ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен предварителен контрол

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
РАЗДЕЛ I
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Официално наименование "Напоителни системи" ЕАД - София
Адрес София 1618, бул. "Цар Борис III" № 136
Партиден номер в РОП 2023
 
РАЗДЕЛ II
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП 02023-2014-0010
Основание за откриване чл. 90 ал. 1, т. 4 от ЗОП
Обект на поръчката Услуги
Предмет: „Избор на кредитна институция за предоставяне на кредит-овърдрафт в размер до 10 000 000 /десет милиона/ лева за нуждите на „Напоителни системи’ ЕАД и неговите клонове”
 
РАЗДЕЛ III
СТАНОВИЩЕ
След извършен преглед на изпратените материали във връзка с откриването на процедура на договаряне без обявлениесе установи следното:
 
Правно основание – чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Посоченото от възложителя правно основание изисква:
-   необходимост от предприемане на неотложни действия;
-   същите са породени от настъпване на изключителни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за обществените поръчки (ЗОП);
-   за преодоляване на последиците не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление по ЗОП.
 
Мотиви на възложителя и представени доказателства
В Агенцията по обществени поръчки е представено Решение № Р-12-10-13 от 08.08.2014 г. на изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД, покани за участие в процедурата и доказателства.
В решението възложителят посочва, че изпълнението назадълженията муи навъзложените му задачи от принципала - Министерство на земеделието и храните(МЗХ), са крайно възпрепятствани от проливните наводнения на територията на цялата страна. Допълва, че към 07.08.2014 г., поетапно е започнало изключване на електрозахранването на клоновете на дружеството. Отбелязва, че поради липсата на финансови средства за погасяване на задълженията към енергоразпределителните дружества, на 29.07.2014 г. е преустановено електрозахранването на клон „Черно море” в гр. Варна и клон „Долен Дунав” в гр. Русе. Подчертава, че в резултат на товаима реална опасност от поетапно спиране работата на всички поддържани от клоновете обекти, и вземайки предвид неблагоприятните метрологични условия, ще доведе до застрашаване на живота и здравето на хората на територията на Република България. Твърди, че спирането на ел. енергията на обектите, поддържани от клоновете, ще доведе до невъзможност за помпено отводняване, с цел понижаване високите подпочвени води на 1,5 милиона декара площи, включващи обработваеми земеделски земи и съответно компрометиране на наличните посеви.Посочва, че при поддръжката на язовирите - публична държавна собственост, разположени на територията на цялата страна, няма да има възможност за контролирано изпускане на водни маси от тях, с цел създаване на свободен ретензионен обем, който е необходим за поемане на високи вълни, формиращи се при интензивни валежи. Твърди, че липсата на ел. захранване по напоителните помпени станции, ще доведе до невъзможност за подаване на вода за напояване, което ще причини големи загуби на земеделските производители. Подчертава, че обектите, които „Напоителни системи” ЕАД стопанисва са разположени на територията на цялата страна, като уязвимите места са: АЕЦ Козлодуй, Слънчев бряг, Несебър, 200 хиляди декара по поречието на река Дунав, Стралджанското блато (20 хиляди декара), територията около Дунав мост 2 и много други. Посочва, че само в язовирите на „Напоителни системи“ ЕАД, общият обем, който се контролира, възлиза на 3 170 148 000 м3 вода. Твърди, че при неосигуряване на средства, е невъзможно да се поддържат горецитираните обекти. Допълва, че при евентуална авария, ненавременното им възстановяване, за което е необходим финансов ресурс, ще създаде опасност от заливане и разрушаване на инженерни инфраструктури, населени места и други последици от национална значимост и опасност за живота на хората. Обобщава, че при така създалата се ситуация, счита че са налице предпоставки за предприемане на неотложни действия запредотвратяване на опасността от последици, свързани със застрашаване на живота и здравето на хората. Смята, че са налице основанията за възлагане на обществената поръчка заизбор на кредитна институция за предоставяне на кредит-овърдрафт по реда начл. 90, ал. 1, т.4 от ЗОП. Позовава се на §1, т. 8 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗОП, като счита, че има основание събитията да се тълкуват като „изключителни обстоятелства” по смисъла на цитираната разпоредба, които непосредствено застрашават живота и здравето на хората, населени места, земеделски земи и други важни от национален мащаб обекти. Твърди, че невъзлагането на поръчката възможно най-скоро, съществено ще затрудни нормалното изпълнение на нормативно регламентираните дейности на възложителя, които са с национална значимост.Допълва, че изложеното налага предприемане на неотложни действия за сключване на договор за кредит-овърдрафт в размер до 10 000 000 лева. Посочва, че кредитът ще бъде използван за текущата дейност на дружеството, ще бъдат погасени натрупаните към момента задълженията към контрагенти, с цел предотвратяване спирането на електрозахранването на останалите работещи обекти, към доставчиците на горива, жизнено необходими за функционирането на обектите и съоръженията, извършване на спешни СМР на обекти, на които поради преминалите високи води в последните месеци функционирането е застрашено, изплащане на заплатите на служителите, които вече от два месеца не са получавали заплати, поради страх от последващи синдикални стачки, както и на публичните задължения към НАП. Изтъква, че в противен случай, дружеството може да преустанови цялата сидейност в най-скоро време.
В подкрепа на изложените мотиви, възложителят е представил копия на следните документи:
1. Договор № РД-50-43/03.04.2014 г. сключен между МЗХ и„Напоителни системи“ ЕАД относно изпълнение на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите (ОПВВВ). В чл. 1 от договора се посочва, че възложителят следва да предостави на изпълнителя авансови средства, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и други нормативни актове, свързани с неговото прилагане, а изпълнителят приема срещу превеждането на финансови средства да извършва обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите експлоатацията и поддръжката на водностопански системи и съоръжения – публична държавна собственост, стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД, съгласно приложение № 1. В чл. 3, ал. 1 е посочено, че договорът се сключва за срок от 5 години и влиза в сила от датата на подписването му. В чл. 2, ал. 1 на договора е записано, че финансирането на дейностите, посочени по-горе се извършва от държавния бюджет чрез бюджета на МЗХ, като в ал. 2 се посочва, че размерът на определените за текущата бюджетна година средства може да бъде изменян със закон или с акт на Министерския съвет.
2. Писмо, изх. № АД-12-10-23/08.08.2014 г. от изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД до изпълнителния директор на АОП относно възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление. В писмото се излагат мотивите, посочени в решението за откриване на настоящото договаряне, като се допълва, че затрудненото финансово състояние на дружеството е вследствие на понесена несправедлива финансова тежест за извършени, възложени от държавата дейности и неосъществено финансиране по § 2 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД ЗВ). Посочва се, че досега финансирането в изпълнение на цитирания § 2 не е извършено, което поставя дружеството в критично финансово състояние, като най-тревожна е опасността от блокиране на оперативната дейност и невъзможност да се изпълняват обществено значимите дейности по отводняване и напояване.
3. Извадка от Държавен вестник, бр. 26 от 2014 г., стр.3 и 4, относно §2 от ПЗР на ЗИД ЗВ). В § 2 е записано, че средствата, представляващи несправедливо понесена финансова тежест от „Напоителни системи“ ЕАД, за извършените обществени услуги през периода 2011-2013 г., се възстановяват на дружеството чрез бюджета на МЗХ за сметка на средствата, предвидени в в чл. 1, ал. 2, ред 4.1.1 и 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България в срок до 31 март 2014 г.
4. Протокол от 14.07.2014 г.от заседанието на Съвета на директорите на „Напоителни системи” ЕАД, относно предложение за даване на разрешение от министъра на земеделието и храните, за сключване на договор за кредит с банкова институция за сума до 10 000 000 лв. На заседанието е представена счетоводна справка за задълженията на дружеството към 16.06.2014 г., като общият им размер е на стойност 16 821 130 лв.
5. Писмо, изх. № АД-04-02-427/16.07.2014 г. от изпълнителния директорна „Напоителни системи“ ЕАД до министъра на земеделието и храните относно даване на разрешение за сключване на договор за кредит с банкова институция за сума до 10 000 000 лв.
6. Протокол № РД-59-96/04.08.2014 г. по чл. 232а от Търговския закон от министъра на земеделието и храните, в качеството на орган, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Напоителни системи“ ЕАД, с който се дава разрешение на дружеството да сключи договор за кредит с кредитна институция, избрана след провеждане на процедура по реда на ЗОП, за сума в размер до 10 000 000 лв., с обезпечение бъдещи вземания на търговското дружество.
7. Писмо, вх. № АД-07-29-136/23.07.2014 г. от управителя на клон Долен Дунав на „Напоителни системи“ ЕАД до изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД относно покани-предизвестия от „Енерго-Про Продажби“ АД за неплатена ел. енергия, в размер на 258 140,20 лв., и уведомление за прекъсване на ел. захранването след 28.07.2014 г. Към писмото са приложени 7бр. покани-предизвестия,вх.№ 678/22.07.2014 г. на клон Долен Дунав и 1 бр. опис по клиентски номер.
8. Писмо, вх. № АД-07-24-153/21.07.2014 г. от управителя на клон Черно Море на „Напоителни системи“ ЕАД до изпълнителния директор на „Напоителни системи“” ЕАД относно получени покани-предизвестия за преустановяване снабдяването с ел. енергия зарадинеплатени задължения към „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД в размер на 28 597,35 лв. и към„Енерго-Про Продажби“ АД Варна в размер на 68 366,31 лв.
9. Писмо, изх. № 1296/07.08.2014 г. от управителя на клон Мизия на „Напоителни системи“ ЕАД до изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД относно документи, във връзка с разрушаване на участъци от корекция на р. Скът и корекция на р. Огоста. В писмото се съдържа опис на документите, с които разполага възложителят за разрушаване на цитираните корекции на двете реки.
10. Доклад, изх. № 1287/02.08.2014 г. от управителя на клон Мизия на „Напоителни системи“ ЕАД до изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД относно скъсване на лява предпазна дига от корекцията на р. Скът при с. Хърлец от км 3+670 до км. 3+700. В писмото се съдържа информация, че през нощта на 02. срещу 03.08.2014 г., вследствие на паднали обилни валежи и висока приливна вълна до 5 метра, град Мизия е потопен във вода. Изтъква се, че са залети земеделски земи, инженерна инфраструктура и жилищни сгради. Посочва се, че за да се подобри оттока на високите води на р. Скът е издадена заповед на кмета на ОбщинаМизия за прерязване на лява дига от корекциятана р. Скът на км 3+700 в землището на с. Хърлец. Записано е, че разрушеният участък от корекцията на р. Скът от км 3+670 до км 3+700 спешно се нуждае от възстановяване, тъй като има опасност от нови заливания на земеделски земи и разрушения на инженерна инфраструктура с непредвидими последици. Посочва се, че материалите се изпращат за издаване на заповед от министъра на земеделието и храните за предприемане на спасителни неотложни аварийно възстановителни работи (СНАВР) на гореспоменатия обект от „Напоителни системи“ ЕАД.
11. Доклад, изх. № 1288/03.08.2014 г. от управителя на клон Мизия на „Напоителни системи“ ЕАД до изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД, относно скъсване на дясна предпазна дига от корекцията на р. Огоста при с. Хърлец от км. 4+200 до 4+250. В писмото се посочва, че в резултат на падналите обилни валежи и високата приливна вълна до 5 метра, заляла гр. Мизия, на 03.08.2014 г. през нощта специалисти на дружеството установяват, че на мястото на прекъсването на лявата предпазна дига от корекцията на р. Скът на км 3+700 прелива голямо водно количество, вследствие на вторичната висока вълна сполетяла и заляла гр. Мизия в нощта на 02.08 срещу 03.08.2014 г., като се отчита и залива в ниско разположените земеделски площи. Отбелязва се, че при тази ситуация, за правилния отток на високите води се е наложило прекъсване и на дясната предпазна дига от корекцията на р. Огоста. Посочва се, че с доклада е изпратена информация до изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД за бедствие или опасно състояние, с приложен снимков материал, констативен протокол и извлечение от инвентарната книга за ДМА на обекта, за издаване от министъра на земеделието и храните на заповед за извършване на СНАВР на гореспоменатия обект.
12. Писмо, вх. № АД-53-511-1/01.08.2014 г. от „Сортови семена - Свищов”АД до изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД относно неизправност и нефункциониране на отводнителна система в м. „Блато”, Свищовско землище.В писмото се изтъква, че по силата на Договор № ПО-04-35/2014/ от 26.02.2014 г. за отдаване под наем на земеделски земи от държавния поземлен фонд, „Сортови Семена – Свищов“ АД, в качеството си на наемател обработва 8 176,242 дка земеделска земя в землището на гр. Свищов, местност „Блатото“, която местност представлява изкуствено пресушено блато посредством хидромелиоративен инженерен комплекс – изкуствени диги по протежение на р. Дунав и огромна система отводнителни и хидромелиоративни съоръжения с предвидено непрекъсваемо действие. С цитираното писмо, наемателят уведомява наемодателя, че голяма част от наетите земеделски земи са наводнени през месеците април, май, юни 2014 г. и до момента, като по този начин същите са станали неизползваеми по своето земеделско предназначение.Посочва се, че причините за наводненията са неизправност и нефункциониране на отводнителната система в м. „Блатото“, Свищовско землище. Изтъква се, че наемателят не носи отговорност за отводняване на територията на 12 населени места с обща площ около 300 000 дка и че е публично задължение на държавата чрез „Напоителни системи“ ЕАД да поддържа отводнителните системи на Република България, в частност действащата в м. „Блатото“. Приложена е справка за наводнените площи по масиви и култури – 2014 г., в която се посочва, че от общо 8 176,242 дка през 2014 г. са наводнени 1 276 дка – 15,6 %, в това число 156 дка, в които през пролетта не е било възможно извършването на агротехнически мероприятия.
13. Протокол, вх. № АД-07-27-125/09.06.2014 г. от Областна администрация - Област Габрово до изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД, относно резултати от проверка на яз. „Богатово” от 03.06.2014 г. В протокола е констатирано, че вследствие на проливните дъждове през периода 31.05. – 01.06.2014 г. язовирът е завирен до ниво 1 м под горната берма на водния откос на стената (около 3 м под преливен ръб). В момента на проверката е установено, че кранът на основния изпускател е напълно отворен, изпускателят функционира нормално и е осигурено свободно оттичане на водни маси. Посочено е, че съгласно предписанията на междуведомствената комисия за обследване техническото състояние на потенциално опасните язовири, назначена със Заповед № ОМП-01-38/14.03.2014 г. на областния управител на Област Габрово, язовирът е неизправен – неработоспособен и трябва да се поддържа изпразнен до завършване ремонта на язовирната стена и привеждането му в изправно състояние.
14. Констативен протокол, изх. № РД-09-83(1)/13.05.2014 г от областния управител на Област Плевен до изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД, относно състоянието на язовир „Тотлебенов Вал”. В протокола е отбелязано, че комисия, назначена със Заповед № РД-09-83/08.05.2014 г. на областния управител на Област Плевен, се е събрала да извърши оглед на техническото състояние на съоръженията на яз. „Тотлебенов вал“ и яз. „Кайлъка“ – язовирна стена, преливник и отводящ канал, след падналите продължителни и обилни валежи от 01.05.2014 г. до 06.05.2014 г. Установено е, че язовирите са разположени на територията на защитена местност: парк „Кайлъка“, над населено място – гр. Плевен, и са собственост на „Напоителни системи“ ЕАД.
За яз. „Кайлъка“ е констатирано, преливникът тип „изхвъргач“ е изграден на по-ниска кота от тази на траншейния преливник, поради което той е основно работещо облекчително съоръжение. Отбелязва се, че този преливник се крепи на единствена колона, в основата на която са се образували пукнатини с видима дълбочина до 50-60 см, продължаващи по всяка вероятност и в дълбочина, на не по-малко от 2,0 м. Допълва се, че е създадена реална предпоставка за пропадане и разрушаване на колоната и разрушаване на конструкцията на преливника, което е на около 4-5 м над обходен път на язовира. Констатирано е, че образувалите се пукнатини и подкопаване на основата, са в резултат на течове от съоръженията на съществуваща и изиставена МВЕЦ с неизяснена собственост. Констатирано е, че е нарушена конструктивната и технологична сигурност на съоръжението, като е застрашена сигурността на преминаващите по пътя над него хора и транспортни средства. Установено е, че е създадена предаварийна ситуация и при следващо преливане има вероятност съоръжението да се разруши и това да доведе до катастрофални последици.
За яз. „Тотлебенов вал“ е установено, че облекчителните съоръжения са преливник, оразмерен за провеждането на 50 м3/сек. и основен изпускател. Комисията е констатирала, че поради падналите продължителни и обилни валежи в района на гр. Плевен и формиралия се значителен отток във водосбора на р. Тученица и обстоятелството, че този язовир е последен от каскадата, е започнало бързо покачване на водното му ниво и преливане през преливника. При направения оглед е установено, че в резултат на увеличеното налягане пред преливния праг са се отворили допълнително фуги по тялото на преливника и по дъното на облицовката на отводящия канал, като през тях продължава да изтича значително водно количество. Комисията е направила заключение, че при следващи високи вълни, под напора пред преливния праг има реална опасност от разрушаване на тялото му и започване на неконтролирано изтичане, разрушаване на облицовката на отводящия канал и скъсването му, компрометиране на контактната зона между брега и язовирната стена, свличане и пробив на стената. Допълва се, че това ще доведе до катастрофални последици – заливане на парк „Кайлъка“, разрушаване на техническа инфраструктура и населеното място – гр. Плевен. Комисията заключава, че се налага неотложен аварийно-възстановителен ремонт на преливника и отводящия канал на яз. „Тотлебенов вал“, отстраняване на течовете през съществуващите съоръжения на МВЕЦ, укрепване основата на колоната на преливника на яз. „Кайлъка“. Отбелязано е, че за почистване на сухия откос и отводящото дере след основния изпускател трябва разрешение за почистването им, тъй като съоръженията са в защитена местност „Кайлъка“.
15. Писмо, вх. № АД-06-08-4/06.08.2014 г. от областния управител на Област Плевен до изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД относносъстоянието на язовир „Тотлебенов Вал” гр. Плевен. В писмото се посочва, че язовир „Тотлебенов вал“, находящ се в землището на гр. Плевен, парк „Кайлъка“, е в предаварийно състояние и предвид местоположението му, представлява опасност за защитената местност „Кайлъка“ и населението на гр. Плевен. Отбелязва се, че при последните огледи на язовирната стена са констатирани течове в основата на преливника, което предвид очакваните повишени водни количества и повишен напор на водата, би предизвикало скъсване и заливане на парка и на гр. Плевен., с непредвидими последици за живота и здравето на хората. В писмото се изтъква, че е необходимо предприемане на спешни действия за осигуряване на безопасна експлоатация на язовирната стена и облекчителните съоръжения, с оглед недопускане на инциденти.
16. Писмо, вх. № АД-07-28-81/07.08.2014 г от управителя на клон Марица на „Напоителни системи“ ЕАД до изпълнителния директор на „Напоителни системи“ЕАД относно състоянието на дюкер ГНК „В1 Горнокричимски” на р. Първенецка в землището на с. Първенец, община Родопи, гр. Пловдив. В писмото е посочено, че на 06.08.2014 г. представители на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. Пловдив са извършили оглед на място и са установили, че вследствие на продължителните валежи и високите води на р. Първенецка се е получило оголване и изравяне на дюкера. Допълва се, че това води до опасност от скъсване на същия. Отбелязва се, че е необходимо да се вземат спешни мерки за укрепване на дюкера – възстановяване на профила и заскаляване дъното на р. Първенецка в участъка под дюкера, като разходите по извършените ремонтно-възстановителни работи за обекта ще бъдат отнесени по ОПВВВ за 2014 г.
17. Писмо, вх. № АД-04-02-450/25.07.2014 г от МЗХ,дирекция „Търговски дружества и държавно участие” до изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД относно постъпило писмо от областния управител на Област Габрово. В писмото се изтъква, че е подадена декларация от жителите на селата Петко Славейков, Ряховците и Кормянско, община Севлиево относно възникнала авария на част от напоителния канал, свързващ язовир „Крапец“ с хидромелиоративната система, разположена в техните землища. По-нататък се посочва, че ако до 10.07.2014 г. не започне ремонт на авариралия участък, ползвателите на вода за напояване са решили да блокират главен път София-Варна в началото за един час предупредително, а след това всеки ден до започване на ремонта.
18. Писмо, вх. № АД-04-02-223-/21.03.2014 г. отМЗХ, дирекция „Хидромелиорации“ до изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД. В писмото се посочва, че за обект „Неотложни ремонтно-възстановителни работи на отводнителна помпена станция „Карабоаз – основна“, землище гр. Гулянци, община Гулянци“, с писмо, изх. № 0301-46/18.10.2013 г. документацията е внесена за разглеждане в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане (МКВПМС). Изтъква се, че с писмо, изх. № 0301-5/27.01.2014 г. обектите са потвърдени пред МКВПМС. По-нататък се отбелязва, че за обекти – публична държавна собственост, са приложени поименни списъци за капиталови разходи за хидромелиоративни обекти, като с писмо № 93-1958/25.02.2014 г. предложенията относно бюджетната прогноза за 2015-2017 г. на дирекция „Хидромелиорации“ са изпратени до дирекция „Финансово-стопанска дейност. Посочва се, че в писмото е заявено за 2015 г. да бъдат предвидени 10 234 189 лв., които не са отпуснати през 2014 г.
Видно от поле V.2) на решението и приложените покани, същите са изпратени до „Сибанк“ ЕАД,; „Търговска Банка Д“ АД,; „Първа Инвестиционна Банка“АД; „Интернешънъл Асет Банк“ АД и „Централна Кооперативна Банка” АД.
 
Изводи
От изложената фактическа обстановка и представените доказателства е видно, че конкретното възлагане се аргументира съсзатруднено финансово състояние на дружеството, вследствие на понесена несправедлива финансова тежест за извършени, възложени от държавата дейности и неосъществено финансиране по§ 2 от ПРЗ на ЗИД ЗВ. Може да се приеме, че неосигуряването на финансиране на „Напоителни системи“ЕАД от принципала МЗХ, взаконово определения срок до 31 март 2014 г., го поставя в критично финансово състояние, което създава опасност за блокиране на оперативната дейност на дружеството и невъзможностда изпълнява нормативно установени и обществено значими дейности по отводняване, напояване и предпазване от вредното въздействие на водите.
Като „изключително обстоятелство“ по смисъла на § 1, т. 8 от ДР на ЗОП може да се приеме опасността от предстоящо прекъсване на ел. захранването на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Долен Дунавслед 28.07.2014 г., поради неплатена ел. енергия, и на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Черно море, за което са приложени покани – предизвестия от „Енерго-Про Продажби“ АД. Според дефиницията на § 1, т. 8 от ДР на ЗОП, обстоятелството следва да е непредвидимо за възложителя. Това предполага възникването му да не се дължи на негово действие или бездействие, т.е. той да е положил дължимата грижа и въпреки това да не е могъл да предвиди настъпването му. От приложените доказателства е видно, че възложителят е предприел необходимите действия за осигуряване на финансиране от МЗХ, като същият е внесъл и документи за отпускане на средства за неотложни ремонтно-възстановителни работи на хидромелиоративни обекти – публична държавна собственост в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Заедно с това е налице нов договор№ РД-50-43/03.04.2014 г. за възлагане на дружеството на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, експлоатацията и поддръжката на водностопански системи и съоръжения – публична държавна собственост, като в чл. 2 на договора е посочено, че финансирането следва да се извърши от държавния бюджет, чрез бюджета на МЗХ.
Като се има предвид, че съоръженията, които поддържа възложителят са стратегически, дефектите в тях носят заплаха за живота и здравето на много хора. Това се потвърждава от приложените доказателства замножество наводнени земеделски земи и населени места и за неизправни обекти на дружеството на територията на цялата страна – язовири и хидромелиоративни обекти, вследствие на проливни дъждове и високи приливни вълнипрез пролетта и лятото на настоящата година, от което може да се направи извод, че е налице реална опасност за застрашаване на живота и здравето на хората и на околната среда.
Безспорно е, че спирането на ел. енергията на обектите, поддържани от възложителя, води до невъзможност заподдръжката на язовири – публична държавна собственост, разположени на територията на цялата страна, което води до невъзможност за контролирано изпускане на водни маси от тях, с цел създаване на свободен ретензионен обем, необходим за поемане на високите вълни, формиращи се при интензивни валежи. В допълнение, дружеството не би могло да изпълнява и задълженията си по помпено отводняване, с целпонижаване на високите подпочвени води на 1,5 милиона декара площи, включващи обработваеми земеделски земи и съответно компрометиране на наличните посеви. Липсата на ел. захранване по напоителните помпени станции, води до невъзможност за подаване на вода за напояване, което застрашава и околната среда.
Изложеното дава основание за извод, че при описаната ситуация за възложителя е налице необходимост от предприемане на неотложни действия по избор на кредитна институция за предоставяне на кредит-овърдрафт, с оглед нормалното изпълнение на нормативно установени дейности, преодоляване на последиците от настъпилите природни бедствия - наводнения и предотвратяване на последващо възникване на опасност за човешкото здраве и за околната среда, което не му позволява да спази сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление по ЗОП.
Поради големия обем на доказателства, част от тях са приложени като описи, а самите доказателства се съхраняват при възложителя.
Предвид изложеното, изборът на процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП, може да се приеме за законосъобразен под условие, че възложителят разполага с надлежни доказателства за всички изложени в мотивите обстоятелства.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изборът на процедура е законосъобразен

* Забележка:В съответствие с чл. 50, ал. 6 от ППЗОП становището на АОП не е задължително за възложителя, който съгласно закона носи отговорността за провеждане на процедурата. В случай че възложителят приеме за основателно негативното становище на АОП, той може да прекрати процедурата на основанията, посочени в закона. Ако възложителят счита, че разполага с неопровержими доказателства относно законосъобразността на избора на процедура, няма пречка тя да продължи независимо от становището на АОП.