Деловодна информация
00338
АО-05-03-5667 04/07/2016 (дд/мм/гггг)
не
00338-2016-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА РАЗГРАД 000505910
гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, бул.Бели Лом № 37А
Разград BG324 7200 България
Станислава Русева и инж.Емилия Георгиева-Михайлова +359 84618261 / +359 84618183
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160704zfpH1664762
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
ОБЩИНА РАЗГРАД 000505910
гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, бул.Бели Лом № 37А
Разград BG324 7200 България
Пламена Тодорова, Силвия Янева +359 84618213
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Изпълнение на СМР за ремонт на улици в гр.Разград и населените места на територията на община Разград"
45233252      
Строителство

Поръчката обхваща изпълнение на строително - монтажни работи, свързани с ремонт на улици и прилежащи асфалтови паркинги и уширения, ако възникне такава необходимост, разположени в гр.Разград и населените места на територията на община Разград, съобразно възникналите потребности и в рамките на финансовия ресурс на възложителя.
Поръчката обхваща изпълнение на следните видове работи: изкопни и насипни работи свързани с предмета на поръчката; демонтажни и монтажни работи по полагане на бетонови бордюри и ивици; трошенокаменна основа; изрязване и фрезоване на асфалтови настилки, доставка, превоз, полагане и уплътняване на асфалтови смеси за профилиране, кърпежи и настилки; бетонови работи, свързани с изпълнението на поръчката, обработка на пукнатини в асфалтовите настилки; ремонт на улични принадлежности, асфалтови тротоари, прилежащи асфалтови паркинги и отводднителни съоръжения; повдигане/сваляне на РШ и УО и др., съгласно Техническата спецификация на поръчката, част от документацията.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
166666.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

улична мрежа в гр.Разград и населените места на територията на община Разград

Поръчката обхваща изпълнение на строително - монтажни работи, свързани с ремонт на улици и прилежащи асфалтови паркинги и уширения, ако възникне такава необходимост, разположени в гр.Разград и населените места на територията на община Разград, съобразно възникналите потребности и в рамките на финансовия ресурс на възложителя.
Поръчката обхваща изпълнение на следните видове работи: изкопни и насипни работи свързани с предмета на поръчката; демонтажни и монтажни работи по полагане на бетонови бордюри и ивици; трошенокаменна основа; изрязване и фрезоване на асфалтови настилки, доставка, превоз, полагане и уплътняване на асфалтови смеси за профилиране, кърпежи и настилки; бетонови работи, свързани с изпълнението на поръчката, обработка на пукнатини в асфалтовите настилки; ремонт на улични принадлежности, асфалтови тротоари, прилежащи асфалтови паркинги и отводнителни съоръжения; повдигане/сваляне на РШ и УО; натоварване и извозване на строителните отпадъци; временна организация на движението при изпълнение на строително - монтажни работи и др., възникнали по технологични причини в хода на изпълнение на поръчката.
Улиците и участъците за извършване на строително - монтажни работи, както и начинът за извършване на ремонта, ще се определят от възложителя. Предвижда се да се извърши ремонт на ул."Христо Смирненски", ул."Витоша" и/или др.улици в гр.Разград, съобразно финансовия ресурс на възложителя, както и ремонтни работи по улици в населените места на територията на община Разград.
Финансирането на поръчката е със собствени бюджетни средства на възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
166666.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2016 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Мотивите на възложителя за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции, са посочени в Раздел IV.6) "Раделяне на обособени позиции" на Решението за откриване на процедура.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за втора група строежи /независимо от категорията/ или пета група строежи за отделни видове СМР, съответстващи на поръчката /42.11/, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Изпълнението на изискването за наличие на валидна регистрация в Централния професионален регистър на строителя се доказва с представяне към офертата на заверени копия от удостоверения за регистрация и регистрационни талони и/или др.подходящи, или съответни за чуждестранни лица.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор, в това число годността /правоспособността/ за упражняване на професионална дейност, се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За изпълнение на поръчката възложителят изисква участникът да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на договора, валидна застраховка "Професионална отговорност", с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт по смисъла на чл.171 от ЗУТ и в съответствие с разпоредбата на чл.61, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
При участие на обединения, които не са юридически лица - съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП.
Когато участникът използва подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.


Участникът доказва изпълнението на посочения от възложителя критерий за подбор, част от определените минимални изисквания за допустимост, чрез представяне на доказателства - застрахователна полица за наличие на застраховка "Професионална отговорност" по чл.171 от ЗУТ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт /или еквивалент съгласно чл.171а от ЗУТ/. Доказателствата следва да се представят във вид на копия, заверени "Вярно с оригинала" и подпис на представляващия участника.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощна на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ, в съответствие с разпоредбата на чл.62, ал.2 от ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да представи доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност".
Когато участникът ползва подизпълнител/и, същият/щите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на посочените по- горе условия, аргумент от разпоредбите на чл.66, ал.2 и ал.3 от ЗОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За доказване на технически и професионални способности, възложителят определя следните критерии:
1.Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най - много за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. За сходни с предмета на поръчката се считат дейности по изграждане, реконструкция и ремонт на улици и пътища.
2.Участникът да прилага система за управление на качеството, като е сертифициран по стандарт за управление на качеството ISO 9001:2008/БДС EN 9001:2008/ или еквивалент, с обхват строителство.
3.Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, като изискването не се използва като показател за оценка на офертите, както следва:
3.1.Технически ръководител на обекта - образование висше или средно специално - строителен инженер специалност пътно строителство, транспортно строителство или еквивалентно, или строителен техник /средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита съответна професионална квалификация/, със същите специалности или еквивалентни, минимум 3 години професионален опит по специалността, от които поне 1 година като технически ръководител на сходен обект/и;
3.2.Координатор по здравословни и безопасни условия на труд - да отговаря на изискванията на чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; да има придобито висше или средно образование с четиригодишен курс на обучение в професионална област строителство, минимум 1 /една/ година професионален опит, със съотевтен валиден сертификат /диплома, лиценз или др./;
3.3.Отговорник за контрола на качеството - висше или средно образование с четиригодишен курс на обучение, с придобита професионална квалификация в областта на строителството, 1 /една/ година професионален опит.
Едно лице може да съвместява повече от една от горните позиции, ако отговаря на съответните изисквания.
4.Участникът да има осигурена доставка на горещи асфалтови смеси за изпълнение на поръчката от асфалтова база, сертифицирана по нормативно определен ред за производство на видовете асфалтови смеси, съгласно техническата спецификация на възложителя.
5.Участникът да има осигуреност с основното техническо оборудване за изпълнение на поръчката, в добро техническо състояние, собствено, на лизинг или наето/предоставено за ползване, минимум както следва, по 1 /един/ брой:
5.1.Асфалтополагаща машина;
5.2.Студена фреза за асфалт;
5.3.Моторна четка;
5.4.Автогудронатор;
5.5.Водоноска;
5.6.Фугорез;
5.7.Моторна метла;
5.8.Самосвал;
5.9.Багер;
5.10.Вибрационен валяк за основи и трошенокаменни настилки;
5.11.Вибрационен валяк за асфалт до 2 т;
5.12.Вибрационен валяк за асфалт до 10 т;
5.13.Пневматичен валяк.


За доказване на техническите и професионалните способности на участниците по смисъла на разпоредбата на чл.64, ал.1 от ЗОП се представят следните документи и доказателства, във връзка с поставените изисквания:
1.Списък на строителството, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, идентично или сходно с предмета на поръчката /по образец към офертата/, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
2.Заверено от участника копие на Сертификат, издаден от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващ съответствието на участника със съответния стандарт за управление на качеството. По отношение на изисквания от възложителя сертификат са приложими изискванията на чл.64, ал.5, 6, 7 и 8 от ЗОП, с обхват строителство.
3.Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата /по образец от документацията на поръчката/.
Участникът представя декларация /по образец от документацията/, че предложеният технически ръководител на обекта, съгласно изискванията на чл.163а от ЗУТ, ще бъде назначен на трудов договор или ще остане назначен, ако вече е назначен на трудов договор, за целия период на изпълнение на поръчката.
4.Декларация за осигуреност на асфалтови смеси /по образец от документацията на поръчката/.
5.Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката /по образец от документацията/.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Когато участникът използва подизпълнители, посочени в офертата, същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, в съответствие с разпоредбата на чл.65, ал.1 от ЗОП. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/08/2016 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/08/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала № 102 на административната сграда на Община Разград, на адрес: гр.Разград 7200, бул."Бели Лом" № 37А, ет.1

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно разпоредбата на чл.54, ал.2 от ППЗОП. При представляване на участниците при отваряне на офертите от упълномощени представители, същите трябва да се легитимират с пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

I.Възложителят изисква от определения изпълнител да представи гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в съответствие с разпоредбата на чл.111 от ЗОП, в размер на 3% от прогнозната стойност на поръчката без вкл.ДДС.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора, като гаранцията се представя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, а формите на гаранцията са определени в разпоредбата на чл.111, ал.5 от ЗОП . Гаранцията по чл.111, ал.5, т.1 или 2 от ЗОП под формата на банкова гаранция или парична сума може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Участникът определен за изпълнител на обществената поръчка, представя гаранция за изпълнение в една от посочените по - горе форми и при условия, посочени в документацията на обществената поръчка - Раздел VII "Гаранция за изпълнение на договора".
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат в договора за обществена поръчка.
Всички разходи, свързани с гаранцията за изпълнение на поръчката, са за сметка на определения изпълнител.
Договор за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди избрания изпълнител да представи определената гаранция за изпълнение на договора. II.В съответствие с разпоредбата на чл.181, ал.2 от ЗОП оценката на ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, предвид посочването на тази възможност в настоящото обявление.
III.Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник освен на основанията за задължително отстраняване, посочени в чл.54, ал.1 от ЗОП и док-цията, но и за когото е налице някое от следните обстоятелства:
3.1.обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай, че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 3.2.сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 3.3.доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за общ.поръчка или на д-р за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или др.подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора; 3.4.опитал е да: а/ повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или б/ получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата.
Възложителят прилага възможността по чл.55, ал.4 от ЗОП.
Основания за отстраняване и в чл.107 ЗОП.
Приложимост на чл.56 ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В съответствие с разпоредбите на чл.197 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, в 10-дневен срок.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/07/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва