Деловодна информация
2712ТП ДГС Габрово
1153 30/06/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
30/06/2016 (дд/мм/гггг)
2712-2016-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Северноцентрално държавно предпиятие ДП, ТП Държавно горско стопанство Габрово 2016168050174
МИНЗУХАР 1
ГАБРОВО BG322 5300 България
ПЕНКА ЙОВЧЕВА +359 66803502
gabrovo@scdp.bg +359 66803502

Интернет адрес/и

www.scdp.bg

www.scdp.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.scdp.bg/procedures
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

горско и ловно стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Периодично техническо обслужване, включващо – профилактика,
50100000      MA04
Услуги

Избор на сервиз за обслужване и ремонт при необходимост, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, на моторните превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие – ДП“ - Габрово, Териториално поделение Държавно горско стопанство „Габрово”. Броят на моторните превозни средства, техническите данни на всяко от тях, като марка, година на производство, двигател, рама и др. са посочени в Техническата спецификация, която е неразделна част от документацията за участие в процедурата.
Сервизното обслужване включва:
- диагностика и ремонт на двигател, горивна уредба, запалителна уредба, електрическа инсталация, съединител, предавателна кутия, ходова част, кормилно управление, спирачна уредба;
- боядисване и тенекеджийски работи;
- обслужване на превозните средства (смяна на масла, филтри и др.);
- периодичен цялостен преглед.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

Габрово

„Периодично техническо обслужване, включващо – профилактика,
ремонт /основен и текущ/, осигуряване резервни части на 7 /седем/ броя моторни превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП – гр.Габрово, стопанисвани от ТП ДГС „Габрово“ - гр.Габрово за 2016г.“
Критериите по-долу
 
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
отстъпка цена резервни части    20
цена услуги    80
II.2.6) Прогнозна стойност
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не е приложимо

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците трябва да са изпълнили през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или офертата до възложителя, минимум един договор с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката.
2.2.2. Участниците в процедурата трябва да притежават или разполагат със сервизна база разположена в град Габрово. Тази сервизна база следва да е оборудвана с техническото оборудване, машини и други съоръжения необходими за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/08/2016 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 90

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/08/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

УЛ.МИНЗУХАР 1 ГР.ГАБРОВО

ПЕНКА ЙОВЧЕВА ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ ТЕЛ.066 803502
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10дневен срок при условията на чл.196 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/06/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва