ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен предварителен контрол

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
РАЗДЕЛ I
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Официално наименование Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" гр. Добрич /предишно - Хуманитарна гимназия "Св.Св. Кирил и Методий"/
Адрес гр. Добрич 9300, ул. ВЕЛИКО ТЪРНОВО № 2
Партиден номер в РОП 1657
 
РАЗДЕЛ II
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП 01657-2014-0002
Основание за откриване чл. 90 ал. 1, т. 4 от ЗОП
Обект на поръчката Услуги
Предмет: Предметът на процедурата на договаряне без обявление са аварийно-възстановителни работи на котелна, отоплителна и газова инсталация на обект ХГ ”Св. св. Кирил и Методий“ до 29.08.2014 г.
 
РАЗДЕЛ III
СТАНОВИЩЕ

Процедурата не подлежи на контрол, тъй като не отговаря на изискването в чл. 19, ал. 2, т. 24 „б” от ЗОП. Прогнозната й стойност е 79 187.00 лв. с ДДС, т.е. под 66 000.00 без ДДС, което е видно от писмо до АОП, изх. № АСО9-56/08.10.2014 г. на директора на Хуманитарна гимназия „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Добрич.

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Не е изразено становище

* Забележка:В съответствие с чл. 50, ал. 6 от ППЗОП становището на АОП не е задължително за възложителя, който съгласно закона носи отговорността за провеждане на процедурата. В случай че възложителят приеме за основателно негативното становище на АОП, той може да прекрати процедурата на основанията, посочени в закона. Ако възложителят счита, че разполага с неопровержими доказателства относно законосъобразността на избора на процедура, няма пречка тя да продължи независимо от становището на АОП.