ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Смолян
Вид: Секторен
Партиден номер в РОП: 295
 
ПОРЪЧКА
Обект на поръчката: Услуги
Предмет: Предметът на обществената поръчка е предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти, присъединени на ниско и средно напрежение, предоставени за експлоатация на „ВиК“ ЕООД гр. Смолян, и допълнителни услуги, свързани с нови присъединявания или промяна на съществуващи, като издаване на становища, съгласуване на проекти, проучване на присъединяване, включвания, изключвани, обезопасяване на обекти и др. Обектите се намират на територията, за която „Електроразпределение Юг“ АД притежава лицензия Към настоящия момент услугата е предназначена за 34 обекта: - Обекти присъединени към мрежата на СрН – 4 бр. - Обекти присъединени към мрежата на НН – 30 бр
Прогнозна стойност: 1105000 BGN
 
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП: 00295-2018-0002
Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие
Решение за откриване на процедурата: № РД -ЗА -152 от 16.04.2018 г. 
 
СТАНОВИЩЕ
Прилагано правно основание: Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Изисквания на ЗОП:
-възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост;
-не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.
 
Представени от възложителя мотиви и доказателства:
В Агенцията по обществени поръчки е изпратено Решение № РД-ЗА-152 от 16.04.2018 г.  на управителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян за откриване на процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗОП.
Видно от поле IV.7) на решението за откриване, прогнозната стойност на поръчката е 1 105 000 лв. без ДДС.
В поле V.2) на Решението се посочва, че на основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, няма да бъде изпращана покана за участие в процедурата, а договорът ще се сключи с „Електроразпределение Юг” ЕАД, гр. Пловдив.
Доказателства в подкрепа на мотивите не са приложени.
В поле V.1) от решението, се твърди, че „Електроразпределение Юг” ЕАД, чието предишно наименование до месец май 2017 г. е „ЕВН България Електроразпределение” АД, притежава лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л-140-07/13.08.2004 г., издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за срок от 35 години, в чийто териториален обхват попада и област Смолян (http://www.dker.bg/bg/elektroenergetika/razpredelenie.html ) .
Извършена справка в сектор „Електроенергетика” в Регистъра на издадените лицензии за дейностите в енергетиката, поддържан от КЕВР, установява, че под номер 19, фигурира лицензия № Л-140-07/29.11.2006 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия”, издадена на „Електроразпределение Юг” ЕАД, за срок до 12.08.2039 г. В Регистъра не е посочен териториалният обхват на лицензията.
Допълнително извършена справка в Регистъра на обществените поръчки (РОП) установи, че с Решение № РД-ЗА-40 от 23.01.2017 г. възложителят е стартирал „открита” процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия на свободен пазар, за нуждите на обекти, присъединени на ниско и средно напрежение, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян,  вписана в РОП под уникален №00295-2017-0001.
 
Изводи:
С разглежданата процедура на договаряне без предварителна покана за участие се цели предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за 34 обекта на „ВиК” ЕООД, гр. Смолян, присъединени на ниво ниско и средно напрежение, намиращи се на територията на „Електроразпределение Юг” ЕАД, за срок от 4 години.
В съответствие с чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за енергетиката (ЗЕ) на регулиране от КЕВР подлежат цените за достъп и/или за пренос през електроразпределителните мрежи. Според чл. 39, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ дейностите по пренос и разпределение на електрическа енергия подлежат на лицензиране, като в съответствие с чл. 43, ал. 2, т. 1 от същия закон за една обособена територия се издава само една лицензия за разпределение на електрическа енергия. Визираните правни норми водят до заключение, че дружеството, титуляр на лицензия за посочените дейности, е носител на изключителни права за съответната територия.  Видно от публичния регистър на издадените от КЕВР лицензии, по силата на лицензия № Л-140-07/29.11.2006 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия”, дружество „Електроразпределение Юг” ЕАД притежава изключителни права да предоставя услугата за територията, за която същата е издадена. Информация по отношение на териториалния обхват на лицензията не беше открита, поради което становището се изразява под условие, че лицензионната територия обхваща територията на област Смолян, където попадат обектите, включени в предмета на настоящата процедура.
Изложеното води до извод, че отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката, респ. при възлагането на договор с такъв предмет е обосновано прилагането на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗОП.

* Забележка: Съгласно чл. 229, ал. 2 от ЗОП с контрола по чл. 233 от ЗОП се оказва методическа помощ за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки. Когато законосъобразното прилагане на избраното правно основание не е безспорно доказано при контрола и процедурата завърши със сключване на договор, АОП уведомява органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП (чл. 135, ал. 3 от ППЗОП).