Деловодна информация
00159ОБЩИНА
2373 21/07/2016 (дд/мм/гггг)
не
00159-2016-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА ДОБРИЧКА 000852188
УЛИЦА НЕЗАВИСИМОСТ №20
ДОБРИЧ BG332 9300 България
ИНЖ. ТАНЯ ВАСИЛЕВА +359 882020968
obshtina@dobrichka.bg +359 58600180

Интернет адрес/и

www.dobrichka.bg

http://dobrichka.bg/profile/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://dobrichka.bg/profile/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Неотложен основен ремонт на участък от път DOB 1199 /Бенковски – Владимирово/ в участъка около тръбен водосток при км 15+820”
45233142      
Строителство

В следствие на проливните и продължителни валежи са нанесени значителни повреди на земното тяло на пътя в участъка около тръбния водосток на км 15+820 като реално техническото състояние е следното:Разрушен е банкета на пътя в ляво с дължина около 10 м и дълбочина до 1,0 м. и е подкопана земната основа под лявата лента, по посока с. Владимирово, на настилката на тази дължина, като подкопаването стига до 1,20 м. Пътната настилка в този участък е напукана и има реална опастност от пропадането ?. Конкретните строителни и монтажни работи които се предвиждат в повреденият участък с ориентировъчни размери 6/10м са Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка включително натоварване транспортиране на определено разстояние разтоварване на депо.Разваляне на пътна основа от трошен камък и транспортиране на депо;Общ обикновен изкоп за зона А;Направа на насип за банкети и за възстановяване на основата на пътя;Доставка и полагане на плътен асфалтобетон;Преснемане и профилиране на земни банкети
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4014.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

DOB 1199/III- 207(ВЕКИЛСКИ - КОЧМАР) - ЖЕГЛАРЦИ- БЕНКОВСКИ - ВЛАДИМИРОВО-II-27(ШУМЕН - ДОБРИЧ) В УЧАСТЪКА НА С. БЕНКОВСКИ - СЕЛО ВЛАДИМИРОВО ПРИ КМ 15+820 В ЗЕМЛЕЩЕТО НА С. ВЛАДИМИРОВО ОБЩИНА ДОБРИЧКА

В следствие на проливните и продължителни валежи са нанесени значителни повреди на земното тяло на пътя в участъка около тръбния водосток на км 15+820, като реално техническото състояние е следното:Разрушен е банкета на пътя в ляво с дължина около 10 м и дълбочина до 1,0 м. и е подкопана земната основа под лявата лента, по посока с. Владимирово, на настилката на тази дължина , като подкопаването стига до 1,20 м. Пътната настилка в този участък е напукана и има реална опастност от пропадането ?.Конкретните строителни и монтажни работи, които се предвиждат в повреденият участък (с ориентировъчни размери 6/10м) са Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо;Разваляне на пътна основа от трошен камък и транспортиране на депо;Общ обикновен изкоп за зона А;Направа на насип за банкети и за възстановяване на основата на пътя;Доставка и полагане на плътен асфалтобетон;Преснемане и профилиране на банкети.
Критериите по-долу
 
ДА срок за изпълнение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
4014.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
42

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи от втора група, трета категория, или в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той следва да представи документ, доказващ правото му да извършва строителство на територията на Р България в съответствие с чл.3, ал.1 от Закона за камарата на строителите във връзка с чл.231 от Закона за устройство на територията.
Преди сключване на договора с избрания изпълнител, той следва да представи удостоверение за вписване в ЦПРС, придружено с валиден талон.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за финансовото и икономическото състояние на участниците.
Избраният изпълнител, преди сключване на договора следва да представи застраховка „Професионална отговорност“ с изискванията на чл.171 или чл.171а, или чл.173 от ЗУТ, като минималното застрахователно покритие е в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да представи информация (списък) за изпълнените строежи (или строители работи), като посочи:
„Възложителя на строежа“ (получател) - /Адрес, телефон, факс, електронна поща/; „Предмет на договора“ /описание на основните дейности/;
„Стойност на договора“ /лева без ДДС/;
„Дата на започване и дата на приключване на строителството“
2.Избрания изпълнител, следва да представи удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания за строежите на пътища или основен ремонт на пътища.
3.Участникът трябва да разполага със следните технически лица:
3.1.Технически ръководител на обекта, който да има завършено образование, отговарящо на изискванията на чл. 163 а, ал. 2 и 3 от ЗУТ и да има най-малко 3 (три) години опит като технически ръководител;
3.2.Отговорник за контрола на качеството, който да има най-малко 3 (три) години, опит в контрола по качеството на строителни обекти и да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно.
3.3. Експерт по безопасност и здраве в строителството, който да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно и да има най-малко 3 (три) години опит като експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
4.Участникът следва да разполага с необходимите съоръжения и техническо оборудване ,които ще бъдат на разположение за изпълнение на договора


1.Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум един строеж на път* или основен ремонт на път*.
* Под „път“ се разбира път от републиканската пътна мрежа или общински път.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са описани в документацията за участие публикувана на официалния сайт на община Добричка, в профила на купувача http://dobrichka.bg/profile/
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/08/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/08/2016 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Зала №108 в сградата на община Добричка, град Добрич ул. Независимост №20

Отварянето на офертите е публично. Участниците могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител, като могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата в която се извършва отварянето.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Срокът за изпълнение на строително – монтажните работи не може да бъде по-кратък от 14 (четиринадесет) календарни дни или по-дълъг от 42 (четиридесет и два) календарни дни. Предложеният срок за изпълнение следва да бъде цяло число.От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за изпълнение на по-кратък от 14 (четиринадесет) календарни дни и по-дълъг от 42 (четиридесет и два) календарни дни.
В съответствие с чл. 48, ал. 3 от ППЗОП възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или в незапечатан или скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.
Гаранции за изпълнение на договара:
Гаранцията за изпълнение на договора е 5 % от стойността на договора без ДДС и се представя в една от следните форми:
- парична сума:
преведена по сметка на Община Добричка в “Общинска банка” АД, клон Добрич, IBAN: BG 87 SOMB 913033100200 01; BIC: SOMBBGSF или
-оригинал на банкова гаранция на същата стойност.
Когато Изпълнителят избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и да бъде със срок не по-кратък от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока за изпълнение на договора.
-застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълтителя
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
Комуникации между участниците и възложителя:
Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя.
Документи във връзка с провеждането на настоящата обществена поръчка, с изключение на решениета по чл.22, ал.1, т.3-10 от ЗОП, изпратени по факс или електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс или електронен адрес и е получено потвърждение или автоматично генерирано съобщение.
Решенията на възложителя по чл.22, ал.1, т.3-10 от ЗОП, се връчват лично срещу подпис или се изпращат на адрес, посочен от участника, на електронна поща, като съобщението се подписва с електронен подпис или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; или по факс.
В случай, че решението не e получено от кандидата или участника, Възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Десетдневен срок от обстоятелствата по чл.197, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/07/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва