ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование: "Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД - Старо наименование /Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Стара Загора ЕООД/
Вид: Публичен
Партиден номер в РОП: 731
 
ПОРЪЧКА
Обект на поръчката: Доставки
Предмет: Доставка на природен газ за нуждите на сградите на "КОЦ - Стара Загора" ЕООД, находящи се в гр. Стара Загора, ул. "Д-р Тодор Стоянович" №15 за срок от 3 /три/ години, считано от 21.11.2018г. до 30.11.2021г.
Прогнозна стойност: 330000 BGN
 
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП: 00731-2018-0010
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Решение за откриване на процедурата: № 160 от 08.10.2018 г. 
 
СТАНОВИЩЕ
Прилагано правно основание: Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Изисквания на ЗОП:
- възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост;
- не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.
 
 
Представени от възложителя мотиви и доказателства:
В Агенцията по обществени поръчки е постъпило Решение № 160 от 08.10.2018 г. на управителя на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД, за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в” ЗОП.
В поле IV.7) на решението за откриване е записано, че прогнозната стойност на поръчката е 330 000  лв. без ДДС.
От поле V.2) на същото решение става ясно, че на основание чл. 65, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), възложителят няма да изпраща покана за участие в процедурата (чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП) и ще сключи договор с „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД. Допълва се, че възложителят може да включи и нови обекти на доставката от изпълнителя.
В поле VII.1) на решението е отбелязано, че доказателства за обстоятелствата, посочени в решението няма да бъдат изпращани, тъй като същите са публично достъпни на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на адрес: http://www.dker.bg/bg/priroden-gaz/litsenzii-5.html.
 
 
Извършени проверки от АОП в електронни публични регистри (когато е приложимо):
Извършената проверка в Регистъра на издадените от КЕВР лицензии, в сектор „Природен газ“, установи, че дружеството „Овергаз Мрежи” АД притежава посочената в мотивите на възложителя лицензия № Л-438-12/30.03.2015 г. за „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Стара Загора. Лицензията е за срок от 26 години.
 
 
Изводи:
С разглежданата процедура на договаряне без предварително обявление се възлага доставка на природен газ за нуждите на сградите на „КОЦ - Стара Загора“ ЕООД, находящи се в гр. Стара Загора, за срок от 3 години.  Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10 от ЗЕ дейностите по „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от крайни снабдители“ подлежат на лицензиране, като според чл. 43, ал. 2, т. 1 и т. 2а от същия закон за една обособена територия се издава само една лицензия. В конкретния случай, от изложената фактическа обстановка и от извършената проверка, става ясно, че дружеството „Овергаз Мрежи” АД  притежава изключителното право да осъществи дейностите, предмет на конкретната поръчка на посочената територия. Правата са придобити по силата на административен акт - лицензия, издадена от КЕВР на основание ЗЕ.
Предвид изложеното, се приема, че отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката, респ. при възлагането на договор с такъв предмет е обосновано прилагането на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗОП.

* Забележка: Съгласно чл. 229, ал. 2 от ЗОП с контрола по чл. 233 от ЗОП се оказва методическа помощ за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки. Когато законосъобразното прилагане на избраното правно основание не е безспорно доказано при контрола и процедурата завърши със сключване на договор, АОП уведомява органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП (чл. 135, ал. 3 от ППЗОП).