ОДОБРЯВАМ:  
  Миглена Павлова
изпълнителен директор на АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен предварителен контрол

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
РАЗДЕЛ I
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Официално наименование Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" гр. Добрич /предишно - Хуманитарна гимназия "Св.Св. Кирил и Методий"/
Адрес гр. Добрич 9300, ул. ВЕЛИКО ТЪРНОВО № 2
Партиден номер в РОП 1657
 
РАЗДЕЛ II
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП 01657-2014-0001
Основание за откриване чл. 90 ал. 1, т. 3 от ЗОП
Обект на поръчката Доставки
Предмет: Предмет на поръчката е доставка на учебници и и учебни помагала за учениците от 1-7 клас по класове и учебни предмети за учебната 2014/2015 г., съответно: учебници и и учебни помагала за 1 клас – 125 комплекта; за 2 клас – 130 комплекта от 13 учебници и учебни помагала и 4 учебника за 30 ученика; учебници и учебни помагала за 3 клас – 100 комплекта; учебници и учебни помагала за 4 клас – 78 комплекта; учебници за 5 клас – 91 комплекта; учебници за 6 клас – 63 комплекта; учебници за 7 клас – 73 комплекта.
 
РАЗДЕЛ III
СТАНОВИЩЕ
След извършен преглед на изпратените материали във връзка с откриването на процедура на договаряне без обявление се установи следното:
 
Правно основание – чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Посоченото от възложителя правно основание се прилага, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на:
- авторски или други права на интелектуална собственост;
- или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт.
 
Фактическа обстановка и доказателства
В Агенцията по обществени поръчки са представени Решение № РД04-255 от 14.03.2014 г. на директора на Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий”, град Добрич, за откриване на процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, покани за участие, адресирани до СД “Педагог 6”, “АЗБУКИ Просвета”, “Булвест 2000” ЕООД, “Просвета-София” АД, ЕТ “Архимед – ПП” и ИК “Анубис” ЕООД и доказателства, свързани с избора на процедура.
В мотивите за провеждане на договаряне без обявление за избора на изпълнител на конкретната доставка се посочва, че се прилага чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП поради следните обстоятелства:
1. Постановление № 104 на МС от 10.05.2003 г. за приемане на Наредба за учебници и учебни помагала
2. Разпоредбата на чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията
3. Заповед № РД 09-68/16.01.2014 г. на министъра на образованието и науката, с която се определя графика за осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците от I – VII клас за учебната 2014/2015 г.
4. Писмо № 9105-69/06.03.2014 г. на Директора на дирекция “Достъп до образование и подкрепа на развитието” при МОН.
5. Заповед РД 04-255/14.03.2014 г на директора на Хуманитарна гимназия “Свети Свети Кирил и Методий”.
Уточнява се, че гореупоменатите актове уреждат безвъзмездното ползване на учебници от учениците от I – VII клас в държавните, общинските и частните училища. Отбелязва се, че МОН е одобрило и утвърдило учебници и учебни помагала на конкретни издателства за безвъзмездно ползване. Допълва се, че с оглед изпълнение на дадените указания от МОН, учителите в Хуманитарна гимназия “Свети Свети Кирил и Методий”, гр. Добрич са направили избор на учебници и учебни помагала, отразен в 12 броя Протоколи от дати 18, 19, 20 и 28.02.2014 г. Уточнява се, че е проведено заседание на Педагогическия съвет на Хуманитарната гимназия за избор на учебници и учебни помагала за учебната 2014/2015 г. (Протокол № 6/13.03.2014 г.). Твърди се, че издателствата притежават авторски и изключителни права за разпространение/доставка на предмета на обществената поръчка. В заключение се посочва, че възлагането на обществената поръчка на други лица би довело до нарушаване на тези права, както и на правото на педагозите относно избора на учебници и учебни помагала.
В подкрепа на изложените мотиви са приложени следните доказателства:
1. 11 броя Протоколи за избор на учебници в V – VII клас за учебната 2014/2015 година и 1 брой Протокол за избор на учебници в 1 – 3 клас за 2014/ 2015 учебна година, от които е видно, че избраните от педагогическия съвет учебници и учебни помагала са от списъка с одобрени от министъра на образованието и науката.
2. Протокол № 6 от 13.03.2014 г. от проведено заседание на Педагогическия съвет на Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Добрич. Видно от представения протокол, заседанието е проведено с цел “Избор на учебници и учебни помагала за учебната 2014/2015 г.”. В документа е посочено, че педагогическият съвет се е запознал с дванадесетте протокола – на началните учители (за избора им на учебници за I, II и III клас през 2014/2015 г.) и на учителите в прогимназиалния етап (за избора на учебници за V, VI и VII клас през 2014/2015 г.), както и с обобщената справка на училището и единодушно е приел предложенията на учителите за избор на учебници и учебни помагала за 2014/2015 г.
3. Заповед № РД04-255 от 14.03.2014 г. на директора на Хуманитарна гимназия “Свети свети Кирил и Методий”, гр. Добрич, с която нарежда да се открие процедура на договаряне без обявление за “Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците на Хуманитарна гимназия (ХГ) “Свети Свети Кирил Методий” – гр. Добрич от първи до седми клас за учебната 2014/2015 г.” съгласно Постановление № 104 на Министерския съвет от 10.05.2003 г.
4. Обобщена справка на училището за одобрените учебници и учебни помагала за учениците от I – VII клас
При извършена справка на интернет страницата на МОН, се установи, че със Заповед № РД 09-122/29.01.2014 г. на министъра на образованието и науката са утвърдени учебниците, които ще се ползват в системата на народната просвета за учебната 2014/2015 г. за І, ІІ, ІV, V и VІ клас, а със Заповед № РД 296/27.02.2014 г. са утвърдени учебниците за ІІІ и VІІ клас за същата учебна година. Със Заповед РД-320/04.03.2014 г. на министъра на образованието и науката са одобрени учебните помагала за І-VІІ клас за учебната 2014/2015 г.
В поле V.2) на Решението за откриване на процедура се посочва, че покани за участие са изпратени до издателство СД “Педагог 6”; издателство “АЗБУКИ Просвета”; издателство “Булвест 2000” ООД; издателство “Просвета-София” АД; издателство ЕТ “Архимед – ПП”; издателство ИК “Анубис” ЕООД.
Видно от приложените покани, избраните от педагогическия съвет учебници и учебни помагала фигурират в списъка на одобрените от министъра на образованието и науката учебници и учебни помагала, които ще се ползват в системата на народната просвета.
 
Изводи
Видно от изложената фактическа обстановка, конкретното възлагане касае доставка на учебници и учебни помагала, които са обект на авторско право по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Съгласно чл. 18, ал. 1 от същия закон, авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица. Тези права обикновено са отстъпвани от автора на издателя посредством договор, удостоверяващ правото на възпроизвеждане и разпространение. Притежанието на визираните права се изследва в рамките на процедурата за одобряване на учебници, при която съответният учебник се включва в списъка, утвърден от министъра на образованието и науката. Изложеното дава основание за извод, че доставката на учебници и учебни помагала принципно може да се реализира на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Същевременно, съгласно § 1, т. 3 от ДР на Закона за народната просвета, министърът на образованието и науката одобрява със заповед учебниците за системата на народната просвета след установяване на съответствието им с държавните образователни изисквания, но не повече от три учебника по един учебен предмет за всеки клас и за период не по-малък от определения в чл. 14 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Съгласно чл. 6, ал. 1 и 2 от Наредбата за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала, такъв списък се утвърждава всяка учебна година, като той съдържа наименованието на учебника, името на автора, издателя и годината на изданието. Изборът на конкретни учебници, респ. учебни помагала, се извършва от съответното училище.
В случая, решението кои учебници да се ползват в конкретното училище е взето на заседание на Педагогическия съвет. От представения протокол № 6 от проведеното заседание на Педагогическия съвет на училището и приложените 12 броя протоколи за избор на учебници е видно, че избраните учебници и помагала са от одобрените от министъра на образованието и науката, а поканите са изпратени на лицата, които са техни издатели. Същевременно, в поканата за участие, адресирана до “Просвета-София” АД, са посочени учебници и учебни помагала за І, ІІ, ІІІ и IV клас. От наличната информация обаче не може да се установи кои са избраните учебници и учебни помагала за IV клас. Според протокола от заседанието на Педагогическия съвет, такива са избрани, но в приложените протоколи не фигурират учебници и помагала за ІV клас. В допълнение, в представения протокол за избор на учебници за 1 – 3 клас не са посочени и следните учебници и учебни помагала, които фигурират в обобщената справка и приложената покана до “Просвета-София” АД:
1. учебник по български език за 2 клас с автор Р. Танкова и др.
2. учебник по английски език “Hello” за 2 клас с автори Ем. Колева, Н. Георгиева
3. учебник по математика за 2 клас с автор А. Манова и др.
4. учебна тетрадка по околен свят за 2 клас с автор Ем. Василева и др.
5. приложение по домашен бит и техника за 3 клас с автор Л. Витанов и др.
Предвид изложеното изборът на процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП се приема за законосъобразен за доставката на учебниците и учебните помагала, които са посочени в протокола от заседанието на Педагогическия съвет. Прилагането на избраното правно основание за избора на учебници и учебни помагала за 4 клас и включените в поканата, но липсващи в протокола от заседанието на Педагогическия съвет, може да е обосновано само при условие, че възложителят разполага с документи, които доказват, че те са избрани в училището.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изборът на процедура може да се приеме за законосъобразен, при условие че възложителят разполага с надлежни доказателства

* Забележка:В съответствие с чл. 50, ал. 6 от ППЗОП становището на АОП не е задължително за възложителя, който съгласно закона носи отговорността за провеждане на процедурата. В случай че възложителят приеме за основателно негативното становище на АОП, той може да прекрати процедурата на основанията, посочени в закона. Ако възложителят счита, че разполага с неопровержими доказателства относно законосъобразността на избора на процедура, няма пречка тя да продължи независимо от становището на АОП.