Провери договорите, публикувани в периода:   (дд/мм/гггг)    -      (дд/мм/гггг)
Дата на публикуване УНП Възложител Изпълнител Номер на договора Дата на договора Предмет Стойност Валута
1 05.06.2023 г.  00044-2017-0057 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ ДЗЗД СТРАБАГ БПА - София анекс към РД-32-4 02.06.2023 г.  0 BGN
2 05.06.2023 г.  00044-2017-0082 Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/ ПСТ Груп ЕАД (ново наименование) - Пътностроителна техника Холдинг АД (старо наименование)- Пътностроителна техника ЕАД (старо наименование) анекс към РД-37-43 02.06.2023 г.  0 BGN
3 05.06.2023 г.  02849-2018-0018 Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Институт Ф ЕООД 3282оп-678 29.05.2023 г.  Доставка на блокове, агрегати, резервни части и консумативи за ГПК и корабните лодки към тях по 9 обособени позиции. В Техническата спецификация (Прил. №1.1 до 1.9) към документацията са описани подробно всички минимални изисквания на Възложителя и характеристики на доставката за всяка обособена позиция поотделно. Доставката ще се извършва в съответствие с приложения към всяка обособена позиция списък. Възложителят определя ограничен финансов ресурс в размер до прогнозната стойност за съответната обособена позиция. В хода на изпълнение на рамковото споразумение за съответната обособена позиция ще се сключват договори за доставка на изделия, определени по вид и брой в зависимост от конкретната необходимост, и на цени посочени в ценовата оферта на изпълнителя - определени от него съгласно списъка към ценовото му предложение или предложени по-ниски. Пълният обем на доставките ще зависи от конкретната необходимост и от осигурения финансов ресурс по рамковото споразумение. 17640 BGN
4 05.06.2023 г.  01351-2018-0062 "Булгартрансгаз" ЕАД Национален археологически институт с музей /НАИМ/ - София анекс към 5387 31.05.2023 г.  0 BGN
5 05.06.2023 г.  00081-2018-0075 Община Варна Хидрострой АД - София пререгистриран от Хидрострой АД - Варна анекс към Д23000070ВН 02.06.2023 г.  522318.04 BGN
6 05.06.2023 г.  00081-2018-0075 Община Варна Инфра експерт АД анекс към Д23000152ВН 02.06.2023 г.  638944.74 BGN
7 05.06.2023 г.  00081-2018-0075 Община Варна ДЗЗД"ИНФРАСТРУКТУРНИ СТРОЕЖИ анекс към Д23000161ВН 02.06.2023 г.  314134.29 BGN
8 05.06.2023 г.  00226-2019-0004 Община Плевен Юнион Ивкони ООД - София анекс към ИРО-2400 31.05.2023 г.  0 BGN
9 05.06.2023 г.  00087-2019-0033 Столична община ДИ ЕС ЕС Строй ЕООД - София СОА23-ДГ55-348 26.05.2023 г.  Предметът на поръчката включва дейности по поддържане на паркове, градини, зелени площи към транспортни трасета и дървесни насаждения, в т.ч. биологично и битово почистване. Дейностите се извършват по възлагане, съобразно необходимостта и годишния бюджет. За целта на поддържането, Столична община е разделена териториално на зони, включващи по 3 административни района. Поръчката включва 19 зони (позиции) от които: 10 зони (позиции) с паркове, градини и зелени площи към градски магистрали, в т.ч. 1 зона (позиция) с лесопаркове и 1 зона с основни центрове в ПП Витоша, 4 зони (позиции) с дървесни насаждения и 5 зони (позиции) с транспортни трасета. 2310000 BGN
10 05.06.2023 г.  00087-2019-0033 Столична община Грийн ланд Дизайн ЕООД - София СОА23-ДГ55-354 30.05.2023 г.  Предметът на поръчката включва дейности по поддържане на паркове, градини, зелени площи към транспортни трасета и дървесни насаждения, в т.ч. биологично и битово почистване. Дейностите се извършват по възлагане, съобразно необходимостта и годишния бюджет. За целта на поддържането, Столична община е разделена териториално на зони, включващи по 3 административни района. Поръчката включва 19 зони (позиции) от които: 10 зони (позиции) с паркове, градини и зелени площи към градски магистрали, в т.ч. 1 зона (позиция) с лесопаркове и 1 зона с основни центрове в ПП Витоша, 4 зони (позиции) с дървесни насаждения и 5 зони (позиции) с транспортни трасета. 1292500 BGN
11 05.06.2023 г.  00109-2019-0068 Община Благоевград Явор Анастасов ООД, Стара Загора анекс към 98-00-107 31.05.2023 г.  0 BGN
12 05.06.2023 г.  02849-2020-0008 Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ ТРИМПЕКС Д.О.О. анекс към 3282оп-1696 01.06.2023 г.  0 BGN
13 05.06.2023 г.  02849-2020-0008 Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ ТРИМПЕКС Д.О.О. анекс към 3282оп-1697 01.06.2023 г.  0 BGN
Общ брой: 13 
Страница 1 от 1 
   1  
Забележка: Ако желаете да получавате информация ежедневно, използвайте възможностите на електронния абонамент, предлаган от АОП