ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование: БДЖ - Пътнически превози ЕООД
Вид: Секторен
Партиден номер в РОП: 1605
 
ПОРЪЧКА
Обект на поръчката: Услуги
Предмет: Обществената поръчка включва извършване на: Рециклиране на 8 /осем/ броя пътнически вагони, собственост на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД" и е делима на осем обособени позиции, както следва: -Обособена позиция № 1 - рециклиране на вагон № 5152 6080 556-6 с прогнозна стойност в размер до 180 096,00 лв. без ДДС; -Обособена позиция № 2 - рециклиране на вагон № 5152 6080 561-6 с прогнозна стойност в размер до 338 746,00 лв. без ДДС; -Обособена позиция № 3 - рециклиране на вагон № 5152 6080 571-5 с прогнозна стойност в размер до 394 922,00 лв. без ДДС; -Обособена позиция № 4 - рециклиране на вагон № 5152 6080 576-4 с прогнозна стойност в размер до 560 148,54 лв. без ДДС; -Обособена позиция № 5 - рециклиране на вагон № 5152 6080 592-1 с прогнозна стойност в размер до 560 148,54 лв. без ДДС; -Обособена позиция № 6 - рециклиране на вагон № 5152 6080 602-8 с прогнозна стойност в размер до 705 312,97 лв. без ДДС; -Обособена позиция № 7 - рециклиране на вагон № 5152 6080 603-6 с прогнозна стойност в размер до 705 312,97 лв. без ДДС; -Обособена позиция № 8 -рециклиране на вагон № 5152 6080 617-6 с прогнозна стойност в размер до 705 312,97 лв. без ДДС.
Прогнозна стойност: 4150000 BGN
 
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП: 01605-2020-0025
Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие
Решение за откриване на процедурата: № 31 от 08.05.2020 г. 
 
СТАНОВИЩЕ
Прилагано правно основание: Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Изисквания на ЗОП:
- поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради липса на конкуренция, дължаща се на технически причини;
- не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.
 
Представени от възложителя мотиви и доказателства:
В Агенцията по обществени поръчки (АОП) е постъпило Решение № 31 от 08.05.2020 г. на управителя и на прокуриста на „БДЖ – Пътнически превози“ (БДЖ – ПП) ЕООД за откриване на процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание на чл. 138, ал. 1, във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗОП.
Според поле IV.7) на решението, прогнозната стойност на поръчката е 4 150 000 лв. без ДДС.
В поле V.1) на същия документ е записано, че съгласно чл. 65, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) при сключване на договор на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 ЗОП, при един поканен участник, възложителят може да не прилага покана за участие в процедурата, като посочва необходимата информация в решението за нейното откриване. Конкретно лице, което се кани за участие в договарянето не е отбелязано. Данни за него се съдържат в поле VII.1) на решението, където в подточка III.1. - Място за предаване и рециклиране на вагоните, се изисква да е на територията на Изпълнителя: Вагонен завод, гр. Дряново, а в поле V.1) е посочено, че пътническите вагони са с местонахождение „ВЗ Интерком“ АД.
В подкрепа на изложените мотиви са приложени файлове с наименования: „Taliga chertezh 1“; „Taliga chertezh 2“ и „Taliga chertezh 3“; под формата на чертежи. Съгласно придружителното писмо, те са част от общо 600 броя чертежи, които поради големия си обем е обективно невъзможно да бъдат изпратени, а и не следва да бъдат разпространявани, тъй като представляват търговска тайна.
 
Извършени проверки от АОП в електронни публични регистри (когато е приложимо):
В решението за откриване на процедурата се посочва, че „Вагонен завод Интерком“ ООД е изпълнител по предходен договор от 14.04.2009 г. със същия предмет. При извършена проверка в Регистъра на обществените поръчки не се открива информация за проведена от възложителя процедура с предмет, рециклиране или ремонт на пътнически вагони.
 
Изводи:
С разглежданата процедура се възлагат услуги, свързани с рециклиране на осем на брой пътнически вагони, със срок до 21.12.2020 г. Обществената поръчка е разделена на осем обособени позиции, за рециклирането, ремонта и въвеждането в експлоатация на всеки един от вагоните.
В мотивите за избора на процедура се посочва, че изпълнител, различен от поканеното дружество, не би могъл да извърши предвидените в предмета дейности. Като аргумент за това се посочва, че вагоните са с местонахождение във „ВЗ – Интерком“ АД и се намират в различно техническо състояние. Отбелязва се също, че „Вагонен Завод - Интерком” ООД, в качеството му на изпълнител по предходен договор от 14.04.2009 г. със същия предмет, е разработил свое специфично „ноу-хау”, създал е индивидуални ремонтни способи за отделните видове ремонтно-възстановителни операции и е изготвил необходимата техническа документация, която стриктно съблюдава изискванията на възложителя, отразени в представената „Технология на рециклиране” и „Приложими норми и производствени стандарти”. Допълва се, че техническото състояние на вагоните, предмет на настоящата обществена поръчка, не позволява самостоятелното им преместване. Изразява се становище, че с оглед на изложените мотиви, възложителят следва да проведе процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание чл. 138, ал. 1, във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗОП, тъй като е налице предвиденото в разпоредбата условие за „липса на конкуренция поради технически причини”.
Приложените доказателства са под формата на 3 броя чертежи, които съдържат данни, че са изготвени през 1997 г. от унгарско предприятие и са с наименования: „Греда надресорна“ – 2 броя и „Рама на талига“ – 1 брой. В левия долен ъгъл на всеки от чертежите има положен щемпел с надпис „Вагонен завод – Интерком“ гр. Дряново, с инвентарни номера Р-494/21.05.2003 г. за Греда надресорна и Р-420/20.05.2003 г. за Рама на талига, което единствено установява, че железопътно-вагонните елементи са заприходени към вагонния завод в гр. Дряново. В преписката не са предоставени документи, свързани с изнесената в мотивите информация, че визираните осем броя пътнически вагони, собственост на възложителя се намират именно на територията на “ВЗ Интерком“ ООД, гр. Дряново, както и че техническото им състояние не позволява тяхното преместване. В тази връзка, тезата на възложителя, че не е възможно преместването им, не е доказана. В допълнение, в мотивите за избора на процедура се коментира изготвена от „ВЗ Интерком” ООД техническа документация, при изпълнението на предходен договор от 14.04.2009 г. със същия предмет. Според възложителя, визираното дружество е разработило свое „ноу-хау”, създало е индивидуални ремонтни способи за отделните видове ремонтно-възстановителни операции и е изготвил техническа документация. Доколкото доказателства в подкрепа на изложените твърдения не са представени, в т.ч. и договорът от 2009 г. за рециклиране на пътнически вагони, то аргументите по отношение притежанието на специфични технически знания и възможности в полза на лицето изпълнител, придобити в резултат на изпълнението на предходен договор с идентичен предмет, също остават необосновани.
С оглед на изложеното, за законосъобразното прилагане на избраното правно основание, „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД следва да разполага с относими доказателства, които да установяват местонахождението на осемте пътнически вагони, предмет на рециклиране и невъзможността за тяхното самостоятелно преместване, поради техническото им състояние. В допълнение, възложителят следва да може да докаже, че поканеното за изпълнител дружество притежава технология и документация, която да му позволява да извърши на място необходимите дейности по рециклиране и ремонт на вагоните.
С оглед на коментираните неизяснени аспекти и липсата на достатъчна информация, не може да се изведе заключение, че възлаганата поръчка е ограничена до конкретен изпълнител по технически причини, т.е. не съществува друга алтернатива или заместител за изпълнение на дейностите и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване параметрите на поръчката (чл. 79, ал. 2 от ЗОП).

* Забележка: Съгласно чл. 229, ал. 2 от ЗОП с контрола по чл. 233 от ЗОП се оказва методическа помощ за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки. Когато законосъобразното прилагане на избраното правно основание не е безспорно доказано при контрола и процедурата завърши със сключване на договор, АОП уведомява органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП (чл. 135, ал. 3 от ППЗОП).