ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен предварителен контрол

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
РАЗДЕЛ I
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Официално наименование Община Братя Даскалови
Адрес с. Братя Даскалови 6250, ул. Септемврийци 55-57
Партиден номер в РОП 256
 
РАЗДЕЛ II
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП 00256-2014-0005
Основание за откриване чл. 90 ал. 1, т. 3 от ЗОП
Обект на поръчката Услуги
Предмет: Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект ИД 61/3/3210860.
 
РАЗДЕЛ III
СТАНОВИЩЕ

Процедурата не подлежи на контрол, тъй като не отговаря на изискването в чл. 19, ал. 2, т. 24 „б” от ЗОП. Прогнозната й стойност е 1 200,00 лв. без ДДС, което е видно от поканата към Решение № РД-411 от 04.11.2014 г. на кмета на община Братя Даскалови за откриване на процедура на договаряне без обявление.

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Не е изразено становище

* Забележка:В съответствие с чл. 50, ал. 6 от ППЗОП становището на АОП не е задължително за възложителя, който съгласно закона носи отговорността за провеждане на процедурата. В случай че възложителят приеме за основателно негативното становище на АОП, той може да прекрати процедурата на основанията, посочени в закона. Ако възложителят счита, че разполага с неопровержими доказателства относно законосъобразността на избора на процедура, няма пречка тя да продължи независимо от становището на АОП.