Деловодна информация
00267Община Пловдив
3065 05/07/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
05/07/2016 (дд/мм/гггг)
00267-2016-0069 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Общинско предприятие Чистота - гр.Пловдив 0004715040604
ул.Даме Груев № 64А
Пловдив BG421 4004 България
Тодор Анчев - главен юрисконсулт дирекция Обществени поръчки +359 32656726
tchistota.plov@abv.bg +359 32656760

Интернет адрес/и

www.chistota-plovdiv.com

http://chistota-plovdiv.com/obshtestveni_porachki


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160701eJDx3531962
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка чрез финансов лизинг за срок от 36 месеца на два нови специализирани автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване и на една нова мултифункционална машина за почистване на тротоари и велоалеи
42900000      
Доставки

Доставка чрез финансов лизинг за срок от 36 (тридесет и шест) месеца на 2 (два) броя нови специализирани автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване и на 1 (един) брой нова мултифункционална машина с предназначение метене, миене и зимно поддържане на велоалейната мрежа и тротоарните пространства на гр.Пловдив, необходими за нуждите на ОП „Чистота” – гр.Пловдив.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
916666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
42900000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив

Доставка чрез финансов лизинг за срок от 36 (тридесет и шест) месеца на 2 (два) броя нови специализирани автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване и на 1 (един) брой нова мултифункционална машина с предназначение метене, миене и зимно поддържане на велоалейната мрежа и тротоарните пространства на гр.Пловдив, необходими за нуждите на ОП „Чистота” – гр.Пловдив.
Критериите по-долу
 
ДА Гаранционен срок    20
Срок за доставка    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
916666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът декларира наличието на изискуемия оборот в сферата, попадаща в предмета на поръчката в ЕЕДОП.
2. Участникът декларира стойността на коефициента на обща ликвидност в ЕЕДОП.


1. Реализиран минимален оборот от доставка сходни с предмета на поръчката през последните три години (2013, 2014 и 2015 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, както следва:
- Минимум 600 000 лв. (шестстотин хиляди лева) – за доставка на сметосъбиращи и сметоизвозващи машини
- Минимум 600 000 лв. (шестстотин хиляди лева) – за доставка на мултифункционални мотометачни машини.
2. Коефициентът на обща ликвидност за всяка от предходните 3 /три/ финансови години /2013,2014,2015г./ в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си да е по-голям от 1.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката, покриващ минималните нива посочени по-долу. Участникът декларира изискваните по-долу минимални нива в ЕЕДОП.

1. Участникът да е изпълнил минимум по 1 (една) доставка на стоки, сходни с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, т.е. на една доставка на сметосъбиращи и сметоизвозващи машини и на една доставка на мултифункционални мотометачни машини.
2.В случай че участникът не е производител да представи документ /оригинално или нотариално заверено пълномощно, договор или друг документ/ издаден от производителя, както за продажба, така и за гаранционно и следгаранционно обслужване и сервиз на предлаганите машини.
3. Участникът да разполага със сертификати ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството” или еквивалентни, с обхват производство и доставка на комунална техника.
4. Участникът да да разполага със сертификати ISO 14001:2004 / ISO 14001:2015 „Системи за управление на околната среда” или еквивалентни, с обхват производство и доставка на комунална техника.
5. Участникът да разполага с поне една мобилна сервизна група и специализиран софтуер за сервиз на предлаганата техника.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участниците задължително следва да предложат:
- срок за доставка на сметовозните и сметоизвозващите машини, който не може да бъде по-дълъг от 180 (сто и осемдесет) календарни дни;
- срок за доставка на мултифункционалната машина за почистване на тротоарите и велоалейната мрежа, който не може да бъде по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни;
- срок за гаранционна поддръжка на доставените сметовозни и сметоизвозващи машини (не по-малък от 24 месеца);
- срок за гаранционна поддръжка на доставената мултифункционална машина за почистване на тротоарите и велоалейната мрежа (не по-малък от 24 месеца).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/08/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/08/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр.Пловдив, ул.Даме Груев № 64А

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник:
1. за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, т.т.1-7 и чл.55, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата;
2. за когото важат забраните по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;
4. който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета, съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;
5. участници, които са свързани лица.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/07/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва