ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование: БДЖ - Пътнически превози ЕООД
Вид: Секторен
Партиден номер в РОП: 1605
 
ПОРЪЧКА
Обект на поръчката: Доставки
Предмет:  Предметът на обществената поръчка включва доставка на природен газ за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД за период от 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договор по всяка една от обособените позиции на процедурата, а именно: 1.Обособена позиция №1 –„Доставка на природен газ за отопление на ремонтни халета в Локомотивно депо София-район София”, с адрес: гр.София, ул. „Заводска” №1, с прогнозна стойност до 879535.80 лв. без ДДС и с включен акциз; 2.Обособена позиция №2 –„Доставка на природен газ за отопление на ремонтни халета в Локомотивно депо София-район Мездра”, с адрес: гр.Мездра, ул. „Христо Ботев” №1, с прогнозна стойност до 839163.00 лв. без ДДС и с включен акциз; 3.Обособена позиция №3 –„Доставка на природен газ за отопление на ж.п. общежитие Горна Оряховица” с адрес:гр.Горна Оряховица, ул.”Ниш” №4 А с прогнозна стойност до 78835.90 лв. без ДДС и с включен акциз; 4.Обособена позиция №4 –„Доставка на природен газ за отопление на ремонтни халета в Локомотивно депо Горна Оряховица” с адрес: гр.Горна Оряховица, ул.”Съединение” №46 с прогнозна стойност до 1 103702.60 лв. без ДДС и с включен акциз. Количествата прироредн газ за доставка в обектите по всяка една от обособените позиции на обществената поръчка ще са съгласно нуждите на Възложителя. Общата стойност на поръчката за 5 години е 2 901337.30 лв. без ДДС с включено 30% увеличение!
Прогнозна стойност: 2901237.3 BGN
 
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП: 01605-2017-0030
Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие
Решение за откриване на процедурата: №  37 от 15.11.2017 г. 
 
СТАНОВИЩЕ
Прилагано правно основание: Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Изисквания на ЗОП:
-поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост;
-не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.
 
Представени от възложителя мотиви и доказателства:
В Агенцията по обществени поръчки (АОП) е изпратено Решение № 37 от  15.11.2017 г.  на Управителя на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за откриване на процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
В поле IV.3) е посочено, че предметът на обществената поръчка включва доставка на природен газ за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договор по всяка една от обособените позиции на процедурата, а именно: Обособена позиция № 1 „Доставка на природен газ за отопление на ремонтни халета в Локомотивно депо София – район София”; Обособена позиция № 2 „Доставка на природен газ за отопление на ремонтни халета в Локомотивно депо София – район Мездра”; Обособена позиция № 3 „Доставка на природен газ за отопление на ж. п. Общежитие Горна Оряховица”; Обособена позиция № 4 „Доставка на природен газ за отопление на ремонтни халета в Локомотивно депо Горна Оряховица”.
В поле IV.7) е посочено, че прогнозната стойност на поръчката е 2 901 237, 3 лв. без ДДС.
В поле V.2) от решението е посочено, че на основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), няма да се прилагат разпоредбите на чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП. Отбелязано е, че по обособени позиции № 1, № 2 и № 3 договори ще бъдат сключени с „Овергаз Мрежи” АД, след влизане в сила на настоящото решение за откриване на процедурата при Общи условия и Правила за работата с потребителите на природен газ, присъединени към мрежата на газоразпределителното дружество. По обособена позиция № 4 договор ще бъде сключен със същото дружество след изграждане и въвеждане в експлоатация на отоплителните инсталации на природен газ на 4 (четири) броя цехове и извън тях в Локомотивно депо Горна Оряховица.
В АОП не са изпратени доказателства в подкрепа на изложените в решението мотиви, но в поле V.1) от същото е посочено, че Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е издала на „Овергаз Мрежи” АД лицензии за дейността „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, които са публично достъпни на интернет страницата на КЕВР: http://www.dker.bg/bg/registri/litsenzii.html
При извършена  справка в Регистъра на издадените от КЕВР лицензии в сектор „Природен газ“ се установи, че дружество „Овергаз Мрежи“ АД притежава следните лицензии:
- № Л-184-08/17.12.2004 г. за осъществяване на дейността по „разпределение на природен газ” и № Л-184-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на Столична община (в това число СОР Банкя) и община Божурище, със срок до 17.12.2039 г.;
- № Л-440-08/30.03.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-440-12/30.03.2015 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, включващи територията на община Мездра, със срок на действие от 25 години;
- № Л-441-08/30.03.2015 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-441-12/30.03.2015 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, обхващаща територията на община Горна Оряховица, със срок на действие от 27 години.
 
 
Изводи:
С разглежданата процедура се възлага доставка на природен газ за отопление за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД по четири обособени позиции за пет годишен период.
В съответствие с чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10 от ЗЕ, дейностите по разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от крайни снабдители подлежат на лицензиране. Според чл. 43, ал. 2, т. 1 и т. 2а от същия закон за една обособена територия се издава само една лицензия. Посоченото е основание за извод, че отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката, респ. при възлагането на договор с такъв предмет е обосновано прилагането на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в” от ЗОП.
Изложените мотиви и извършената справка, потвърждават, че „Овергаз Мрежи” АД е носител на изключителни права за осъществяване на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител за териториите на Столична община и общините Мездра и Горна Оряховица, където са разположени обектите, за чиито цели се възлага настоящата поръчка.
Изключителните права са придобити по силата на административен акт – лицензии, издадени от КЕВР на основание ЗЕ.
С оглед на изложеното, считаме, че изборът на процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание чл. 138, ал. 1 във връзка с 79, ал. 1, т. 3, б. „в” ЗОП за възлагане на настоящата поръчка може да се приеме за законосъобразен.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прилагането на избраното правно основание е законосъобразно

* Забележка: Съгласно чл. 229, ал. 2 от ЗОП с контрола по чл. 233 от ЗОП се оказва методическа помощ за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки. Когато законосъобразното прилагане на избраното правно основание не е безспорно доказано при контрола и процедурата завърши със сключване на договор, АОП уведомява органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП (чл. 135, ал. 3 от ППЗОП).