Деловодна информация
00147
03 00-94 18/07/2016 (дд/мм/гггг)
не
00147-2016-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Трън 000386790
пл. „Владо Тричков” №: 1
Трън BG414 2460 България
инж. Евгения Такова +359 77319616
obshtina_tran@mail.bg +359 77787315

Интернет адрес/и

http://tran.bg/

http://tran.bg/op.php?place=202


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://tran.bg/op.php?place=202
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект, необходим на община Трън за кандидатстване с проектно предложение по Мярка М07 - под мярка 7.2
79131000      
Услуги

„Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект, необходим на община Трън за кандидатстване с проектно предложение по Мярка М07-„Осн. услуги и обновяване на селата в селските райони”, под мярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създ., подобр. или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, вкл. инвестиции в енергия от възоб. източници и спестяване на енергия” на ПРСР 2014-2020г. с предмет: „Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Трън”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
110000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79131000      
79400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр. Трън, Община Трън, Република България

Изпълнението на обществената поръчка включва следните дейности:
ДЕЙНОСТ №1: Изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане и проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
ДЕЙНОСТ №2: Консултантски услуги при управлението и изпълнението на проекта.
Изпълнителят следва да извърши основните дейности и да постигне следните резултати:
а) Изготвено конкурентно проектно предложение за предоставяне на безвъзмездно финансиране на проекта по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 и неговото одобряване от управляващия орган;
б) Изготвяни документации за провеждане на обществени поръчки за възлагане на всички одобрени инвестиционни дейности;
в) Цялостно, своевременно и ефективно управление на проектните дейности и администриране на съответните договори за обществени поръчки;
г) Професионално и качествено изготвени отчетни и разходо-оправдателни документи във връзка с отчитането на дейностите по проекта
.Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
110000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Мярка М07 — „Осн услуги и обновяване на селата в селските райони”, Под мярка 7.2. на ПРСР 2014-2020г.”

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи справка за оборот от услуги в областта на подготовката и/или управлението на проекти или договори, финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и/или аналогични национални или международни грантови инструменти и/или от международни проекти през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността. Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: икономическо и финансово състояние т.2а) от ЕЕДОП.

1. Участникът трябва да е реализирал оборот от услуги в областта на подготовката и/или управлението на проекти или договори, финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и/или аналогични национални или международни грантови инструменти и/или от международни проекти през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер минимум 100 000 (сто хиляди) лева без ДДС.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите, с посочване на стойностите, датите и получателите. Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, Т. 1б) от ЕЕДОП. Към декларираните данни участникът следва да приложи доказателства за извършените услуги.
2. Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи списък на специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата в това число:
• Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка)
• Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)
• Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)
• Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в проекти сходни с предмета на поръчката)
Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП.


1. Участникът трябва да е изпълнил най-малко една услуга еднаква или сходна с предмета на поръчката през последните три години. Под услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира услуги в областта на подготовката и/или управлението на проекти или договори, финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и/или аналогични национални или международни грантови инструменти и/или от международни проекти.
2. Всеки участник трябва да разполага с екип, включващ минимум следните експерти:
2.1) Ръководител екип – да притежава висше образование, специалност „Стопанско управление“, „Икономика“, „Счетоводство и контрол“, „Финанси“, „Право“ или еквивалентна, минимум 5 години професионален опит и да е участвал в изпълнението на минимум 2 проекта, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.
2.2) Експерт икономист – да притежава висше образование, специалност „Икономика“, „Счетоводство и контрол“, „Финанси“ или еквивалентна, минимум 3 години професионален опит и да е участвал в изпълнението на минимум 1 проект, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка;
2.3) Експерт юрист – да притежава висше образование, специалност „Право“ или еквивалентна, придобита юридическа правоспособност, минимум 3 години професионален опит и да е участвал в изпълнението на минимум 1 проект, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка;
2.4) Експерт СМР – да притежава висше образование, образователна степен магистър специалност ВиК, ХМС, ХТС или еквивалентна , минимум 3 години професионален опит и да е участвал в изпълнението на минимум 1 проект, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка;
2.5) Технически сътрудник
Под проекти сходни с предмета на поръчката следва да се разбира услуги в областта на подготовката и/или управлението на проекти или договори, финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и/или аналогични национални или международни грантови инструменти и/или от международни проекти.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/08/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/08/2016 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 09:00 часа на 10.08.2016г., в община Трън, гр. Трън, площад "Владо Тричков" № 1, сградата на общинската администрация.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
1. Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за който са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията по чл. 54, ал. 1 и посочените обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, както следва: 1.1.Когато уч. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, 1л. 321, 321а и чл. 352 – 353е от НК; 1.2.Когато участника е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по предходната точка в държава членка или трета страна; 1.3.Когато участника има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от ДОПК и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на уч., или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която уч. е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 1.4.Когато е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 1.5.Когато е установено, че: а) уч. е представил док. с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на осн. за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) уч. не е представил изискваща се инфо, свързана с удостов. липсата на осн. за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 1.6.Когато уч. е с установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на дог. за оп е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от КТ или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която уч. е установен; 1.7.Когато е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 1.8.Когато уч. е обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от ТЗ или е преустановил дейността си, а в случай че е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 1.9.Когато участника е опитал да: а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или б) получи инфо., която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка
2. Основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за др. лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
3. Основанията за отстраняване по настоящата т. 2 се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от тези основания.
4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители или ще използва ресурсите на трети лица, посочените изисквания се прилагат и по отношение на тях.
5.При подаване на оферта участникът декларира липсата на осн. за отстраняване и съотв. е с критериите за подбор, чрез представяне на ЕЕДОП. В ЕЕДОП се предоставя съответната инфо., изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят инфо.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.197, ал.1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/07/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва