Деловодна информация
00579
08 04-608 26/05/2016 (дд/мм/гггг)
не
00579-2016-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Струмяни 000024713
2825, Струмяни, Благоевград, пл.7- ми Април 1
с.Струмяни BG413 2825 България
Василка Панкова +359 07434-3022
strumyani_oba@yahoo.com +359 07434-3105

Интернет адрес/и

www.strumyani.org

http://strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на обособени позиции
15000000      
Доставки

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на хранителни продукти и перилни и миещи препарати за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни”, разделена на следните обособени позиции:
1: Мляко и млечни продукти;
2: Месо и местни изделия:
3: Плодове и зеленчуци;
4: Консерви;
5: Разни хранителни продукти – захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др;
6: Хляб и хлебни изделия;
7: Перилни и миещи препарати и консумативи.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
221900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Мляко и млечни продукти 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

ДСП - Струмяни, ОДЗ - Микрево и ДВХПР - Раздол

ПРЯСНО МЛЯКО – ПАСТЬОРИЗИРАНО ЛИТЪР 3-3,6 % БДС -7 000 литра
КИСЕЛО МЛЯКО /0,400/ 3,6% БДС- 12 800 броя
КРАВЕ СИРЕНЕ БДС - 1 200 кг.
КАШКАВАЛ – ТИП ВИТОША БДС- 280 кг
МАСЛО /0,125/ от сурово мляко - 1 850 броя
МАРГАРИН /0,250/- 1 450 броя
БОЗА / 2 ЛИТРА/- 1 000 броя
ИЗВАРА /0,500/ БДС - 470 броя
ПРЯСНО МЛЯКО – ПАСТЬОРИЗИРАНО /ЛИТЪР/ 2 % - 2 820 литра
КИСЕЛО МЛЯКО /0,400 / 2 % БДС- 2 750 броя
Критериите по-долу
 
ДА 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2)    20%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
35000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Месо и месни продукти 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

ДСП - Струмяни, ОДЗ - Микрево и ДВХПР - Раздол

КАЙМА – СМЕС /40%СВИНСКО МЕСО И 60% ТЕЛЕШКО МЕСТО/ БДС КГ 2 300
ПИЛЕШКИ БУТЧЕТА – ОХЛАДЕНИ НА РЕД КГ 1 500
НАДЕНИЦА КГ 500
ПИЛЕТА /СТАНДАРТНИ, ОХЛАДЕНИ/ КГ 1 400
СВИНСКО МЕСТО – БУТ - ОБЕЗКОСТЕН КГ 2 700
ШПЕК САЛАМ /КГ/ КГ 120
КРЕНВИРШИ – ПИЛЕШКИ /КГ/ КГ 200
ТЕЛЕШКО МЕСТО - ТРУПНО КГ 35
ТЕЛЕШКО МЕСО – БУТ - ШОЛ КГ 25
АГНЕШКО МЕСО - ТРУПНО КГ 45
КЮФТЕ /0,060/ БР 11 800
КЕБАПЧЕ /0,060/ БР 3 800
РИБА СКУМРИЯ С ГЛАВИ /0,400-0,600/ КГ 730
РИБА ХЕК /ЧИСТЕНА, БЕЗ ГЛАВИ/ КГ 780
ПАСТЕТ – ПТИЧИ /КОНСЕРВА 0,180/ БР 150
ПАСТЕТ – СВИНСКИ / 0,180 КОНСЕРВА/ БР 1 200
ПИЛЕШКИ ДРОБ КГ 180
БЯЛА РИБА - ФИЛЕ КГ 400
Критериите по-долу
 
ДА 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2)    20%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
65000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Плодове и зеленчуци 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

ДСП- Струмяни, ОДЗ - Микрево и ДВХПР - Раздол

КАРТОФИ КГ 10 900
КРОМИД – ЛУК /СТАР/ КГ 5 770
КРОМИД – ЛУК /ЗЕЛЕН/ БР 950
ЗЕЛЕ КГ 8 200
ЧУШКИ КГ 2 450
МОРКОВИ КГ 2 870
ДОМАТИ КГ 2 850
КРАСТАВИЦИ КГ 3 950
МАРУЛЯ БР 1 600
ЯБЪЛКИ КГ 10 500
ПОРТОКАЛИ КГ 5 750
БАНАНИ КГ 3 450
ДИНИ КГ 3 500
ГРОЗДЕ КГ 1 800
ЛИМОНИ КГ 205
МАНДАРИНИ КГ 5 000
КАЙСИИ КГ 1 600
ЧЕРЕШИ КГ 3 100
ПРАСКОВИ КГ 1 800
СПАНАК КГ 820
ТИКВА - БЯЛА КГ 840
ПАТЛАДЖАН КГ 1 200
ПРАЗ КГ 17 000
ЧЕСЪН КГ 95
ЗЕЛЕН ФАСУЛ КГ 600
КАРТОФИ - ПРЕСНИ КГ 650
КРУШИ КГ 1 900
МАГДАНОЗ /100ГР./ ВРЪЗКА БР 2 140
ЯГОДИ КГ 860
ПЪПЕШИ КГ 2 850
ОРЕХИ КГ 25
КИВИ КГ 1 850
СУШЕНИ ПЛОДОВЕ КГ 50
КОПЪР / 100 ГР./ ВРЪЗКА БР 1 150
ТИКВА - ЗЕЛЕНА КГ 550
Критериите по-долу
 
ДА 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2)    20%
Цена
605
II.2.6) Прогнозна стойност
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Консерви 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15897200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

ДСП - Струмяни, ОДЗ - Микрево и ДВХПР - Раздол

ДОМАТИ /0,680/ БР 1 550
ГЮВЕЧ /0,680/ БР 512
ПАПРИКАШ /0,680/ БР 530
ЛЮТЕНИЦА /0,310/ Браншови стандарт 01.2011г. БР 450
ЗЕЛЕН ФАСУЛ /0,680/ БР 6 720
ГРАХ /0,680/ БР 6 720
КИСЕЛИ КРАСТАВИЧКИ /0,680/ БР 580
КОНФИТЮР /0,310/ 60 % плод БР 820
МАРМАЛАД /0,310/ БР 120
СЛАДКО /0,310/ 60 % плод БР 220
МЕД /0,400-0,450/ БР 120
КОМПОТ – ПРАСКОВИ /0,680/ БР 720
КОМПОТ – КАЙСИЯ /0,680/ БР 720
ПУНШ /ПЛОДОВ/ - 3Л БР 360
НЕКТАР – ПЛОДОВ /0,500/ БР 480
САЛАТА – ТУРШИЯ /3КГ/ БР 144
ДОМАТЕНО ПЮРЕ /0,680/ БР 1 340
ГЪБИ /0,680/ БР 500
ЗЕНЧУКОВ СОК БР 360
БЕЗАЛКОХОЛНО КЕН БР 420
Критериите по-долу
 
ДА 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2)    20%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, варива, замръзени продукти и др. 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

ДСП - Струмяни, ОДЗ - Патиланци и ДВХПР - Раздол

ЯЙЦА /0,040/ М БР 3 200
ЯЙЦА /0,050/L БР 28 000
СТАР БОБ /КГ/ КГ 970
ЛЕЩА /0,500/ БР 1 220
ОРИЗ – БЪЛГАРСКИ /КГ/ КГ 1 120
ПШЕНИЦА /0,500/ БР 530
КУСКУС /0,400/ БР 1 150
МАКАРОНИ /0,400/ БР 1 250
ЮФКА /0,400/ БР 750
ГРИС /0,500/ БР 610
ФИДЕ /0,400/ БР 880
ТОЧЕНИ КОРИ /0,500/ БР 220
НИШЕСТЕ – ЯГОДА /70ГР./ БР 1 250
НИШЕСТЕ – ВАНИЛИЯ /70ГР./ БР 1 700
НИШЕСТЕ – МАЛИНА /70ГР./ БР 2 450
НИШЕСТЕ – ШОКОЛАД /70ГР./ БР 800
БРАШНО – БЯЛО /1КГ/ БДС КГ 3 570
ЗАХАР /1КГ/ КГ 3 900
ПУДРА ЗАХАР /0,500/ БР 130
ОЦЕТ /0,700Л/ БР 260
ОЛИО /1Л/ БРАНШОВИ СТАНДАРТ 01/2014 БР 6 730
ХАЛВА /1КГ/ БР 200
ОБИКНОВЕНИ ВАФЛИ БР 4 000
МЕДЕНКИ /60ГР/ БР 2 000
СУХА ПАСТА /30ГР/ БР 2 240
ОБИКНОВЕНИ БИСКВИТИ /0,130/ БР 2 500
ЛОКУМ /0,140/ БР 100
ШОКОЛАД МЛЕЧЕН /100ГР./ БР 1 120
ЧАЕНИ БИСКВИТИ 0,150 БР 1 050
ШОКОЛАДОВИ ВАФЛИ – ЛУКСОЗНИ БР 240
ЧЕРВЕН ПИПЕР /80ГР/ БР 1 400
ВАНИЛИЯ /2ГР/ БР 4 600
СОДА БИКАРБОНАТ /80ГР/ БР 130
МАЯ /0,500КГ/ БР 5
МАЯ СУХА – ПАКЕТЧЕТА /11ГР/ БР 300
БАКПУЛВЕР /10ГР/ БР 170
КАКАО /0,300/ БР 340
ДАФИНОВ ЛИСТ /8ГР/ БР 900
ЧЕР ПИПЕР – МЛЯН /10ГР/ БР 650
ЧУБРИЦА /10ГР/ БР 1 650
СОЛ ГОТВАРСКА /1КГ/ КГ 2 100
ДЖОДЖЕН /10ГР/ БР 500
СУХИ РАЗТВОРИМИ СОКОВЕ ПАК. /10ГР/ БР 450
МАСЛИНИ КГ 80
ЧАЙ – КУТИЯ /20 ПАКЕТЧЕТА ПО 1,5 ГР/ БР 290
ТОРТИЧКИ /130ГР/ БР 9 300
ТЕЧЕН ШОКОЛАД /0,500/ БР 1 660
ЛИМОНОВ СОК – КОНЦЕНТРАТ /0,260/ БР 84
СЛАДОЛЕД – КУТИЯ, ВАНИЛИЯ /0,250ГР./ БР 740
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - ЖИТО КГ 40
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ – ОВЕСЕНИ ЯДКИ КГ 170
КРАВЕ МАСЛО 0,125ГР. БР 1 120
МАРГАРИН 0,250 ГР БР 1 150
КАНЕЛА БР 460
СПАГЕТИ 0,400 КГ БР 240
ГАЛЕТА КГ 30
БИШКОТИ /0,100ГР/ БР 610
ЗАМРАЗЕН ЗЕЛЕН БОБ КГ 220
ЗАМРАЗЕН ГРАХ КГ 220
КРОАСАНИ БР 720
ЗАМРАЗЕН СПАНАК КГ 100
МЮСЛИ КГ 50
ДИЕТИЧЕН ШОКОЛАД БР 120
ТОЧЕНИ КОРИ /1 КГ/ БР. 200
Критериите по-долу
 
ДА 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2)    20%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
45000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Хляб и хлебни изделия 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15810000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

ДСП- Струмяни, ОДЗ - Микрево и ДВХПР - Раздол

ХЛЯБ /0,750, БЯЛ, НАРЯЗАН/ БР 26 300
БАНИЦА /0,180/ БР 2 100
КИФЛА /0,180/ БР 1 740
СИРЕНКА /0,180/ БР 240
ПИЦА /0,200/ БР 1 500
КРЕМВИРШКИ /0,200/ БР 1 500
КОЗУНАК /0,500/ БР 920
ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ /0,650-0,750/ БР 960
ТИПОВ ХЛЯБ /0,650-0,750/ БР 4 860
ХЛЯБ, ПРОИЗВЕДЕН ПО БДС – ЗА УЧЕНИЦИ БР 2 750
Критериите по-долу
 
ДА 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2)    20%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
18900      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Перилни и миещи препарати и консумативи 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

ДСП-Струмяни, ОДЗ - Микрево и ДВХПР - Раздол

ПРАХ ЗА РЪЧНО ПРАНЕ /0,750/ БР 100
ПРАХ /1 КГ/ КГ 350
ОБИКНОВЕНА БЕЛИНА /1 ЛИТЪР/ - ДЕЗИНФЕКТАНТ Л 2 700
БЕЛИНА ЗА ПЕРАЛНИ МАШИНИ /0,900Л/ БР 350
ВЕРО /1 ЛИТЪР/ Л 1 560
ТЕЧЕН САПУН – ПОМПА /0,400/ БР 800
ТЕЧЕН САПУН / 1 ЛИТЪР/ ПЪЛНИТЕ БР 30
ВЕРО /0,500/ - ГЕЛ БР 60
ТОАЛЕТЕН САПУН /0,125/ БР 1 800
ГЪБИ ЗА МИЕНЕ НА ЧИНИИ - МАЛКИ БР 850
ГЪБИ ЗА МИЕНЕ НА ЧИНИИ - ГОЛЕМИ БР 600
ТЕЛЧЕТА – НЕРЪЖДАЕМИ НА БРОЙКА БР 460
ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ НА ПРАХ ЗА КУХНЕНСКИ УРЕДИ /0,500/ БР 210
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА РЪЖДА /0,500/ БР 76
БРОНЗ /0,100/ БР 120
КРУШКИ – ОБИКНОВЕНИ /60;100- ВАТА/ БР 700
МЕТЛИ /ОБИКНОВЕНИ/ БЕЗ ДРЪЖКИ БР 70
МЕТЛИ С ДРЪЖКИ /ПЛАСМАСОВИ/ БР 260
ПАРЦАЛ С ДРЪЖКА БР 400
ПРЕПАРАТ ЗА СТЪКЛО – 0,500 МЛ БР 218
ХЛОРНА ВАР /КГ/ КГ 20
ОМЕКОТИТЕЛ /1 ЛИТЪР/ Л 280
ЧЕТКИ ЗА ПОД БР 100
ЧЕТКИ ЗА МИЕНЕ НА ПРОЗОРЦИ БР 70
АРОМАТИЗАТОРИ ЗА ВЪЗДУХ/250ГР.СПРЕЙ/ БР 250
СОДА КАУСТИК НА КРИСТАЛИ /КГ/ КГ 30
САНИФОРТ /ХАПЧЕТА ОПАКОВКА 1 КГ – 100 БР./ КУТИЯ 50
ПРЕПАРАТ ЗА ОТПУШВАНЕ НА МИВКА /0,800/ БР 170
АРОМАТИЗАТОРИ ЗА ТОАЛЕТНИ ЧИНИИ БР 570
ГИДОРИИ /МАЛКИ, КОМПЛЕКТ ОТ 3 БР/ БР 240
КОФИ – ПЛАСМАСОВИ С ЦЕДКА БР 80
КОФИ - АЛУМИНИЕВИ БР 40
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПОД И ПОДОВИ НАСТИЛКИ Л 1 700
ТОРБИ ЗА СМЕТ МАЛКИ – 20Л. БР 450
ТОРБИ ЗА СМЕТ СРЕДНИ – 35 Л. БР 6 000
ТОРБИ ЗА СМЕТ ГОЛЕМИ - /80Л-120Л/ БР 5 600
ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ – ОБИКНОВЕНА ДВУПЛАСТОВА В ПАКЕТ ПО 4 БР. БР 4 300
ДАМСКИ ПРЕВРЪЗКИ /ПАКЕТ 10 БР./ ПАКЕТ 380
ЕДНОКРАТНИ ПОКРИВКИ /ГОЛЕМИ/ БР 6 350
ВЛАЖНИ КЪРПИ /ГОЛЯМА ОПАКОВКА/ БР 300
НОСНИ КЪРПИ /СТЕК 10 БР./ СТЕК 120
БОЯ ЗА КОСА /100ГР/ БР 550
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТОАЛЕТНИ – ТЕЧЕН /0,750/ БР 900
ПРАХ ЗА АВТОМАТИЧНА ПЕРАЛНЯ 2,5 КГ БР 190
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТОАЛЕТНИ НА ПРАХ БР 50
ПРЕПАРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕТЕ /0,500/ БР 185
КИСЛОЛ БР 166
САЛФЕТКИ /1 ОПАКОВКА Х250 БР/ ОПАК. 420
ЕДНОКРАТНИ ЧАШКИ /1 СТЕК Х50 БР/ БР 6 060
ЕДНОКРАТНИ ЧИНИЙКИ /РАЗМЕР 20-27/ БР 4 600
КЕСИЙКИ ЗА ЧИНИЙКИ /ОПАКОВКА -100БР/ ОПАК. 230
ШАМПОАН – 1 ЛИТЪР БР 390
ТЕСТ – ГЕЛ 0,400 БР 3 670
ПРАХООБРАЗЕН ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КУХНЕНСКИ ПРИБОРИ /0,500/ БР 90
ДЕЗИНФЕКТАНТ С ИЗБЕЛВАЩО ДЕЙСТВИЕ – ТЕЧЕН 1 ЛИТЪР БР 420
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ФУРНИ 1 ЛИТЪР БР 100
ДОМАКИНСКИ РЪКАВИЦИ БР 50
ЕДНОКРАТНИ РЪКАВИЦИ БР 300
МЕТЛИ /ОБИКНОВЕНИ/ С ДРЪЖКИ БР 50
ПЛАСМАСОВИ КОШОВЕ ЗА ОТПАДЪЦИ С КАПАК БР 25
МЕТЛИ БЕЗ ДРЪЖКИ / ПЛСМАСОВИ/ 100
ПАРЦАЛ БЕЗ ДРЪЖКА БР 200
ДРЪЖКИ ЗА МЕТЛИ И ПАРЦАЛИ БР 50
ОБЕЗМАСЛИТЕЛ 1 ЛИТЪР СПРЕЙ БР 100
ТЕЧЕН САПУН 5 ЛИТРА БР 40
ПРЕПАРАТ ЗА МЕБЕЛИ Л 36
Критериите по-долу
 
ДА 2. Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на доставените продукти при рекламация от възложителя (П2)    20%
Цена
60%
II.2.6) Прогнозна стойност
13000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците в процедурата следва да са вписани в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, а за чуждестранните лице – аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят поставя следното изискване: Участникът да е реализирал общ оборот, включително и оборот в сферата на поръчката (съответната обособена позиция) за последните три години равен или по-голям от стойността на максималната прогнозна стойност на съответната обособена позиция.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да разполага с
- минимум един обект за производство и/или търговия на едро с храни регистриран по реда на чл. 12, ал. 10 от Закона за храните (само за участниците, които предлагат оферти по първите шест обособени позиции); минимум два регистрирани автомобила, единият от които да е с хладилна камера, за които да са издадени валидни разрешителни за превоз на името на участника съгласно изискванията на БАБХ/ОБДХ, а за автомобила с хладилна камера и регистрация съгласно чл. 7 от Закона за ветеринарно медицинската дейност (само за участниците, които предлагат оферти по обособени позиции „мляко и млечни продукти” и „месо и местни продукти”); ползва минимум едно складово помещение, хладилна техника или хладилни помещения, поддържащи необходимата за съхранение на хранителните продукти температура; участникът да е изпълнил минимум един договор с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните три години, включително стойностите, датите и контрагентите; участникът да разполага с наличен персонал.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/06/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/06/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

с.Струмяни, пл.7 - ми Април 1, зала на общински съвет

Василка Панкова - ст. експерт
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Краен срок - 06.06.2016г.за жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация; десет дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/05/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва