Деловодна информация
00159Община Добричка
2351 20/07/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
20/07/2016 (дд/мм/гггг)
00159-2016-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Добричка 000852188
ул. Независимост №20
Добрич BG332 9300 България
инж. Атанас Пангаров +359 58600889
obshtina@dobrichka.bg +359 58600180

Интернет адрес/и

www.dobrichka.bg

www.dobrichka.bg/profile/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.dobrichka.bg/profile/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация през зимния сезон 2016/2017 г.”, по 15 обособени позиции /ОП/
90600000      
Услуги

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация през зимния сезон 2016/2017 г. се извършва, поради необходимостта от безопасна експлоатация на общинските пътища при зимни условия. Зимното поддържане-снегопочистване и опесъчаване е разпределено по маршрути в 14 обособени позиции/ОП/ от ОП1 до ОП14.
ОП15 - "Подготвителни работи по общинската пътна мрежа за предпазване от снегонавяване по общинските пътища и улесняване работата при снегопочистването".
Подготвителни работи включват: заравняване банкет с ширина 1,5 м., заравняване на банкет с ширина 1,5 м. и почистване храсти и саморасли дървета с диаметър 15 см. от банкетите на общинските пътища и изрязване на надвиснали клони над пътя изпълнени по списък на приоритетните дейности /по вид и конкретен път/. В отделни случаи е възможно отсичане и изкореняване на единични дървета с диаметър над 15 см. и извозване на земни маси.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
505681      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 1 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Ф. Дянково

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут №1 – район с.Ф.Дянково
1.Път DOB2096 /ІІ – 71, Хитово – Карапелит/ - Ф. Дянково от км 0+000 до км 1+400
2.Път DOB3091 /ІІ – 71, Хитово – Карапелит/ - Дряновец от км 0+000 до км 1+200
3.Път DOB3094 /ІІ – 71, Хитово – Алцек от км 0+000 до км 1+400
Обща дължина на маршрута – 4, 000 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5956.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 2 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Карапелит

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 2 – район с. Карапелит
1.Път DOB2100 /ІІІ – 7106/ Карапелит – Медово – Бенковски /DOB1199/ от км 0+000 до км 9+300
2.Път DOB2073 /ІІІ – 7106, Карапелит – Кочмар/ Пор. Гешаново – Енево /DOB2100/ от км 0+000 до км 4+400
3.Път DOB2072 /ІІІ – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон от км 0+000 до км 1+000
Обща дължина на маршрута – 14, 700 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
21887      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 3 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Владимирово

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 3 – район с. Владимирово
1.Път DOD3113 /ІІ – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци – Граница общ. (Добричка – Вълчи дол) – Метличина /VAR1112/ от км 0+000 до км 3+700
2.Път DOB3115 /ІІ – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци – Вратарите от км 0+000 до км 2+200
3.Път DOB1199 /ІІІ – 207, Векилски – Кочмар/ Жегларци – Граница общ. (Тервел – Добричка) – Бенковски – Владимирово /ІІ – 27/ от км 3+700 до км 17+500 = 13,800 км
Обща дължина на маршрута – 19, 700 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
29332      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 4 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Смолница и с. Ловчанци

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 4 – район с. Смолница и район с. Ловчанци
1.Път DOB3099 /ІІ – 71, Карапелит – Добрич/ - Малка Смолница от км 0+000 до км 1+100
2.Път DOB1095 /ІІ – 71, Карапелит – Добрич/ - Смолница – Ловчанци – Полковник Иваново от км 0+000 до км 13+500
3.Път DOB3093 /ІІ – 71, Карапелит – Добрич/ - Миладиновци – Ловчанци /DOB1095/ от км 0+000 до км 4+400
4.Път DOB3097 /ІІІ – 7105/ Козлодуйци – Смолница /DOB1095/ от км 0+000 до км 2+400
Обща дължина на маршрута –21, 400 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
31863      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 5 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Самуилово

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 5 – район с. Самуилово
1.Път DOB3101 /ІІ – 71, Карапелит – Добрич/ - Златия – Самуилово - /ІІ – 27/ от км 0+000 до км 10+200
Обща дължина на маршрута – 10, 200 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15187      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 6 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Дончево

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 6 – район с. Дончево
1.Път DOB1071 /ІІ – 97, ок. п. Добрич/ - Граница общ. (Добрич – Добричка) –Дончево – Опанец – Драганово от км 1+200 до км 10+300
2.Път DOB2114 /DOB1071, Дончево – Опанец/ - Богдан – Граница общ. (Добричка – Добрич) от км 0+000 до км 5+800
3.Път DOB3112 /DOB1071/ Дончево – Птицекомбинат Дончево от км 0+000 до км 2+300
Обща дължина на маршрута – 17, 200 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25610      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 7 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Ведрина

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 7 – район с. Ведрина
1.Път DOB3111 /ІІІ – 2702/ Ведрина – Ново Ботево от км 0+000 до км 6+100
Обща дължина на маршрута – 6, 100 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9083      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут №8 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с.

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 8 – район с. Стожер
1.Път DOB3106 /ІІ – 29, Аксаково – Добрич/ Стожер – Соколник от км 0+000 до км 5+400
2.Път DOB3118 /ІІ – 29, Аксаково – Добрич/ - Дебрене от км 0+000 до км 3+100
3.Обслужващ път – регионално депо Стожер от км 0+00 до км 6+00 / от ІІ-29 до регионално депо „Стожер“/
Обща дължина на маршрута – 14,500 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12656      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 9 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Стефаново и с. Батово

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 9 – район с. Стефаново и район с. Батово
1.Път DOB3102 /ІІ – 29, Стожер – Добрич/ - Стефаново от км 0+000 до км 3+100
2.Път DOB3103 /ІІ – 71, Добрич – Батово/ Славеево – Пчелино от км 0+000 до км 2+500
3.Път DOB1107 /ІІ – 71, Добрич – Батово - Одърц –Граница общ. (Добричк -Балчик)–Храброво Бобовец–Стражица /DOB2004/ от
км 0+000 до км 3+500
4.Път DOB3119 /ІІ – 71/Батово – Прилеп от км 0+000 до км 6+900
Обща дължина на маршрута – 16, 000 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
23823      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут №10 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Победа и с. Плачи дол

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 10 – район с. Победа и район с. Плачи дол
1.Път DOB1104 /ІІІ – 9701/ Победа – Полк. Минково – Котленци – Полк. Свещарово – Поп Григорово от км 0+000 до км 11+000
2.Път DOB3117 /ІІ – 27, Добрич – Сенокос/ - Приморци от км 0+000 до км 0+500
3.Път DOB2116 /ІІ – 27, Добрич – Сенокос/ - Плачи дол – Бранище/ІІ – 71/ от км 0+000 до км 5+100
Обща дължина на маршрута – 16, 600 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
24717      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 11 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Царевец

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 11 – район с. Царевец
1.Път DOB1122 /ІІ – 29, Добрич – Ген. Тошево/ - Граница общ. (Добричка –Ген. Тошево) – Пчеларово – Житен – Красен/ ІІІ – 2903/ от км 0+000 до км 4+900
2.Път DOB2121 /ІІ – 29, Добрич – Ген. Тошево/ - Царевец - /DOB1122/ от км 0+000 до км 2+800
3.Път DOB3123 /ІІ – 29, Добрич – Ген. Тошево/ - Ген. Колево от км 0+000 до км 0+800
Обща дължина на маршрута – 8, 5 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
21590      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 12 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Овчарово

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 12 – район с. Овчарово
1. Път DOB3124 /ІІІ – 293, Паскалево – Крушари/ - Свобода – Добрево
от км 0+000 до км 3+300
2. Път DOB2110 /ІІІ – 293, Паскалево – Свобода/ - Овчарово – Сливенци
от км 0+000 до км 3+400
3. Път DOB2109 /ІІІ – 293, Паскалево – Свобода/ - Ломница –
Овчарово/DOB2110/
от км 0+000 до км 4+700
4. Път: Добрево – Овчарово – с дължина 3, 800 км.
Обща дължина на маршрута – 15, 200 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
22632      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 13 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Божурово

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 13 – район с. Божурово
1.Път DOB1108 /ІІІ – 293, Паскалево – Свобода/ - Росеново – Божурово –Граница общ. (Добричка – Крушари) – Лозенец - /DOB2176/
от км 0+000 до км 11+800
2.Път DOB2070 /ІІ – 97, ок. п. Добрич/ - Граница общ. (Добрич – Добричка)-Врачанци от км 1+600 до км 3+800 = 2+200км.
3.Път DOB3098 /ІІІ – 7105/ Козлодуйци – Росеново /DOB1108/ от км 0+000 до км 4+700
4.Път DOB3125 /ІІІ – 293, Паскалево – Свобода/ - Божурово /DOB1108/ от км 0+000 до км 5+900
Обща дължина на маршрута – 24, 600 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
36628      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 14 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Снегопочистване и опесачаване в района на с. Черна

Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 14 – район с. Черна
1.Път DOB2176 /ІІІ – 293/ Крушари – Северци – Граница общ. (Крушари – Добрич) – Черна – Житница – Тянево от км 5+400 до км 16+300 = 10.900км.
2.Път DOB3092 /DOB2176, Крушари – Черна/ - Крагулево от км 0+000 до км 4+200
3.Път DOB3090 /ІІІ – 7105, Житница – Козлодуйци/ Лясково – Камен
от км 0+000 до км 1+500
Обща дължина на маршрута – 16, 600 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
24717      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Подготвителни работи по общинската пътна мрежа за предпазване от снегонавяване по общинските пътища и улесняване работата при снегопочистването. 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

Пътната мрежа на община Добричка по списък на приоритетните дейности /по вид и конкретен път/.

Подготвителните работи за зимно поддържане на общинската пътна мрежа се изразяват в заравняване на банкетите, почистване на храстите и самораслите дървета с диаметър до 15 см., изрязване на клоните надвиснали над пътя пречещи и опасни за движението по общинските пътища и отсичане и изкореняване на единични дървета с диаметър над 15 см., както при необходимост извозване на земни маси.
Подготвителни работи по общинската пътна мрежа за предпазване от снегонавяване по общинските пътища и улесняване работата при снегопочистването се изпълненява по списък на приоритетните дейности /по вид и конкретен път/.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/05/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изисква
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква доказване на икономическо и финансово състояние

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За доказване на технически и професионални възможности Възложителя изисква единствено всеки участник да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката;
Доказва се с декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
Декларацията е по Образец за конкретното техническо оборудване (собствено или наето), обезпечаващо изпълнението на съответната обособена позиция, избрана от участника за изпълнение.


Ако участникът кандидатства за повече от една ОП /от ОП1 до ОП14/, трябва да притежава най-малко една машина за снегопочистване за всяка ОП за която кандидатства. Участникът следва да притежава, собствена или наета, машина за извършване на опесъчаване с пясъко - солни смеси. При условие, че участника кандидатства за повече от две обособени позиции е необходимо да осигури за всеки 50 км. сумарна дължина на маршрутите на обособените позиции по една машина за опесъчаване с пясъко - солни смеси; ако участника кандидатства за една или две обособени позиции – осигурява една машина.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Право да участва в процедурата има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което отговаря на изискванията поставени от Възложителя.За участниците в процедурата трябва да не са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП.
1. Съдържание на заявленията за участие и офертите.1.1.Опис на съдържанието-по Образец;1.2. Заявлението за участие включващо следните документи:
А) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката - по Образец;
Б) Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
Продължение в Раздел VI.3) Допълнителна информация
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/08/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/08/2016 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

Администраривната сградана на община Добричка

Отварянето на офертите е публично. Участниците могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител, като могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата в която се извършва отварянето.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В) В случай, че участник е обединение, което не е юридическо лице, копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:правата и задълженията на участниците в обединението;разпределението на отговорността между членовете на обединението;дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
1.3. Офертата включва:
А) Техническо предложение, което съдържа:документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя-по Образец;декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор-по Образец;декларация за срока на валидност на офертата-декларира се в предложението за изпълнение на поръчката;декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд-декларира се в предложението за изпълнение на поръчката;декларация, че разполага с техническо оборудване, обезпечаващо изпълнението на обособена позиция-по Образец;
Б) Ценово предложение - по Образец (подава се за всяка обособена позиция от поръчката, избрана от участника за изпълнение в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“);
Забележка: Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят поотделно комплектoвани документи по т.1.3. и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията, за която се отнасят.
Подават се и: Декларация за съгласие за участие като подизпълнител/когато е приложимо - по Образец; Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - по Образец;
Документацията публикувана в профила на купувача е неразделна част от настоящето обявление

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Десетдневен срок от обстоятелствата по чл.197, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/07/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва