Списък по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП

    Моля, въведете критерии, по които да се извърши търсенето


Уникален номер на експерта: ВЕ-
Номер на заявлението:
Име:
Презиме*:
  * Данните са за служебни цели и не се отразяват в публичната част от списъка
Фамилия:
Област на компетентност в съответствие с категориите от Общия терминологичен речник:
Наличие на разрешение за достъп до класифицирана информация:
Ниво на класификация за сигурност на информацията:

Регион на действие в страната:

територията на цялата страна
област Бургас
област Велико Търново
област Враца
област Добрич
област Кюстендил
област Монтана
област Перник
област Пловдив
област Русе
област Сливен
София – град
област Стара Загора
област Хасково
област Ямбол

област Благоевград
област Варна
област Видин
област Габрово
област Кърджали
област Ловеч
област Пазарджик
област Плевен
област Разград
област Силистра
област Смолян
област Софийска
област Търговище
област Шумен
Срок на валидност на заявлението поне до: (дд/мм/гггг)
Статус на заявлението:
Наименование на органа/лицето, предложил вписване:
ЕИК на лицето/органа, предложил вписване: