ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Наименование: БДЖ - Пътнически превози ЕООД
Вид: Секторен
Партиден номер в РОП: 1605
 
ПОРЪЧКА
Обект на поръчката: Услуги
Предмет: Продажба на билети за пътнически железопътни превози във вътрешно и международно съобщение от служители на ДП "НКЖИ" в железопътни гари, спирки и разделни постове" за период от 3 години.Обществената поръчка включва продажба на билети и абонаментни карти за пътнически железопътни превози от служители на ДП "НК ЖИ" във вътрешно и международно съобщение в експлоатационните пунктове/ железопътни гари, разделни постове и спирки/, посочени в Списък на гарите, разделните постове и спирки, в които ДП "НК ЖИ" продават билети и абонаментни карти във вътрешно съобщение денонощно -Приложение №1 към поканата за участие, Списък на гарите, разделните постове и спирки, в които ДП "НК ЖИ" продават билети и абонаментни карти във вътрешно съобщение за времето от 19:00 до 07:00 часа -Приложение №2 към поканата за участие и Списък на на гарите, разделните постове и спирки, в които ДП "НКЖИ" продават билети в международно съобщение денонощно - Приложение №3 към поканата за участие.
Прогнозна стойност: 974541.24 BGN
 
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП: 01605-2017-0013
Вид на процедурата: Договаряне без предварителна покана за участие
Решение за откриване на процедурата: № 17 от 04.04.2017 г. 
 
СТАНОВИЩЕ
Прилагано правно основание: Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Изисквания на ЗОП:
- възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост;
- не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.
 
Представени от възложителя мотиви и доказателства:
В Агенцията по обществени поръчки е представено Решение № 17 от 04.04.2017 г.  на управителя на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД за откриване на процедура на договаряне без предварителна покана за участие на основание чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП.
Видно от поле IV.7) на Решението за откриване, прогнозната стойност на поръчката е 974 541,24 лв. без ДДС.
В мотивите за избор на процедура възложителят се позовава на Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) и Наредба № 41 от 27 Юни 2001 г. за достъп и изпозлване на железопътната инфраструктура.
В подкрепа на изложените мотиви са представени копия на следните документи:
- Лиценз № 151 (Решение 10-05-147/21.10.2013 г.) за извършване на железопътни транспортни услуги, издаден на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД от министъра на транспорта, валиден от 10.07.2008 г., изменен на 21.10.2013 г. (преразгледан поради изтичане на пет годишен период от издаването);
- Писмо № 03-05-15/12.01.2012 г. от „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД до ДП „НКЖИ“ относно ползване на закрити площи, собственост на ДП „НКЖИ“, от трето лице от името и за сметка на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД. От писмото става ясно, че „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД има интерес да възложи дейността по продажба на жп билети в определени гари и спирки на външно лице, при спазване на реда по ЗОП. Посочва се, че на основание чл. 8, ал. 3 от Наредба № 43 от 11.09.2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки, лицензираните железопътни превозвачи имат право срещу заплащане да продават билети и абонаментни карти в железопътната гара. В документа се цитира и договор № 2704/16.07.2008 г. между „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и ДП „НКЖИ“ за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт, според който, „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД продава пътнически билети чрез автомати и на гише, както и чрез агенции;
- Писмо № 03-05-15/06.03.2012 г. от ДП „НКЖИ“ до „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД относно използване на закрити площи, собственост на ДП „НКЖИ“, от трето лице от името и за сметка на БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД. В писмото се посочва, че по смисъла на чл. 7 от Наредба № 41 от 27.06.2001 г. дружеството, което ще извършва продажба на билети и абонаментни карти от името и за сметка на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД не е превозвач и няма право да ползва услугата „използване на сгради и други съоръжения в пътническите гари“ по ценовата листа на ДП „НКЖИ“. Такава дейност би била възможна само след провеждане на търг от ДП „НКЖИ“ за отдаването на закрити площи под наем;
- 3 бр. приложения към поканата за участие в разглежданото договаряне.
Видно от поле V.2) на Решението, за участие в договарянето се кани ДП „НКЖИ“.
 
Изводи:
С разглежданата процедура на договаряне без предварителна покана за участие се възлага продажбата на билети и абонаментни карти за пътнически железопътни превози във вътрешно и международно съобщение от служители на ДП „НКЖИ“ в железопътни гари, спирки и разделни постове, за период от три години. Изборът на процедура се аргументира с наличието на изключителни права, придобити по силата на нормативен акт. В изложените мотиви се твърди, че обектите, в които следва да се продават ж.п. билети, посочени в Приложения № 1, № 2 и № 3 към поканата за участие, са част от националната железопътна инфраструктура и същите са собственост и се стопанисват от ДП „НКЖИ” по силата на ЗЖТ, и по специално Наредба № 41/27.06.2001 г. за достъп и изпозване на железопътната инфраструктура. Визираните приложения съдържат списъци на гари, разделни постове и спирки, в които на ДП „НКЖИ” се възлага продажбата на билети и абонаментни карти във вътрешно и международно съобщение. В мотивите се посочва, че „БДЖ –Пътнически превози“ ЕООД няма възможност да осигури служители за продажба на ж.п. билети в посочените обекти, както и че няма друг лицензиран жп превозвач за превоз на пътници на територията на страната, на който „БДЖ–Пътнически превози“ ЕООД би могло да възложи тази дейност. В приложената кореспонденция от 2012 г. между „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и ДП „НКЖИ“, се твърди, че дружество, което не е превозвач няма право да ползва услугата „използване на сгради и други съоръжения в пътническите гари“ по ценовата листа на ДП „НКЖИ“.
Законосъобразното прилагане на избраното правно основание е свързано с условията поканеното в договарянето лице да е носител на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост, както и да не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция да не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката. Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗЖТ обектите на железопътната инфраструктура и земята, върху която са изградени или която е предназначена за изграждането им, са публична държавна собственост, а ползването им се осъществява от ДП „НКЖИ” или от търговци, получили концесия, при условията и по реда на Закона за концесиите. Условията и редът за достъп и използване на железопътната инфраструктура и обслужващите съоръжения, свързани с предоставяните железопътни услуги на територията на Р България, се уреждат с Наредба № 41/27.06.2001 г. (Наредбата), издадена от министъра на транспорта и съобщенията. Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата, ДП „НКЖИ“, в качеството си на управител на железопътната инфраструктура, изгражда, поддържа, развива и експлоатира железопътната инфраструктура и управлява системите за контрол и безопасност на движението и предоставя на железопътните превозвачи достъп до инфраструктурата. Представените към преписката документи потвърждават, че железопътното предприятие „БДЖ–Пътнически превози“ ЕООД притежава лиценз за извършване на железопътни транспортни услуги. В чл. 4, ал. 2 от Наредбата е регламентирано правото на достъп на „БДЖ–Пътнически превози“ ЕООД, в качеството му на железопътен превозвач, до железопътната инфраструктура за извършване на всички видове железопътни услуги за превоз на пътници и/или товари. Изложеното дава основание да се приеме, че възлагането на поръчката на ДП „НКЖИ“, в качеството му на управител на посочените обекти, може да се реализира на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.
Предвид изложеното, прилагането на избраното правно основание в конкретния случай може да се приеме за законосъобразно.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прилагането на избраното правно основание е законосъобразно

* Забележка: Съгласно чл. 229, ал. 2 от ЗОП с контрола по чл. 233 от ЗОП се оказва методическа помощ за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки. Когато законосъобразното прилагане на избраното правно основание не е безспорно доказано при контрола и процедурата завърши със сключване на договор, АОП уведомява органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП (чл. 135, ал. 3 от ППЗОП).