Деловодна информация
00841
П-2215 05/07/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
05/07/2016 (дд/мм/гггг)
00841-2016-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ковачевци 000386694
с.Ковачевци, п.к.2450, община Ковачевци, област Перник
с.Ковачевци BG414 2450 България
Бойка Лозанова +359 886747178
oba_kovachevtsi@abv.bg +359 000000

Интернет адрес/и

http://kovachevtsi.com

http://kovachevtsi.com/?page_id=223


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://kovachevtsi.com/?page_id=7352
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги свързани с подготовка на заявление за подпомагане, последващо управление и отчитане на проектни предложения
79410000      
Услуги

Предметът на процедурата включва: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги свързани с подготовка на заявление за подпомагане, последващо управление и отчитане на проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежна на територията на Община Ковачевци”; проектно предложение: Рехабилитация на Общински път МП Рек 3071/ III – 623 – 1 800м“; проектно предложение: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Ковачевци, Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци до максимално допустимата стойност за един обект по ПРСР 2014 - 2020“, проектно предложение: „Реконструкция на Целодневна детска градина- с. Лобош, община Ковачевци“ и проектно предложение „Основен ремонт и саниране на кметство в с. Калище, община Ковачевци, с цел подобряване на енергийната ефективност кметство в с. Калище, община Ковачевци“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
223500.23      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79410000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

Община Ковачевци

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги свързани с подготовка на заявление за подпомагане, последващо управление и отчитане на проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежна на територията на Община Ковачевци”; проектно предложение: „Рехабилитация на Общински път МП Рек 3071/ III – 623 – 1 800м“; проектно предложение: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Ковачевци, Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци до максимално допустимата стойност за един обект по ПРСР 2014 - 2020“, проектно предложение: „Реконструкция на Целодневна детска градина- с. Лобош, община Ковачевци“ и проектно предложение „Основен ремонт и саниране на кметство в с. Калище, община Ковачевци, с цел подобряване на енергийната ефективност кметство в с. Калище, община Ковачевци”. Точните видове работи и услуги са описани подробно в документацията на процедурата.
Критериите по-долу
 
ДА Организация на персонала    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
223500.23      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Процедурата е във връзка с кандидатстване по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Няма изисквания за вписване в професионали или търговски регистри.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят изисквания за икономическо и финнсово състояние.

Не се поставят изисквания за икономическо и финнсово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, услуги с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката, в това число минимум 1 /една/ услуга, свързана с консултантски дейности по кандидатстване с проектни предложения по проекти и минимум 1 /една/ услуга, свързана с консултантски дейности по управление и отчитане на проекти. Изискването за изпълнени услуги се прилага кумулативно. Идентичен или сходен предмет на поръчката е услуга, свързана с консултантски дейности по кандидатстване с проектни предложения и отчитане на проекти.
Участникът следва да разполга с екип за изпълнение на поръчката, подробно описан в документацията на пръчката: Ръководител на екипа; Експерт – строителен инженер; Експерт – юрист; Експерт – технически сътрудник .
Участникът следва да има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на дейностите по предмета на поръчката, а именно: „управление и отчитане на проекти” или еквивалентна с обхват на дейност, сходна с предмета на настоящата процедура или еквивалентни мерки за осигуряване на контрол на качеството.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът следва да осигури гаранция за изпълнение в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС.
Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на договора с избрания изпълнител и приключва с предаването на Възложителя на пълен комплект - Заявка за окончателноплащане по договори сключени между Възложителя и Държавен Фонд «Земеделие» по М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селскитерайони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.и подписване между странитепо тези договори на Приемо-предавателни протоколи, но не по – късно от предвидения краен срок за приключване на дейностите по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и не по-късно от предвидения в чл. 113, ал. 1 от ЗОП максимален срок за възлагане на обществените поръчки.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/08/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/08/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Община Ковачевци, област Перник, с.Ковачевци, заседателна зала в сградата на общината

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Допълнителните условия са описани в докуементацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сроковета за подаване на жалби са съгласно чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/07/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва