Деловодна информация
00808
92012 27/05/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
27/05/2016 (дд/мм/гггг)
00808-2016-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 000695096
бул. Д-р Г. М. Димитров №52А
София BG 1797 България
Ясен Такев +359 28929753
Yasen.Takev@damtn.government.bg +359 29861707

Интернет адрес/и

www.damtn.government.bg

http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
ДА http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на автомобили за нуждите на ДАМТН
34111200      
Доставки

Доставка на на двадесет и четири високопроходими автомобила в три обособени позиции
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
667000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

високопроходими автомобили къса база 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34111200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

гр.София

доставка на седем броя високопроходими автомобили с къса база
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
128000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
4

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

доставка на високо проходими автомобила дълга база 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34111200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

гр.София

Доставка на шеснадесет високо проходими автомобила дълга база
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
484000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
4

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

доставка на високо проходим лекотоварен автомобил тип пикап 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34111200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

гр.София

Доставка на един високо проходим лекотоварен автомобил
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
55000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
4

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя изискване към икономическото и финансово състояние на участника.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

2.1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението или офертата най-малко 2 /две/ доставки с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка.
Под “сходен или идентичен с предмета на настоящата обществена поръчка” се разбира: изпълнение на дейности по доставка на нови, неупотребявани автомобили.
2.2. Участникът трябва да е осигурил мрежа от не по-малко от 15 броя автомобилни сервизни бази в 15 различни града на територията на страната, като поне една от посочените сервизни бази е на територията на гр. София-град. Сервизните бази трябва да са оторизирани от производителя на предлаганите автомобили или да осигуряват запазване на гаранцията на автомобила след извършване на ремонт в тях. За изпълнение на изискването, той може да използва ресурсите на трети лица, като докаже, че те ще са на разположение за целия срок на гаранционна поддръжка.
2.3. Участникът в процедурата следва да изпълни изисквания за качество, задължителни, минимални и специфични изисквания съгласно действащи норми, стандарти и добри практики, както следва:
2.3.1. Производителят да има внедрена система за управление на качеството на ISO 9001:2008 или еквивалент с предметен обхват производство на моторни превозни средства;
2.3.2. Участникът да има внедрена система за управление на качеството на ISO 9001:2008 или еквивалент с предметен обхват доставка и сервизно поддържане на моторни превозни средства;
3.3.3. Участникът да е официален вносител или представител на фирмата производител на съответната марка за България.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/07/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/07/2016 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

град София бул. Д-р Г. М. Димитров №52А

Офертите ще се отворят от длъжностните лица назначени с заповед на възложителя
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбата може да се подава в десет дневен срок от изтичане на пет дневния срок по чл.100 ал.5 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/05/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва