Водещ документ:  Решение (635055)
Възложител: Община Опака
Получен на: 26.11.2014 г. 
Преписка: 00890-2014-0014
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: „Укрепване на пристройка към детска градина УПИ VII, кв.16 с.Крепча”
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (631330)
Възложител: Община Попово
Получен на: 31.10.2014 г. 
Преписка: 00012-2014-0022
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: „Упражняване на авторски надзор на обект: Рехабилитация на детска площадка в района на мемориален комплекс на ул. „Земеделска”
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (630921)
Възложител: Община Бойчиновци
Получен на: 29.10.2014 г. 
Преписка: 00717-2014-0013
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Реконструкция на част от водопроводните мрежи на населените места – с. Лехчево, сл. Громшин, с. Мадан, с. Владимирово и с. Мърчево в община Бойчиновци”; Основната задача на изпълнителя, осъществяващ авторския надзор, ще бъде да следи дали строителят изпълнява строителните дейности по обектите съгласно изискванията на изготвените технически чертежи от работния проект; Всяко отклонение от изготвения и одобрен работен проект, трябва да бъде докладвано на Възложителя; Всички предписания на проектантите, осъществяващи авторския надзор ще бъдат вписани в заповедната книга и ще бъдат задължителни за всички участници в строителните работи; След приключване на строителството проектантите, осъществяващи авторския надзор, ще заверят релевантната екзекутивна документация.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (630780)
Възложител: Община Враца
Получен на: 28.10.2014 г. 
Преписка: 00814-2014-0023
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Допълнителни строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на обществена зелена площ в ж.к. Дъбника, кв. 124, УПИ III, IV, V – гр. Враца”, в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012/016, проект „Враца – привлекателно място за живеене”.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (627826)
Възложител: Община Етрополе
Получен на: 08.10.2014 г. 
Преписка: 00099-2014-0015
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: „Избор на изпълнител за осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе“ за обект „Рехабилитация на водопроводната мрежа на с.Лопян, община Етрополе“. Договореното строителство и доставка включва всички видове строителни и монтажни работи и доставки на база одобрен проект и количествено-стойностни сметки. Съгласно чл. 162, ал.2 от ЗУТ условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право се вписват в Заповедната книга и са задължителни за участниците в строителството.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (627823)
Възложител: Община Етрополе
Получен на: 08.10.2014 г. 
Преписка: 00099-2014-0014
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: „Избор на изпълнител за осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе“ за обекти „Рехабилитация на общински път SFO3265 /ІІІ-3701, Етрополе – Ямна/ - Лопян в участък от км 0+000 до км 3+783,58“ и „Рехабилитация на път SFO2263 /ІІ-37, Джурово – Етрополе/ Малки Искър – Брусен – Черни дел в участък от км 0+000 до км 2+107,18“. Договореното строителство и доставка включва всички видове строителни и монтажни работи и доставки на база одобрен проект и количествено-стойностни сметки. Съгласно чл. 162, ал.2 от ЗУТ условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право се вписват в Заповедната книга и са задължителни за участниците в строителството.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (625774)
Възложител: Община Борован
Получен на: 26.09.2014 г. 
Преписка: 00690-2014-0009
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: „Специализиран превоз за превозване на учениците до 16годишна възраст през учебната 2014-2015г. на територията на Община Борован по следните маршрути: МАРШРУТ: Борован – Враца – Лесура – Три Кладенци – Девене – Чирен – Враца – Борован – Алтимир – Добролево - Борован. МАРШРУТ: Борован-Рогозен-Борова -Малорад-Борован - Рогозен-Добролево-Сираково-Добролево МАРШРУТ: Добролево – Рогозен – Добролево –Борован -Малорад – Борован - Добролево – Рогозен – Добролево- Борован – Малорад – Борован
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (624884)
Възложител: Община Котел
Получен на: 23.09.2014 г. 
Преписка: 00111-2014-0011
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на аварийно-възстановителни и строително-монтажни работи за Корекция на река Камчия в урбанизираната територия на село Тича от УПИ ХІV-184 към ПИ160. Участъкът, в който ще се изпълняват строително-монтажните работи е разположен в североизточния край на с.Тича и обхваща десния бряг на река Камчия от УПИ ХІV-184 към ПИ 160 с обща дължина 365 м. В тази част на реката има съществуваща подпорна стена с брод за преминаване на техника и животни. Поради недостатъчна й височина, при интензивни дъждове и снеготопене, стената се залива от реката заедно с прилежащите имоти от регулацията на селото. С цел създаване на трайно решение за защита населението и прилежащите имоти от регулацията на селото от високите води на река Камчия преминаваща през ниската част на с.Тича, е необходимо изграждане на стоманобетонна подпорна брегоукрепителна стена по десния бряг на реката с височина 4,20 м. Новата подпорна стена ще бъде изградена на мястото на съществуващата зидана стена след премахването й.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (623329)
Възложител: Община Приморско
Получен на: 11.09.2014 г. 
Преписка: 00872-2014-0016
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: "Извършване на специализиран превоз на ученици на СОУ ”Н. Й. Вапцаров” до 16-годишна възраст по маршрут с. Веселие, общ. Приморско - гр. Приморско, общ. Приморско през с. Равадиново, общ. Созопол и обратно, съгласно утвърдено маршрутно разписание"
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Водещ документ:  Решение (620884)
Възложител: Областна администрация - област Кърджали
Получен на: 26.08.2014 г. 
Преписка: 01552-2014-0003
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Обществената поръчка включва: „Укрепване на бреговете на три участъка от речното корито на река Върбица на територията на община Кирково, област Кърджали” със следните подобекти: 1. Участък от речното корито на река Върбица в района на помпена станция – Бенковски, община Кирково; 2. Участък от речното корито на река Върбица в района на помпена станция – Крилатица, община Кирково; 3. Участък от речното корито на река Върбица в района на помпена станция – Островец, община Кирково.
Заключение от предварителен контрол: Становище за осъществен контрол

Общ брой: 489
Страница 1 от 49 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Следваща страница Последна страница