Деловодна информация
373Тракийски университет гр. Стара Загора
3470 18/07/2016 (дд/мм/гггг)
не
373-2016-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699202/ +359 42699270
rector@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160718OPEd680458
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка чрез покупка на транспортни превозни средства, обособени в позиции за нуждите на Ветеринарномедицински факултет и Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
34110000      
Доставки

„Доставка чрез покупка на транспортни превозни средства, обособени в позиции за нуждите на Ветеринарномедицински факултет и Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в три позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Доставка на употребяван микробус за нуждите на Ветеринарномедицински факултет“. Обособена позиция № 2: „Доставка на употребявано ремарке – двуместна каравана за коне за нуждите на Ветеринарномедицински факултет”. Обособена позиция № 3: „Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Медицински факултет”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
79166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на употребяван микробус за нуждите на Ветеринарномедицински факултет 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34115300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

За нуждите на Ветеринарномедицински факултет – мястото на изпълнение на поръчката (място на доставка) е гр. Стара Загора, Студентски град

- дата на първа регистрация –2008г. или след тази година; - гориво – дизел; - скоростна кутия – ръчна; - минимални характеристики на двигателя: кубатура – над 2000 куб.cм.; мощност – над 120 к.с.; - товароносимост – до 3500 кг.; - брой оси – 2 /две/; - брой места в кабината – 6 /шест/; - теглич за ремарке.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на употребявано ремарке – двуместна каравана за коне за нуждите на Ветеринарномедицински факултет 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34223320      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

За нуждите на Ветеринарномедицински факултет – мястото на изпълнение на поръчката (място на доставка) е гр. Стара Загора, Студентски град

- дата на първа регистрация – 2005г. или след тази година; - технически допустима максимална база – до 3000кг.; - маса на превозното средство – не по-малко от 750кг.; - брой оси – 2 /две/.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Медицински факултет” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

За нуждите на Медицински факултет – мястото на изпълнение на поръчката (място на доставка) е гр. Стара Загора, ул. „Армейска” № 11

а/ минимални технически характеристики – двигател: - работен обем – 1900 куб.см.; - мощност на двигателя – мин. 160 к.с.; - еко норма на двигателя – не по малко от Евро 6; - гориво – дизел; - въртящ момент – мин. 400 Nm
б/ минимални технически характеристики – ходова част: - трансмисия – задвижване на предните колела чрез автоматична скоростна кутия, мин. 6-степенна; - междуосие – мин. 2800 мм;
в/ минимални технически характеристики – купе: - места в автомобила – 6+1; - тип автомобил – лек М1; - купе – 5 врати, тип Ван; - фарове за мъгла; - обем на багажника – мин 280 литра /при 7 места/; - дневни светлини; - круиз контрол /автопилот/ и Темпомат;
г/ минимални технически параметри за оборудване на автомобила: - електроуправляеми огледала; - ESP; - ABS; - дискови спирачки; - сервоуправление – електрохидравлично; - ел.стъкла, отопляемо челно стъкло; - отопляеми и ел. регулируеми странични огледала; - климатична система – автоматична и двузонова; - централно заключване с дистанционно; - цвят – металик;
- волан – с регулиране на височина;
д/ гаранция на автомобила – мин. 5 години без ограничение в пробега
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
54166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта.
Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която участва, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира:
- по обособена позиция № 1 „Доставка на употребяван микробус за нуждите на Ветеринарномедицински факултет“ – Дейност по изпълнение на доставка на моторни превозни средства.
- по обособена позиция № 2 „Доставка на употребявано ремарке – двуместна каравана за коне за нуждите на Ветеринарномедицински факултет“ – Дейност по изпълнение на доставка на ремаркета и подобни прикачни средства.
- по обособена позиция № 3 „Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Медицински факултет“ – Дейност по изпълнение на доставка на нови, неупотребявани моторни превозни средства.
По отношение на обособена позиция № 3 „Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Медицински факултет”, участникът следва да е производител, да извършва сглобяването на предлаганото от него МПС, да е официален вносител или представител на фирмата производител на съответната марка за България.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/08/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

05/02/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/08/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателна зала на Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град, Ректорат

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/07/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва