Провери договорите, публикувани в периода:   (дд/мм/гггг)    -      (дд/мм/гггг)
Дата на публикуване УНП Възложител Изпълнител Номер на договора Дата на договора Предмет Стойност Валута
1 02.10.2023 г.  00081-2018-0023 Община Варна ДЗЗД Бул инвест инженеринг анекс към Д22001744ВН 28.09.2023 г.  0 BGN
2 02.10.2023 г.  00283-2019-0002 Община Банско Галчев инженеринг ЕООД - пререгистиран от Галчев инженеринг ООД - София Д-ОП-79(30) 21.09.2023 г.  Въз основа на резултатите от провеждането на настоящата процедура, с лицата, определени за потенциални Изпълнители по отделните договори, ще бъде сключено Рамково споразумение, в което не са определени всички условия за възлагане на конкретните договори. В рамките на Рамковото споразумение ще бъдат възлагани дейности, които са свързани с извършването на поддържане (превантивно, текущо и аварийно-възстановителни работи при аварийни ситуации), основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция на улици, тротоари и площадни пространства. 453117.94 BGN
3 02.10.2023 г.  00039-2019-0002 Община Павликени ДЗЗД ЕЛСТРОЙ-ИНФРАСТРУКТУРА - Велико Търново анекс към ОП-15 28.09.2023 г.  0 BGN
4 02.10.2023 г.  00081-2019-0057 Община Варна Български пощи /БП/ ЕАД - София Д23001675ВН 21.09.2023 г.  Критерий за възлаг.на открит.процедура за сключ.на рамково споразумение за Об.поз.№1и №2„Оптимално съотношение качество -цена“:I.Технич.предложение-5%;II.Предлагана цена 95%.Показатели за поз.№1:Макс.срок за който ще бъде върнато на възложителя известието за доставяне/обратна разписка/за вътрешнокореспондентски пратки,на които мястото на подаване е различно от мястото на получаване-5%;Оценка на макс.единич.цени за вътрешните пощенски услуги(ВПУ)-60%,Оценка на макс. ед.цени за международните пощенски услуги(МПУ)-15%;Мин.отстъпка от цената за тегло и препоръка при месечен оборот на вътрешни кореспондентски пратки(ВКП)над 3000 бр.-10%;Мин.отстъпка от цената за тегло и препоръка при мес.оборот на ВКП над 200 000 бр.-10%. Показатели за поз.№2:Макс.срок,за който ще бъде върнато на възлож.известието за доставяне/обратна разписка/за вътрешни куриерски пратки,на които мястото на подаване е различно от мястото на получаване-5%;Оценка на макс.ед.цени за ...+++Продълж. в Раздел II.2.4 11666.67 BGN
5 02.10.2023 г.  00203-2020-0003 "Столичен електротранспорт" ЕАД - София СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД - София анекс към СЕ-198 29.09.2023 г.  12050677.61 BGN
6 02.10.2023 г.  01351-2020-0037 "Булгартрансгаз" ЕАД Бул-Контрол ДЗЗД - София анекс към 4724 29.09.2023 г.  0 BGN
Общ брой: 6 
Страница 1 от 1 
   1  
Забележка: Ако желаете да получавате информация ежедневно, използвайте възможностите на електронния абонамент, предлаган от АОП