Деловодна информация
00369Община Луковит
01-2135 16/06/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
16/06/2016 (дд/мм/гггг)
00369-2016-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Луковит 000291602
ул. Възраждане № 73
Луковит BG315 5770 България
гл. експерт ППОП А.Цветанова +359 69752464
Lukovit@lukovit.bg +359 69752014

Интернет адрес/и

www.Lukovit.bg

http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/165-


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.op.lukovit.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "работни" и упражняване на авторски надзор, във връзка с подготовката на община Луковит за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-
71320000      GC22
Услуги

По обособена позиция 1: OБEM И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА - За всеки пътен участък се представя самостоятелна документация. ЧАСТ „ПЪТНА”; ЧАСТ „ГЕОДЕЗИЯ"; ЧАСТ „ГЕОЛОГИЯ"; ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА"; ЧАСТ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА”; ЧАСТ „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ”; ЧАСТ „ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДАЦИТЕ“.УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР по смисъла на Закона за устройството на територията при изпълнение на СМР.По обособена позиция 2: OБEM И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА - За всеки пътен участък се представя самостоятелна документация. ЧАСТ „ПЪТНА”; ЧАСТ„ГЕОДЕЗИЯ"; ЧАСТ „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ”; ЧАСТ „ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДАЦИТЕ“; Част: Организация и безопасност на движението.УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР по смисъла на Закона за устройството на територията при изпълнение на СМР.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
310000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на тери 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71320000      GC22
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Община Луковит

Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Луковит” с 2 подобекта: 1. Общински път LOV 1253 „ІІІ-103, Златна Панега-Български извор/-Голяма Брестница-граница общ. (Ябланица – Луковит) Дъбен –Тодоричене-ІІІ-307“ (стар № ІV-10345) – от км 7+000 до км 15+000- 8.0 км; Лот І- от км. 7+000 до км. 10+500 – 3.5 км и Лот ІІ-от км.10+500 до км.15+000 – 4.5 км и 2. Общински път LOV 1090 “ІІІ-305, Ъглен-Торос / Торос-Дъбен/ LOV 1253“ (стар № 10347) – от км 0+000 до км 6+700 - 6,7 км, OБEM И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА - За всеки пътен участък се представя самостоятелна документация. ЧАСТ „ПЪТНА”; ЧАСТ „ГЕОДЕЗИЯ"; ЧАСТ „ГЕОЛОГИЯ"; ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА"; ЧАСТ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА”; ЧАСТ „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ”; ЧАСТ „ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДАЦИТЕ“.УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР по смисъла на Закона за устройството на територията при изпълнение на СМР.
Критериите по-долу
 
ДА общ срок за изпълнение на проектирането /в календарни дни/    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/10/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Услугата се очаква да се финансира със средства по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г., подкрепена от ЕЗФРСР.

II.2) Описание 1

Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и п 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71320000      GC22
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Община Луковит, гр. Луковит

Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на ул.“Симов дол“ (от ОК М до ОК 29 и от ОК 29 до п.т.41- 850 м.л.) и ул. “Кирил и Методий“ (от ОК 342 (ул. “Гео Милев“) до ОК 609 - 1280 м.л.) в гр. Луковит, община Луковит”, за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.OБEM И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА - За всеки пътен участък се представя самостоятелна документация. ЧАСТ „ПЪТНА”; ЧАСТ„ГЕОДЕЗИЯ"; ЧАСТ „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ”; ЧАСТ „ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДАЦИТЕ“; Част: Организация и безопасност на движението.УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР по смисъла на Закона за устройството на територията при изпълнение на СМР.
Критериите по-долу
 
ДА общ срок за изпълнение на проектирането /в календарни дни/    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
110000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/10/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Услугата се очаква да се финансира със средства по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г., подкрепена от ЕЗФРСР.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП)
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Валидна застраховка за «Професионална отговорност» по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

По обособена позиция 1: 1) СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ, КОИТО СА ИДЕНТИЧНИ ИЛИ СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА. 2) Списък на технически лица, които ще участват при изпълнение на поръчката. Участникът следва да посочи професионалната компетентност на лицата, които отговарят за извършването на услугата. Прилага се и декларация за ангажираност от всяко едно от лицата. По обособена позиция 2:1) СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ, КОИТО СА ИДЕНТИЧНИ ИЛИ СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА. 2) Списък на технически лица, които ще участват при изпълнение на поръчката. Участникът следва да посочи професионалната компетентност на лицата, които отговарят за извършването на услугата. Прилага се и декларация за ангажираност от всяко едно от лицата.

По обособена позиция 1: 1)Участникът да има опит в предоставянето на услугата – проектиране, като да е изпълнил поне една услуга, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под услуги идентични с предмета на обществената поръчка следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция и рехабилитация на пътища. Под услуги сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект за изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища. 2) Участникът следва да предложи екип от минимум 7 специалисти, които ще извършат проектирането и ще участват при осъществяването на авторския надзор. Предложените експерти трябва да притежават актуални документи за пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации и минимум 3г. опит в областта на проектиране и/или осъществяване на авторски надзор. Проектантите следва да бъдат по части, както следва: Част ГЕОДЕЗИЯ - Проектант с Пълна проектантска правоспособност Част ПЪТНА - Проектант с Пълна проектантска правоспособност Част ГЕОЛОГИЯ - Проектант с Пълна проектантска правоспособност Част КОНСТРУКТИВНА - Проектант с Пълна проектантска правоспособност
Част ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА - Проектант с Пълна проектантска правоспособност Част ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ - Проектант с Пълна проектантска правоспособност Част ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ - Проектант с Пълна проектантска правоспособност Участникът трябва да посочи за всяка от частите на проекта лица (един експерт може да съвместява две позиции от изискуемия експертен екип). Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. По обособена позиция 2:1) Участникът да има опит да предоставя услугата – проектиране, като да е изпълнил поне една услуга, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под услуги идентични с предмета на обществената поръчка следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на улична мрежа. Под услуги сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект за изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на улична мрежа. 2) Участникът следва да предложи екип от минимум 5 специалисти, които ще извършат проектирането и ще участват при осъществяването на авторския надзор. Предложените експерти трябва да притежават актуални документи за пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации и минимум 3г. опит в областта на проектиране и/или осъществяване на авторски надзор. Проектантите следва да бъдат по части, както следва: Част ГЕОДЕЗИЯ - Проектант с Пълна проектантска правоспособност Част ПЪТНА - Проектант с Пълна проектантска правоспособност Част ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ - Проектант с Пълна проектантска правоспособност Част ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ - Проектант с Пълна проектантска правоспособност Част ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Предвид факта, че настоящата обществена поръчка е открита преди приемане на нормативните документи, свързани с реализирането на проекта, предмет на поръчката, за целите на изпълнението на настоящата поръчка: възникнали след откриването на процедурата правила и указания на Управляващия орган на „ПРСР 2014-2020 г.”, които поставят клаузи от изготвения проект на договор в противоречие с тях или клаузи от проекта на договор уреждат по различен начин отношенията между страните, имат предимство пред клаузите на настоящата документация и договор. В този смисъл възникването на нови правила и условия в нормативен документ, договорът за безвъзмездна финансова помощ, както и всякакви други документи и указания от УО, свързани с размера на цената по проекта на договор, начина на плащане, начина на отчитане, както и всякакви други условия от настоящата процедура, продиктувани от новите правила се считат за основание за промяна на сключения договор по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП (в сил
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/07/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/07/2016 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Община Луковит, ул. Възраждане № 73

На публичното заседание по отваряне на офертите могат да присъстват участниците в продедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

На основание чл.10, ал.2 от ЗОП, Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Гаранцията за изпълнение на всеки договор е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Община Луковит
ул. Възраждане № 73
Луковит 5770 България
lukovit@lukovit.bg +359 69752464
www.Lukovit.bg +359 69752014

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/06/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва