Деловодна информация
373Тракийски университет гр. Стара Загора
3550 22/07/2016 (дд/мм/гггг)
не
373-2016-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град, Ректорат
Стара Загора BG344 6000 България
Страхил Илиев; Светлана Маркова +359 42699270/+359 42664213
strahil_iliev@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
ДА

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160722RpwC690756
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на основен ремонт на обект „Покрив Учебно – Лабораторен Корпус“ на Медицински факултет при Тракийски университет гр.Стара Загора
45000000      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е «Извършване на основен ремонт на обект „Покрив Учебно – Лабораторен Корпус“ на Медицински факултет при Тракийски университет гр.Стара Загора».
Изпълнение на основен ремонт на покриви, подробно описани в приложените към документацията Количествено – стойностни сметки, включващи:
- Демонтаж на битумна хидроизолация;
- Демонтаж на топлоизолация от експандиран полистирен по покрив;
- Демонтаж на обшивки, улуци и водосточни казанчета;
- Доставка и полагане на циментова замазка по покриви;
- ХИ 1 пласт усилен воалит с посипка;
- Външни гладки вароциментови мазилки по стени;
- Доставка на дъски иглолистни за захващане на ламаринена обшивка;
- Доставка и монтаж на водосточни тръби;
- Демонтаж и възстановяване на компрометирана мълниезащитна инсталация;
- Доставка и монтаж на воронки;
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
81666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45321000      
45261100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски Университет Стара Загора; ул. Армейска №11, сградата на Учебно – Лабораторен Корпус

Предмет на настоящата обществена поръчка е «Извършване на основен ремонт на обект „Покрив Учебно – Лабораторен Корпус“ на Медицински факултет при Тракийски университет гр.Стара Загора».
Изпълнение на основен ремонт на покриви, подробно описани в приложените към документацията Количествено – стойностни сметки, включващи:
- Демонтаж на битумна хидроизолация;
- Демонтаж на топлоизолация от експандиран полистирен по покрив;
- Демонтаж на обшивки, улуци и водосточни казанчета;
- Доставка и полагане на циментова замазка по покриви;
- ХИ 1 пласт усилен воалит с посипка;
- Външни гладки вароциментови мазилки по стени;
- Доставка на дъски иглолистни за захващане на ламаринена обшивка;
- Доставка и монтаж на водосточни тръби;
- Демонтаж и възстановяване на компрометирана мълниезащитна инсталация;
- Доставка и монтаж на воронки;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
81666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи съобразно категорията на обекта, посочена от Възложителя в Документацията за участие, а именно за строежи минимум І група, ТРЕТА категория, както и да притежава удостоверение съгласно Закона за камарата на строителите, или съответен регистър на държава членка на Европейския съюз, или еквивалентен документ на друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, с обхват на дейностите, съответстващи на изпълнение на строежи от посочената група. Ако участникът е обединение, изискването се отнася до този член на обединението, за когото се предвижда извършването на СМР.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да разполагат с финансов ресурс в размер на 50 % от прогнозната стойност на поръчката, а именно: мин. 40 833,33 лв. (четиридесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 33 ст.).

За доказване на наличния финансов ресурс участниците представят един или няколко от следните документи: 1) удостоверение от банка; 2) годишния финансов или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите., които са на чужд език, се представят и в превод.
Участникът може да не представя копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра в своята оферта.
В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.11.2. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, а съответствието с посочените минимални изисквания за икономическо финансово състояние, се доказва от един или повече от участниците в обединението.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да има опит в изпълнението на минимум едно строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „еднакво или сходно строителство” следва да се разбира дейности по ремонт и укрепване на покривни конструкции.
2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство.
3. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство.
4. Участникът следва да разполага с технически и ръководен персонал с професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената поръчка и пряко ангажирани с изпълнението на строителството.
4.1. Ръководител на обект; 4.2. Технически ръководител; 4.3. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд; 4.4. Отговорник по контрола на качеството


1. Списък-декларация на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка. Удостоверение/я за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен документ, с обхват строителство.
3. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство.
4. Списък на експертите – технически и ръководен персонал. Списъкът следва да съдържа имена, образование, квалификация, професионален и специфичен опит на лицата, информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско или друго).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
729918

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/08/2016 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/08/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна Зала "проф. Димитър Димов", ет.2, Ректорат, Тракийски университет гр.Стара Загора

Отварянето на постъпилите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/07/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва