението на проекта; и - Въведени в експлоатация обекти, съгласно действащия в страната ред, удостоверено с надлежен документ; - Представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ надлежно оформена фактура - оригинал.
(3) Окончателното плащане за съответната Дейност от настоящия договор, се дължи единствено и само, при сключен договор за отпусната финансова помощ между Община Ценово и Държавен фонд „Земеделие“, за финансиране на проекта. В случай на получен в Община Ценово отказ от ДФЗ за финансиране на дадено проектно предложение/проект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма да претендират по него за неустойки или пропуснати ползи от какъвто и да било характер или предмет.
Изисквания към личното състояние на уч-ците - от участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице, което и да е от обстоятелствата по чл. 54,ал.1, т.1 - т.7 от ЗОП. За уч-икът не трябва да са налице и специф. основания за изключване, посочени в Указанията за подготовка на офертите - част от Документацията за поръчката.
Уч-кът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54,ал.1, т.1-7 от ЗОП и липсата на специф. основания за изключване с попълване на Част III Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета. (Образец №1).
Предмет на обществената поръчка е „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Новград, с. Караманово и с. Джулюница, община Ценово, област Русе" с които Община Ценово ще кандидатства за финансиране по "Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.", Подобект 1-Улици в с.Ценово - ул.”Хан Аспарух”; ул.” Христо Смирненски”; ул.” Вела Пеева”; ул.” Стара планина”. Подобект 2-Улици в с.Долна Студена - ул.”Васил Левски”; ул.” Елин Пелин”; ул.” Хан Крум”. Подобект 3 – Улици в с.Белцов - ул.“Ленин“ Подобект 4 – Улици в с.Беляново -ул.“Янко Янакиев“. Подобект 5 – Улици в с.Кривина -ул.“Охрид“. Подобект 6 – Улици в с.Новград -ул.“Христо Ботев“. Подобект 7 – Улици в с.Джулюница -ул.“Васил Левски“. Подобект 8 – Улици в с.Пиперково -ул.“Тунджа“. Подобект 9 – Улици в с.Караманово -ул.“Зора“

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/07/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва