Провери договорите, публикувани в периода:   (дд/мм/гггг)    -      (дд/мм/гггг)
Дата на публикуване УНП Възложител Изпълнител Номер на договора Дата на договора Предмет Стойност Валута
1 29.06.2022 г.  00502-2020-0010 Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна /Предишно - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна/ ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО ООД, Варна 14788 04.06.2022 г.  Възложителят предвижда сключване на Рамково споразумение, в което са определени общите условия за възлагане - срока на негово действие, максималната рамкова цена за изпълнение на дейностите, максималните единични цени по видове строително-ремонтни работи, предмета на възлагане, основните общи права и задължения на страните, реда за сключване на конкретните договори. Рамковото споразумение ще бъде сключено въз основа на резултатите от провеждането на настоящата процедура, с лицата, определени за потенциални Изпълнители. 39507.72 BGN
Общ брой: 1 
Страница 1 от 1 
   1  
Забележка: Ако желаете да получавате информация ежедневно, използвайте възможностите на електронния абонамент, предлаган от АОП