ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование: Градски транспорт ЕАД - Варна
Вид: Секторен
Партиден номер в РОП: 1389
 
ПОРЪЧКА
Обект на поръчката: Доставки
Предмет: Касае се за доставка чрез покупка на вече изградено и използващо се оборудване за газозарядна станция на природен газ, състоящо се от следните елементи: механичен компресор, резервоар за съхранение на газ, автоматичен дозатор (газоколонка) – 2 бр., изсушител, компресорно помещение.
Прогнозна стойност: 230000 BGN
 
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП: 01389-2019-0008
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Решение за откриване на процедурата: № 16 от 15.11.2019 г. 
 
СТАНОВИЩЕ
Прилагано правно основание: Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Изисквания на ЗОП:
- поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради липса на конкуренция, дължаща се на технически причини;
- не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.
 
Представени от възложителя мотиви и доказателства:
В Агенцията по обществени поръчки (АОП) е постъпило Решение № 16 от 15.11.2019 г. на изпълнителния директор на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна за откриване на процедура на пряко договаряне на основание чл. 182, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗОП.
В поле IV.7) от решението се посочва, че прогнозната стойност на поръчката е 230 000 лв. без ДДС.
В поле V.2) се отбелязва, че за участие в процедурата се кани ,,ФАЕНА“ ЕООД.
В подкрепа на изложените мотиви в АОП не са представени доказателства.
 
Извършени проверки от АОП в електронни публични регистри (когато е приложимо):
Не е приложимо.
 
Изводи:
Правното основание по чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „б” от ЗОП се прилага, когато поръчката може да бъде изпълнена само от конкретно физическо или юридическо лице поради наличие на технически причини. С разглежданата процедура на пряко договаряне се възлага доставка чрез покупка на газозарядна станция – втора употреба, захранвана от тръбопровод, за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна. В мотивите на възложителя се твърди, че в рамките на бензиностанция, собственост на „Градски транспорт” ЕАД, допълнително е изградена газозарядна станция, работеща с природен газ, която не принадлежи на възложителя. Застъпва се тезата, че изградената газозарядна станция, следва да бъде приобщена към собствеността на възложителя, с изтичането на договора, с който е отдадена под наем бензиностанцията. Уточнява се, че станцията, предмет на разглежданото договаряне, се състои от компресор и спомагателни устройства за зареждане с природен газ и функционира като елемент от отдадената гориво-зарядна станция. Допълва се, че автобусите на „Градски транспорт” ЕАД зареждат природен газ от станцията и следва да се осигури непрекъсваемост на зареждането с оглед изпълнението на транспортната схема и транспортния график на гр. Варна. Твърди се, че единствен възможен изпълнител на настоящата поръчка е собственикът на газозарядната станция. В подкрепа на изложените факти и обстоятелства не са предоставени доказателства. В тази връзка не могат да се потвърдят направените в мотивите твърдения, че поканеното лице е собственик на допълнително изградената газозарядна станция и че по причини от технически характер липсва конкуренция по отношение избора на изпълнител. За доказване на тези обстоятелства възложителят следва да разполага с конкретни документи.
Прилагането на избраното правно основание е свързано с условието да не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция да не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката (чл. 79, ал. 2 от ЗОП). От мотивите на възложителя става ясно, че в газозарядната станция е изграден самият компресор за природен газ и обслужващите го елементи. Подчертава се, че обектът е с най-висока степен на пожарна и взривна опасност и с изключително високи изисквания относно монтаж и демонтаж на неговите елементи, при което подмяната на съществуващата газозарядна станция и елементите от нея с друга такава, аналогична (втора употреба), е свързано с допълнителни финансови разходи за възложителя. Допълва се, че персоналът, който работи на станцията, са служители на „Градски транспорт” ЕАД и са запознати с моментното техническо състояние и възможностите на съоръжението, което използват. Документи в подкрепа на изложените твърдения не са приложени, поради което не може да се установи доколко направените доводи обосновават липсата на алтернатива или заместител за изпълнение на поръчката. С оглед на посоченото, за законосъобразното възлагане на поръчката възложителят следва да може да докаже, че нуждата не може да се обезпечи от друг изпълнител.

* Забележка: Съгласно чл. 229, ал. 2 от ЗОП с контрола по чл. 233 от ЗОП се оказва методическа помощ за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки. Когато законосъобразното прилагане на избраното правно основание не е безспорно доказано при контрола и процедурата завърши със сключване на договор, АОП уведомява органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП (чл. 135, ал. 3 от ППЗОП).