Деловодна информация
02709ТП ДГС ПЛЕВЕН
2306 31/05/2016 (дд/мм/гггг)
не
02709-2016-0078 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛЕВЕН ПРИ СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ВРАЦА 2016174760054
ул. Сан Стефано № 37
Плевен BG314 5800 България
Живко Белев +359 064840190
dlpleven@abv.bg +359 064837592

Интернет адрес/и

www.dgs-pleven.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии държавна собственост

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Поддръжка на компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Плевен
50320000      
Услуги

Поддръжка на компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Плевен, включваща следната компютърна техника :
- 15 бр. компютри;
- 12 бр. принтери;
- 1 бр. лаптоп;
- 2 бр. UPS;
- 2 бр. копирни машини;
- 2 бр. скенери;
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
15000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Административна сграда на ТП ДГС Плевен

Поддръжка и ремонт на следната компютърна техника :
-15 бр. компютри;
-12 бр. принтери;
-1 бр. лаптоп;
-2 бр. UPS;
-2 бр. копирни машини
- 2 бр. скенери;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

МИНИМАЛНИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА
1.Да бъде представен съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП (чрез единен европейски документ за обществени поръчки – чрез ЕЕДОП). В случай, че кандидатът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП.
2.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 59, ал.6 от ЗОП).
3.Участникът следва да разполага с минимум едно техническо лице, което да притежава професионална квалификация за изпълнението на поръчката.
ИЗИСКВАНЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Всяка оферта се изготвя по приложения в документацията Образец № 1 и към нея се прилагат:
1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В случай, че кандидатът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП.
2.Техническо предложение – Образец № 2, съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
г) декларация за срока на валидност на офертата;
д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
е) декларация - списък на обектите , които кандидатът притежава .
3. Ценово предложение - Образец № 3, съдържащо предложението на участника относно цената за изпълнение на поръчката по всеки от показателите, включени в методиката за оценка на офертите.
Важно: Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който се поставя в общия плик с офертата!
4. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника – поставя се в началото на офертата.
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА
ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Възложителят определя изпълнителя на поръчката въз основа на оценка на офертите по критерий икономически най-изгодна оферта, включваща цената за вложен труд /човекочас – часова ставка/ при извършване на сервизно обслужване и ремонт на техниката и цената на вложените резервни части, материали и консумативи, изразена чрез формулата: К = К1 + К2, където:
К - комплексната оценка на предложението на кандидата;
К1 - Предложената от кандидата цена за вложен труд (човекочас) при извършване на сервизно обслужване и ремонт на техниката – максимален брой точки - 80 т.; Цената следва да число различно от 0 и не по-голямо от 15.
К2 - Предложения от кандидата процент отстъпка спрямо цената на вложените резервни части, материали и консумативи - максимален брой точки - 20 т.; Процента следва да е цяло число, различно от 0.
* Система за определяне на точките по критерии К1 и К2, : Кандидатът предложил най-висок % (процент) отстъпка получава максимален брой точки за съответния критерии. Точките на останалите кандидати се определят по следната формула:
К1 = Предложената най-ниска цена X 80
Предложената от кандидата цена
К2 = Предложения от кандидата % отстъпка X 20
Предложения най-висок % отстъпка
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма изискване

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Съгласно утвърдената конкурсна документация

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/06/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/06/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Плевен, ул. Сан Стефано № 37, административна сграда ТП ДГС Плевен

Живко Белев
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Комисия за защита на конкуренцията
1000
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.3) Подаване на жалби

част 6, глава 27, 1л. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/05/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва