ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование: Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/
Вид: Публичен
Партиден номер в РОП: 891
 
ПОРЪЧКА
Обект на поръчката: Доставки
Предмет: Доставка на топлинна енергия за сгради А, Б , В и В- втора АС на ХТМУ, находящи се на бул. Св. Климент Охридски, град София и студентски общежития бл. №№ 20, 37, 42 А и 60 Б, находящи се в Студентски град - София.
Прогнозна стойност: 2506713 BGN
 
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП: 00891-2019-0002
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Решение за откриване на процедурата: № 06 от 18.02.2019 г. 
 
СТАНОВИЩЕ
Прилагано правно основание: Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Изисквания на ЗОП:
- възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост;
- не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.
Представени от възложителя мотиви и доказателства:
В Агенцията по обществени поръчки (АОП) е  постъпило Решение № 06 от 18.02.2019 г. на ректора на ХТМУ за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „вˮ от ЗОП.
В поле IV.7) на решението се посочва, че прогнозната стойност на поръчката е 2 506 713 лв. без ДДС.
В поле V.2) на същото решение се допълва, че на основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП) възложителят няма да прилага чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП и няма да изпраща покана за участие в процедурата. Уточнява се, че договорът ще бъде сключен с “Топлофикация София“ ЕАД.
От поле VII.1) става ясно, че договорът ще бъде сключен за срок от 5 години.
В АОП не са представени доказателства в подкрепа на изложените в решението мотиви.
 
Извършени проверки от АОП в електронни публични регистри (когато е приложимо):
Справка в публичния Регистър на издадените лицензии, поддържан на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), установи, че дружество „Топлофикация София” ЕАД, притежава издадена лицензия № Л-033-05/15.11.2000 г., вписана под № 20 от него, за дейността „пренос на топлинна енергия на територията на гр. София”, със срок на действие 20 години.
 
Изводи:
С разглежданата процедура на договаряне без предварително обявление се възлага доставка на топлинна енергия за сгради на ХТМУ, находящи се в гр. София, за срок от 5 години.
В чл. 130, т. 1 от ЗЕ е регламентирано, че топлопреносното предприятие е длъжно да снабдява с топлинна енергия клиентите, присъединени към топлопреносната мрежа. В чл. 125 от същия закон е посочено, че топлоснабдяването е процес на производство, пренос и доставка на топлинна енергия с топлоносител водна пара и гореща вода за битови и небитови нужди. В съответствие с чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗЕ преносът на топлинна енергия е дейност, подлежаща на лицензиране. В чл. 43, ал. 2, т. 3 от ЗЕ е отбелязано, че за една обособена територия се издава само една лицензия за пренос на топлинна енергия. Цитираните норми са основание за заключение, че снабдяването с топлинна енергия на определена територия е дейност, която може да се реализира от конкретно лице.
От изложените мотиви в решението за откриване на разглежданото договаряне и от извършената справка в регистъра на издадените лицензии на КЕВР е видно, че „Топлофикация София” ЕАД, е носител на изключителни права за пренос на топлинна енергия, придобити по силата на административен акт – лицензия, издадена от КЕВР на основание ЗЕ. Териториалният обхват на лицензията включва гр. София, където ще се осъществяват възлаганите доставки.
Изложеното е основание за извод, че отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката, респ. при възлагането на договор с такъв предмет е обосновано прилагането на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗОП, при условие, че срокът за изпълнение бъде съобразен със срока на действие на лицензията на топлопреносното предприятие.

* Забележка: Съгласно чл. 229, ал. 2 от ЗОП с контрола по чл. 233 от ЗОП се оказва методическа помощ за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки. Когато законосъобразното прилагане на избраното правно основание не е безспорно доказано при контрола и процедурата завърши със сключване на договор, АОП уведомява органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП (чл. 135, ал. 3 от ППЗОП).