Деловодна информация
00267Община Пловдив
1124 25/07/2016 (дд/мм/гггг)
не
00267-2016-0075 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив 0004715040325
ул. Райко Даскалов 45
Пловдив BG421 4000 България
Недялка Барганова - юрисконсулт в ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив +359 32622550
opokt@abv.bg +359 32666866

Интернет адрес/и

www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160718bMgL3601936
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив 0004715040325
ул. Райко Даскалов 45
Пловдив BG421 4000 България
Анелия Локова - технически сътрудник в ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив +359 32628701
opokt@abv.bg +359 32666866

Интернет адрес/и

www.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Строителен надзор и консултантски услуги за изграждане на светофарни уредби: пешеходна пътека на бул. "В. Априлов" до магазин "Лекси"; кръстовище на бул. "Александър Стамболийски/ул. Братя Бъкстон".
71312000      
Услуги

Предмета на обществената поръчка е: "Строителен надзор и консултантски услуги за изграждане на светофарни уредби: пешеходна пътека на бул. "В. Априлов" до магазин "Лекси"; кръстовище на бул. "Александър Стамболийски /ул. Братя Бъкстон". Възложителят възнамерява да възложи чрез договор за инженеринг (поректиране и строителство) изпълнението на следните обекти, описани в техническата спецификация, неразделна част от документацията, а именно: на бул. "Васил Априлов" - пешеходна пътека до магазин "Лекси": да се извърши реконструкция на съществуващата светофарна уредба, а на кръстовището на бул. "Александър Стамболийски/ул.Братя Бъкстон" - изграждане на нова светофарна уредба.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71312000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

град Пловдив

Предмет на обществената поръчка е: "Строителен надзор и консултантски услуги за изграждане на светофарни уредби: пешеходна пътека на бул. "В. Априлов" до магазин "Лекси"; кръстовище на бул. "Александър Стамболийски /ул. Братя Бъкстон".Възложителят възнамерява чрез договор за инженеринг (проектиране и строителство) изпълнението на следните обекти, описани подробно в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация, а именно: на бул. "Васил Априлов" - пешеходна пътека до магазин "Лекси": ще се извърши реконструкция на съществуващата светофарна уредба,а на кръстовището на бул. "Александър Стамболийски"/ул. "Братя Бъкстон" - изграждане на нова светофарна уредба.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има право да упражнява консултантска дейност, съгласно изискванията на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването следва да бъде изпълнено съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в документа за създаване на обединението.
В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители, изискването се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие.
Участникът представя валидно удостоверение, издадено от Началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) при условията и реда на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или заверено копие на валиден лиценз, издаден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството при условията и реда на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ (отм., в сила от 26.11.2012 г.). Когато участниците са чуждестранни лица, съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ, представят копие от удостоверение, с което им се дава право да упражняват дейностите по чл.166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ:
- издадено по реда на чл. 6а, във връзка с чл. 8а от Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (отм., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 28.12.2012 г.) или
- издадено по реда на чл. 9 или чл. 10 от Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването следва да бъде изпълнено съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в документа за създаване на обединението.
В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители, изискването се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие, а документите се представят за всеки от тях.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Изпълнителят следва да представи заверено копие на валидна застраховка "Професионалнa отговорност" по чл.171 ал.1 от ЗУТ.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването следва да бъде изпълнено съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в документа за създаване на обединението.
В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители, изискването се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие, а документите се представят за всеки от тях.


Да притежава валидна Застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването следва да бъде изпълнено съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в документа за създаване на обединението.
В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители, изискването се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие, а документите се представят за всеки от тях.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Списък на основните договори за сторителен надзор на обекти на техническата инфраструктура, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, придружен от доказателства за извършената услуга. 2.Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и /или на членове на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването следва да бъде изпълнено от обединението като цяло, а документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискването.
В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители, изискването се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие, а документите се представят за всеки от тях.


През последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертите, участникът да е упражнявал строителен надзор на поне един обект на техническата инфраструктура.
2.Изпълнителят да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката – правоспособни експерти за упражняване на тази дейност.В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването следва да бъде изпълнено от обединението като цяло, а документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискването.
В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители, изискването се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие, а документите се представят за всеки от тях.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните са подробно разписани в проекта на договора за възлагане на същата, който е неразделна част от документацията. Източник на финансиране на обществената поръчка е Община Пловдив, като плащанията по договора ще се извършват от средствата, заложени в бюджета на ОП "Организация и контрол на транспорта" Община Пловдив за 2016 г.. Прогнозната стойност на поръчката е 4800 лв. с включено ДДС. Сумата е лимитна. Техническите изисквания за изпълнение на предмета на поръчката са представени в техническите спецификации, неразделна част от документацията. Възложителят изисква преди сключване на договора определеният изпълнител да предостави гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без включено ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/08/2016 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 8

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/08/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, ул. Райко Даскалов 45, заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.
Освен на основанията по чл.54 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата: 1.участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;
2. участник, който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета, съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;
3. участници, които са свързани лица.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават съгласно сроковете в чл. 197 ал.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/07/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва