ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен предварителен контрол

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
РАЗДЕЛ I
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Официално наименование Община Ценово
Адрес с. Ценово 7139, ул. Цар Освободител 66
Партиден номер в РОП 956
 
РАЗДЕЛ II
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП 00956-2014-0003
Основание за откриване чл. 90 ал. 1, т. 3 от ЗОП
Обект на поръчката Услуги
Предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР по проект 18/321/01625 ”Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Ценово: път RSE3212/II-54/ Караманово-Вардим/-Новград /II-52/ и път RSE1210/II-54/ Ценово - Долна Студена – Граница общ./Ценово-Бяла/ - Ботров/ RSE1003/”.
 
РАЗДЕЛ III
СТАНОВИЩЕ
Процедурата не подлежи на контрол, тъй като не отговаря на изискването в чл. 19, ал. 2, т. 24 „б” от ЗОП. Прогнозната й стойност е до 32 000 лв., което е видно от поканата за участие в процедурата.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Не е изразено становище

* Забележка:В съответствие с чл. 50, ал. 6 от ППЗОП становището на АОП не е задължително за възложителя, който съгласно закона носи отговорността за провеждане на процедурата. В случай че възложителят приеме за основателно негативното становище на АОП, той може да прекрати процедурата на основанията, посочени в закона. Ако възложителят счита, че разполага с неопровержими доказателства относно законосъобразността на избора на процедура, няма пречка тя да продължи независимо от становището на АОП.